Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục lệnh thường gặp Maple

Được đăng lên bởi trionlinestudy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2929 lần   |   Lượt tải: 22 lần
phụ lục

Danh mục các lệnh th−ờng dùng
Tên lệnh
AFactor

Chức năng
Phân tích triệt để một đa thức (P) ra thừa số
trên bao đóng đại số của tr−ờng các hệ số.
Vận động của đồ thị trong không gian hai
animate
chiều
animate3d Vận động của đồ thị trong không gian 3 chiều

array
basis
BesselI
BesselJ
BesselK
BesselY
Beta

Chi

animate(f(x,t),
x=a..b,t=c..d)
animate(f(x,y,
t),x=a..b,y=
c..d,t=p..q)
Tạo mảng hoặc ma trận
array(indexfcn
,bounds,list)
Tìm cơ sở cho một họ véc tơ
basis(v1,v2,..
vn)
Hàm Bessel loại 1 sửa đổi (thoả mãn ph−ơng BesselI(v,x)
trình x 2 y "+ xy '− ( x 2 + y 2 ) y = 0 )
Hàm Bessel loại 1 (thoả mãn ph−ơng trình
BesselJ(v,x)
x 2 y "+ xy '+ ( x 2 − y 2 ) y = 0 )
Hàm Bessel loại 2 sửa đổi
BesselK(v,x)
Hàm Bessel loại 2
BesselY(v,x)
Hàm Bê-ta, tức là hàm
Beta(x,y)
Γ( x) + Γ( y )
β( x, y ) =
Γ( x + y )
Hàm Tích phân Cosine Hyperbolic, tức là hàm Chi(x)
x

Chi ( x) = γ + ln( x) + ∫
0

Ci

Ci ( x) = γ + ln( x) + ∫
0

coeffs

coeftayl

cosh(t ) −1
dt
t

Hàm Tích phân Cosine, tức là hàm
x

coeff

Cú pháp
AFactor(P)

Ci(x)

cos(t ) −1
dt
t

Chiết xuất hệ số của đơn thức x n trong đa
thức P
Chiết xuất các hệ số của đa thức (nhiều biến)
theo đa biến hoặc theo đơn biến (x), và có thể
gán tên cho dãy các đơn thức t−ơng ứng với
các hệ số đã chiết xuất (‘t’)

coeff(p,x,n)
coeff(p,x^n)
coeffs(P),
coeffs(P,x),
coeffs(P,x,t)

Tính các hệ số thành phần x k (x có thể là coeftayl(expr
vectơ và k cũng vậy) trong khai triển Taylor ,x=a,k)
215

vectơ, và k cũng vậy) trong khai triển Taylor
của biểu thức expr tại điểm a
Xếp các số hạng của đa thức vào các nhóm
collect
theo lũy thừa của biến x
comparray So sánh các mảng A và B
Xác định (phát hiện) đa thức hợp, tức là tìm
compoly
các cặp đa thức p,q (nếu có) để r = p (q (.))
conjugate Lấy liên hợp (phức) của 1 biểu thức
Lấy content của đa thức theo biến x, tức là
content
−ớc số chung lớn nhất của các hệ số theo biến
x
Chuyển biểu thức (expr) về dạng (form) đã
convert
cho
Hàm l−ợng giác Cosine
cos
Hàm l−ợng giác Hyperbolic Cosine
cosh
Tính số l−ợng các phép tính trong một biểu
cost
thức
Hàm l−ợng giác Cotan
cot
Hàm l−ợng giác Hyperbolic Cotan
coth
crossprod Tính tích vector.Tích vector của hai vector
Hàm Cosec
csc
Hàm Cosec Hyperbolic
csch
Hàm dấu của biểu thức số phức
csgn
Tính rota của véc tơ v
curl
Toán tử đạo hàm (của hàm 1 biến) và đạo hàm
D, D[i]
theo biến thứ i (của hàm nhiều biến
x
dawson
2
−x2
Tích phân Dawson( x) = e ∫ et dt

collect(a,x)
comparray(A,B)
compoly(r)
conjugate(expr)
content(a,x)

convert(expr,fo
r...
215
phô lôc
Danh môc c¸c lÖnh thêng dïng
Tªn lÖnh Chøc n¨ng Có ph¸p
AFactor
Ph©n tÝch triÖt ®Ó mét ®a thøc (P) ra thõa sè
trªn bao ®ãng ®¹i sè cña trêng c¸c hÖ sè.
AFactor(P)
animate
VËn ®éng cña ®å thÞ trong kh«ng gian hai
chiÒu
animate(f(x,t),
x=a..b,t=c..d)
animate3d
VËn ®éng cña ®å thÞ trong kh«ng gian 3 chiÒu
animate(f(x,y,
t),x=a..b,y=
c..d,t=p..q)
array
T¹o m¶ng hoÆc ma trËn
array(indexfcn
,bounds,list)
basis
T×m c¬ së cho mét hä vÐc t¬
basis(v1,v2,..
vn)
BesselI
Hµm Bessel lo¹i 1 söa ®æi (tho¶ m·n ph¬ng
tr×nh
222
"'( )0xy xy x y y+ +=)
BesselI(v,x)
BesselJ
Hµm Bessel lo¹i 1 (tho¶ m·n ph¬ng tr×nh
222
"'( )0xy xy x y y++ = )
BesselJ(v,x)
BesselK
Hµm Bessel lo¹i 2 söa ®æi
BesselK(v,x)
BesselY
Hµm Bessel lo¹i 2
BesselY(v,x)
Beta
Hµm Bª-ta, tøc lµ hµm
() ()
(, )
()
x
y
xy
x
y
ΓΓ
β
Γ
+
=
+
Beta(x,y)
Chi
Hµm TÝch
p
h©n Cosine H
yp
erbolic, tøc lµ hµm
0
cosh( ) 1
() ln()
x
t
Chi x x dt
t
γ
=+ +
Chi(x)
Ci
Hµm TÝch ph©n Cosine, tøc lµ hµm
0
cos( ) 1
() ln()
x
t
Ci x x dt
t
γ
=+ +
Ci(x)
coeff
ChiÕt xuÊt hÖ sè cña ®¬n thøc
n
x
trong ®a
thøc P
coeff(p,x,n)
coeff(p,x^n)
coeffs
ChiÕt xuÊt c¸c hÖ sè cña ®a thøc (nhiÒu biÕn)
theo ®a biÕn hoÆc theo ®¬n biÕn (x), vµ cã thÓ
g¸n tªn cho d·y c¸c ®¬n thøc t¬ng øng víi
c¸c hÖ sè ®· chiÕt xuÊt (‘t’)
coeffs(P),
coeffs(P,x),
coeffs(P,x,t)
coeftayl
TÝnh c¸c hÖ sè thµnh phÇn
k
x
(x cã thÓ lµ
vect¬
k
còng vËy) trong khai triÓn Taylor
coeftayl(expr
,x=a,k)
Danh mục lệnh thường gặp Maple - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục lệnh thường gặp Maple - Người đăng: trionlinestudy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Danh mục lệnh thường gặp Maple 9 10 943