Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ học, tập 1, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 475 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ

TrÇn Quang Dòng - Vò C«ng Hµm

Dao ®éng c¬ häc
TËp 1
(Tµi liÖu dïng cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc)

hμ néi -2007

Môc lôc
Trang
Môc lôc ...............................................................................................................3
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................7
Ch−¬ng 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ m¸y trôc......................................9
1.1 Nh÷ng l−u ý ban ®Çu .............................................................................9
1.2 LÞch sö v¾n t¾t cña dao ®éng .................................................................9
1.3 TÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu dao ®éng...................................17
1.4 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ dao ®éng......................................................19
1.5 Ph©n lo¹i c¸c dao ®éng........................................................................23
1.6 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dao ®éng ........................................................25
1.7 C¸c phÇn tö lß xo.................................................................................29
1.8 C¸c phÇn tö khèi l−îng hay phÇn tö qu¸n tÝnh....................................39
1.9 C¸c phÇn tö gi¶m chÊn (phÇn tö t¹o søc c¶n) ......................................45
1.10 ChuyÓn ®éng ®iÒu hoµ.......................................................................52
1.11 PhÐp ph©n tÝch ®iÒu hoµ.....................................................................63
1.12 Tµi liÖu vÒ dao ®éng ..........................................................................74
Tµi liÖu tham kh¶o (ch−¬ng 1) ..................................................................75
C©u hái «n tËp (ch−¬ng 1) .........................................................................78
Bµi tËp (ch−¬ng 1) .....................................................................................79
Ch−¬ng 2: Dao ®éng tù do cña hÖ mét bËc tù do.................105
2.1 Giíi thiÖu...........................................................................................105
2.2 Dao ®éng tù do cña hÖ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn kh«ng cã c¶n.............107
2.3 Dao ®éng tù do cña hÖ chÞu xo¾n kh«ng c¶n ....................................121
2.4 §iÒu kiÖn æn ®Þnh ..............................................................................127
2.5 Ph−¬ng ph¸p n¨ng l−îng cña Rayleigh ............................................
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ
TrÇn Quang Dòng - Vò C«ng Hµm
Dao ®éng c¬ häc
TËp 1
(Tµi liÖu dïng cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc)
hμ néi -2007
Dao động cơ học, tập 1, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ học, tập 1, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
475 Vietnamese
Dao động cơ học, tập 1, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản 9 10 391