Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ học, tập 2, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 421 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ

TrÇn Quang Dòng - Vò C«ng Hµm

Dao ®éng c¬ häc
TËp 2
(Tµi liÖu dïng cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc)

hμ néi -2007

Môc lôc

Trang
Môc lôc ...............................................................................................................3
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................7
Ch−¬ng 8: Dao ®éng cña c¸c hÖ liªn tôc......................................9
8.1 Giíi thiÖu...............................................................................................9
8.2 Dao ®éng ngang cña d©y .......................................................................9
8.3 Dao ®éng däc cña thanh ......................................................................18
8.4 Dao ®éng xo¾n cña trôc.......................................................................27
8.5 Dao ®éng ngang cña dÇm ....................................................................30
8.6 Dao ®éng cña c¸c mµng .....................................................................49
8.7 Ph−¬ng ph¸p Rayleigh .......................................................................52
8.8 Ph−¬ng ph¸p Rayleigh-Ritz ...............................................................54
Tµi liÖu tham kh¶o (ch−¬ng 8) ..................................................................58
C©u hái «n tËp (ch−¬ng 8) .........................................................................60
Bµi tËp (ch−¬ng 8) .....................................................................................60
Ch−¬ng 9: §iÒu khiÓn dao ®éng .........................................................73
9.1 Giíi thiÖu.............................................................................................73
9.2 Gi¶m dao ®éng t¹i nguån g©y dao ®éng..............................................73
9.3 C©n b»ng c¸c vËt quay.........................................................................74
9.4 HiÖn t−îng ngo¸y cña c¸c trôc quay ...................................................84
9.5 C©n b»ng ®éng c¬ ®èt trong ................................................................91
9.6 §iÒu khiÓn dao ®éng ...........................................................................97
9.7 §iÒu khiÓn c¸c tÇn sè riªng .................................................................97
9.8 Sö dông lùc c¶n ..............................................................................
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
bé m«n c¬ häc m¸y - khoa c¬ khÝ
TrÇn Quang Dòng - Vò C«ng Hµm
Dao ®éng c¬ häc
TËp 2
(Tµi liÖu dïng cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc)
hμ néi -2007
Dao động cơ học, tập 2, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ học, tập 2, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
421 Vietnamese
Dao động cơ học, tập 2, PGS Vũ Công Hàm dịch, HVKTQS xuất bản 9 10 926