Ktl-icon-tai-lieu

Dao động xoắn

Được đăng lên bởi truong dinh tin
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
¶nh hëng cña dao ®éng xo¾n trong thiÕt kÕ kÕt cÊu
nhµ nhiÒu tÇng chÞu t¶i träng ®éng ®Êt
Phan Quang Minh ( §¹i häc X©y dùng)
1. Më ®Çu:
C¸c trËn ®éng ®Êt lu«n nh÷ng hiÓm hbÊt ngê cña tù nhiªn ®èi víi cuéc sèng cña
loµi ngêi trong qu¸ kvµ hiÖn t¹i. Ngµy nay víi nÒn khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn
cao, hËu qu¶ cña c¸c trËn ®éng ®Êt vÉn rÊt lín vµ khã dù b¸o. C¸c trËn ®éng ®Êt m¹nh x¶y
ra trong thêi gian gÇn ®©y ë Indonesia, Iran.. ®· y ra c¸c thiÖt i rÊt nÆng nÒ vÒ ngêi
cña. c cuéc kh¶o s¸t hiÖn trêng sau ®éng ®Êt ®· chØ ra ¶nh hëng xo¾n lµ mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc kÕt cÊu bÞ h h¹i. Mét kh¶o s¸t mang tÝnh thèng
cho thÊy 64% c¸c trêng hîp pho¹i do ®éng ®Êt ë thµnh phè xic« g©y ra i t
®èi ng ®é cøng. t qu¶ kh¶o s¸t sau trËn ®éng ®Êt ë San Francisco ngµy
17/10/1989 còng ®a ra kÕt luËn xo¾n ®ãng mét vai trß quan träng trong sè lîng c¸c toµ
nhµ ph¸ ho¹i, nhÊt lµ sù ph¸ ho¹i do ®é cøng vµ cêng ®é kh«ng ®ång ®Òu theo ph¬ng
®øng. Trong nh÷ng m gÇn ®©y, kh«ng Ýt nhµ nhiÒu tÇng ®îc y dùng ë níc ta i
viÖc bè trÝ hÖ kÕt cÊu mÆt b»ng kÕt cÊu kh«ng ®èi xøng, ®é cøng thay ®æi kh«ng ®Òu
theo chiÒu cao c«ng tr×nh.., tuy nhiªn hiÖu øng xo¾n cha ®îc quan t©m hoÆc qua
trong thiÕt kh¸ng chÊn. Trong b¸o c¸o nµy ®Ò cËp ®Õn ¶nh hëng cña dao ®éng xo¾n
trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh cã mÆt b»ng kÕt cÊu kh«ng ®èi xøng chÞu t¶i träng ®éng ®Êt.
2. Dao ®éng cña ®µn håi cã mÆt b»ng kh«ng ®èi xøng
a/ M« h×nh tÝnh to¸n:
XÐt hÖ kÕt cÊu n tÇng (h×nh 1) chÞu t¶i träng ®éng ®Êt.
C¸c gi¶ thiÕt:
- Sµn tuyÖt ®èi cøng trong mÆt ph¼ng cña chóng
- Khèi lîng mçi tÇng tËp trung t¹i t©m khèi lîng sµn O.
- Bá qua khèi lîng vµ biÕn d¹ng däc trôc cña c¸c kÕt cÊu chÞu lùc theo ph¬ng ®øng
- ViÖc ph©n t¸n n¨ng lîng cña hÖ ®îc biÓu diÔn b»ng c¬ chÕ gi¶m chÊn thuû lùc
Dao động xoắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động xoắn - Người đăng: truong dinh tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dao động xoắn 9 10 56