Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn cũ

Được đăng lên bởi Dinh Manh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

TRUNG TÂM THÔNG TIN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Liên hệ: Phòng

Thông tin

ĐC: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 38243826 - 38297040 (203-202-102) - Fax: 38291957
Website:  - Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn

Tháng 03 /2013

TIÊU CHUẨN MỚI THÁNG 03/2013
Trong tháng 03/2013, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ xin gởi đến
Quý vị Danh mục các Tiêu chuẩn mới sau:
TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

A4

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

TCVN 9164:2012 Thay
thế: QPTL 1-2-75
TCVN 8728:2012 Thay
thế: 14 TCN 150:2006
TCVN 8733:2012 Thay
thế: 14 TCN 183:2006
TCVN 8725:2012 Thay
thế: 14 TCN 147:2005
TCVN 9145:2012 Thay
thế: 14 TCN 34-85
TCVN 8724:2012 Thay
thế: 14 TCN 146:2005
TCVN 9142:2012 Thay
thế: HD.TL-C-7-83
TCVN 9157:2012 Thay
thế: 14 TCN 101:2001
TCVN 9150:2012 Thay
thế: 14 TCN 181:2006
TCVN 9149:2012 Thay
thế: 14 TCN 83-91
TCVN 9141:2012 Thay
thế: HD.TL-C-7-83
TCVN 9153:2012 Thay
thế: 20 TCN 74-87
BM09-BTTC-TG

Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Yêu cầu kỹ thuật
vận hành hệ thống kênh.
Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định
độ ẩm của đất tại hiện trường.
Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp lấy mẫu,
vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí
nghiệm trong phòng.
Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định
sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm
cắt cánh ở trong phòng.
Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán đường ống dẫn
bằng thép.
Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định
góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.
Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu
cung cấp điện và điều khiển.
Công trình thủy lợi. Giếng giảm áp. Yêu cầu thi công,
kiểm tra và nghiệm thu.
Công trình thủy lợi. Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép.
Yêu cầu thiết kế.
Công trình thủy lợi. Xác định độ thấm nước của đá bằng
phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan.
Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu
thiết kế thiết bị động lực và cơ khí.
Công trình thủy lợi. Phương pháp chỉnh lý kết quả thí
nghiệm mẫu đất.

LBH:02

LSĐ:00

Ngày BH: 15/10/2012

Trang 1

31
11
9

12
20
12
26
26
48
22
32
33

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

13

TCVN 9158:2012 Thay
thế: 14TCN 198:2006
TCVN 8719:2012 Thay
thế: 14 TCN 133:2005
QCVN 01100:2012/BNNPTNT

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

QCVN 0199:2012/BNNPTNT
TCVN 8723:2012 Thay
thế: 14 TCN 139:2005
TCVN 9146:2012 Thay
thế: QPTL-6-80
TCVN 9155:...
BM09-BTTC-TG LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH: 15/10/2012 Trang 1
TRUNG TÂM THÔNG TIN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TIÊU CHUN MỚI THÁNG 03/2013
Trong tháng 03/2013, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ xin gởi đến
Quý vị Danh mục các Tiêu chuẩn mới sau:
TT
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn
A4
TIÊU CHUN VIT NAM
1
TCVN 9164:2012 Thay
thế: QPTL 1-2-75
Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Yêu cầu kỹ thuật
vận hành hệ thống kênh.
31
2
TCVN 8728:2012 Thay
thế: 14 TCN 150:2006
Đất xây dựng ng trình thủy lợi. Phương pháp xác định
độ ẩm của đất tại hiện trường.
11
3
TCVN 8733:2012 Thay
thế: 14 TCN 183:2006
Đất y dựng công trình thủy lợi. Phương pháp lấy mẫu,
vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí
nghiệm trong phòng.
9
4
TCVN 8725:2012 Thay
thế: 14 TCN 147:2005
Đất y dựng ng trình thủy lợi. Phương pháp xác định
sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm
cắt cánh ở trong phòng.
12
5
TCVN 9145:2012 Thay
thế: 14 TCN 34-85
Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán đường ống dẫn
bằng thép.
20
6
TCVN 8724:2012 Thay
thế: 14 TCN 146:2005
Đất y dựng ng trình thủy lợi. Phương pháp xác định
góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.
12
7
TCVN 9142:2012 Thay
thế: HD.TL-C-7-83
Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu
cung cấp điện và điều khiển.
26
8
TCVN 9157:2012 Thay
thế: 14 TCN 101:2001
ng trình thủy lợi. Giếng giảm áp. Yêu cầu thi công,
kiểm tra và nghiệm thu.
26
9
TCVN 9150:2012 Thay
thế: 14 TCN 181:2006
Công trình thủy lợi. Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép.
Yêu cầu thiết kế.
48
10
TCVN 9149:2012 Thay
thế: 14 TCN 83-91
Công trình thủy lợi. Xác định độ thấm nước của đá bằng
phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan.
22
11
TCVN 9141:2012 Thay
thế: HD.TL-C-7-83
Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu
thiết kế thiết bị động lực và cơ khí.
32
12
TCVN 9153:2012 Thay
thế: 20 TCN 74-87
Công trình thủy lợi. Phương pháp chỉnh lý kết quả thí
nghiệm mẫu đất.
33
Liên hệ: Phòng Thông tin
ĐC: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 38243826 - 38297040 (203-202-102) - Fax: 38291957
Website: www.cesti.gov.vn - Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn
Tháng 03 /2013
Danh mục tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn cũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn cũ - Người đăng: Dinh Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Danh mục tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn cũ 9 10 152