Ktl-icon-tai-lieu

Dao động kỹ thuật

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GTVT TP HCM
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

DAO ĐỘNG KĨ THUẬT
(Dành cho sinh viên các khối cơ khí)

Người lập: GV-Kỹ sư Thái Văn Nông
TS Nguyễn Văn Nhanh

HCM - 2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Các
máy, các phương tiện giao thông vận tải, các tòa nhà cao tầng, những cây cầu... đó
là các hệ dao động. Dao động là một quá trình trong đó một đại lượng vật lý (hóa
học, sinh học...) thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm nào đó lặp lại ít nhất
1 lần.
Các đại lượng dao động có thể là các vị trí, vận tốc, gia tốc, năng lượng của
vật, dòng điện, điện thế, ứng suất, âm thanh. v. v…Hiện tượng dao động xảy ra và
cũng được nghiên cứu để ứng dụng (nếu có lợi) hoặc hạn chế (nếu có hại) trong
rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.
Môn “Dao động kĩ thuật” giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ
bản về lý thuyết dao động, các dạng dao động tuyến tính hệ 1 bậc, 2 bậc hoặc n
bậc tự do và các phương pháp tính toán, ứng dụng trong kỹ thuật.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................................... 2
MỤC LỤC ................................................................................................................................ 3
Chương 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DAO ĐỘNG........................................................ 5
I. KHÁI NIỆM CHUNG......................................................................................................... 5
1.
DAO ĐỘNG VÀ DAO ĐỘNG CƠ ......................................................................... 5
2.
QUY LUẬT DAO ĐỘNG ....................................................................................... 7
3.
CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DAO ĐỘNG CƠ HỌC ........................... 10
II. CÁC CÁCH BIỂU DIỄN DAO ĐỘNG .......................................................................... 11
III. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CÁC DAO ĐỘNG.......................................................... 13
1.
DAO ĐỘNG CÙNG PHA ..................................................................................... 13
2.
CÁC DAO ĐỘNG CÙNG TẦN SỐ ...................................................................... 14
3.
CÁC DAO ĐỘNG KHÁC PHA ............................................................................ 16
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ..........................................
1
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GTVT TP HCM
KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
DAO ĐỘNG KĨ THUẬT
(Dành cho sinh viên các khối cơ khí)
Người lập: GV-Kỹ sư Thái Văn Nông
TS Nguyễnn Nhanh
HCM - 2012
Dao động kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động kỹ thuật - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Dao động kỹ thuật 9 10 518