Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục luật trong Gap ăn Quả

Được đăng lên bởi dtkiet2311
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

số ký hiệu

1
2

10/2012/QH13
71/2006/QH11

3

45/2013/NĐ-CP

4

19/2011/TT-BYT

5

12/2006/TT-BYT

6

28/2013/TTLT-BYTBLDTBXH

7

26/2013/TT-BLĐTBXH

8

10/2013/TT-BLĐTBXH

9

04/2014/TT-BLĐTBXH

10

10/2013/TT-BLĐTBXH

11

27/2013/TT-BLĐTBXH

12

4128/2001/QĐ-BYT

27/2011/TT-BYT
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệ
13
Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức
19/2011/TT-BYT
14

25/2013/TT-BLĐTBXH

15

43/2013/NĐ-CP

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v
27/2011/TT-BYT
16
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệ
Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức

THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc g
05/2009/TT-BYT
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v
17
27/2011/TT-BYT
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệ
Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức
18
55/2014/QH13
19
20

QCVN 07:2009/BTNMT
59/2007/NĐ-CP

21

QCVN 15:2008/BTNMT

22

17/2012/QH13

23

80/2014/NĐ -CP
Quyết định số 588/QĐ-TCMT
THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc g
04/2009/TT-BYT
THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc g
05/2009/TT-BYT
24
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v
27/2011/TT-BYT
Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệ
Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức
19/2011/TT-BYT
25
85/2009/TT-BNNPTNT
26

21/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 03/2015/TTBNNPTNT

27

03/2013/TT-BNNPTNT

28

49/2013/TT-BNNPTNT

29

16/2014/TT-BNNPTNT

30

74/2004/QĐ-BNN

31

46/2007/QĐ-BYT

32

QCVN 8 -2:2011/ BYT

33

QCVN 8-3:2012/BYT

04/2009/TT-BYT
THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc g
34
05/2009/TT-BYT
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v

Ngày ban hành
18/6/2012
29/06/2006
10/5/2013
6/6/2011
10/11/2006
27/9/2013

15/12/2013

13/4/1995
12/2/2014
8/1/2013
14/01/2006
3/10/2001

21/06/2011

18/10/2013

10/5/2013

17/06/2009

nội dung văn bản
Bộ luật Lao động
bộ luật bảo hiểm xã hội
quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời
gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ
sinh lao động.

Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề n
19/2011/TT-BYT
Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề n
19/2011/TT-BYT
THÔNG TƯ_Ban hành danh mục công việc không được
sử dụng lao động nữ
THÔNG TƯ_Ban hành danh mục các công việc và nơi
làm việc cấ...
 






! 
 
 
  

 
 

!
 
"

#$%&'()'*&'+,&-.,'/01'+,&-'2.34&3'5'674&&-8&-9
:&-'++;&-0<&=>&)6&)?1$@&-3A.BC&-+D)?1$@&-674&&-8&-9
!
:&-'+?&7&#.E&F'5'=.-?68&7'G8&4>1$>HI96&

#$%&'()'*&'+,&-.,'/01'+,&-'2.34&3'5'674&&-8&-9
:&-'++;&-0<&=>&)6&)?1$@&-3A.BC&-+D)?1$@&-674&&-8&-9
Danh mục luật trong Gap ăn Quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục luật trong Gap ăn Quả - Người đăng: dtkiet2311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Danh mục luật trong Gap ăn Quả 9 10 56