Ktl-icon-tai-lieu

Dao Động Điện Từ

Được đăng lên bởi thuyduong-fly
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dao Động Điện Từ
b. Cường độ dòng điện.
q
q dq
 lim
 q'  Q0 sin(t   )
t t  0 t dt

i I 0 sin(t     ) I 0 cos(t    )( A)
2
Q0
vói : I 0 Q0 
LC
i

Vậy ta thấy cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn điện tích một góc :
c. Hiệu điện thế.
i
i
di

 lim L  L  Li ' L 2 Q0 sin(t    )
t t  0 t
dt
2

u U 0 sin(t    ) U 0 cos(t   )(V )
2
Q
I
L
vói : U 0 L 2 Q0  0  0 LI 0 I 0
C C
C
u  L

Vậy ta thấy điện áp của mạch luôn biến thiên cùng pha với điện tích .
3. Chu kỳ và tần số :
T

- Chu kỳ riêng :
f 

2
2 LC



1

2 2 LC

- Tần số riêng:
4. Năng lượng trong dao động điện từ.


  (rad )
2

Wđ WC 
- Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện :
Wt WL 
- Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn dây :

- Năng lượng toàn phần trong mạch LC là :

q2
2C

Li 2
2

Q02
W WC  WL 
const
2C

Vậy trong quá trình dao động của mạch năng lượng từ trường và điện trường luôn chuyển hóa
cho nhau còn năng lượng toàn phần được bảo toàn .
Chú ý : Khi năng lượng điện trường trên tụ bằng năng lượng từ trường trong cuộn cảm, ta có:
1
Wđ  Wt  W
2

1 q 2 1  1 Q02 
2
  q Q0
 
2 C 2 2 C 
2
hay

q Q 0

Với hai vị trí li độ

2
2

3
4

trên trục Oq, tương ứng với 4 vị trí

2

trên đường tròn, các vị trí này cách đều nhau bởi các cung .
Wñ = Wt
Có nghĩa là, sau hai lần liên tiếp
, pha dao động đã biến thiên
 2
T


2
4
4

được một lượng là
: Pha dao động biến thiên được 2
sau thời gian một chu kì T.
T
4
Vậy cứ sau thời gian
năng lượng điện lại bằng năng lượng từ.




4
O

-Q0

 Q0



3
4

2Q0
2
Q0
2
2


4

II – Dao động điện từ khi có điện trở
1. Dao động tắt dần
- Trong quá trình dao động chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn được điện trở của dây dẫn .
Theo định luật Jun – Lenxo thì trong quá trình dao động sẽ có sự giải phóng nhiệt lượng ra ngoài
môi trường . chính vì vậy dao động điện từ bị tắt dần theo thời gian.

q

2. Duy trì dao động điện từ.
Để duy trì được dao động điện từ ta cần cung cấp cho nó phần năng lượng đúng bằng phần nó
đã tiêu hao trong quá trình dao động . Theo định luật Jun – Lenxo ta có mạch cung cấp cần công
suất là :
 2 C 2U 02
U 02 RC
2
P I R 
R
2
2L
.
Dạng 1: Chu kỳ , tần số riêng của mạch dao động.
Năng lượng toàn phần trong dao động.
I/ Phương pháp.
Tần số góc, tần số và chu kì dao động riêng của mạch LC:
1
1

; f 
; T 2 LC
LC
2 LC
Cần lưu ý, C là điện dung của bộ tụ điện.
1
1
1
1
 

 ...
C C1 C 2 C 3

+ Nếu bộ tụ gồm C1, C2, C3,... mắc nối ...
Dao Động Điện Từ
b. Cường độ dòng điện.
LC
Q
QIvói
AtItIi
tQq
dt
dq
t
q
t
q
i
t
0
00
00
0
0
:
))(
2
cos()sin(
)sin('lim
Vậy ta thấy cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn điện tích một góc :
)(
2
rad
c. Hiệu điện thế.
C
L
ILI
C
I
C
Q
QLUvói
VtUtUu
tQLLi
dt
di
L
t
i
L
t
i
Lu
t
00
00
0
2
0
00
0
2
0
:
))(cos()
2
sin(
)
2
sin('lim
Vậy ta thấy điện áp của mạch luôn biến thiên cùng pha với điện tích .
3. Chu kỳ và tần số :
- Chu kỳ riêng :
LCT
2
2
- Tần số riêng:
LC
f
2
1
2
4. Năng lượng trong dao động điện từ.
Dao Động Điện Từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao Động Điện Từ - Người đăng: thuyduong-fly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dao Động Điện Từ 9 10 459