Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án bài tập đề thi môn học chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyendinhduc2404
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¸p ¸n bµi tËp ®Ò thi m«n häc Chi tiÕt m¸y
1®iÓm
1®iÓm
1®iÓm
1®iÓm

S1

b

X¸c ®Þnh ®êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp cã khe hë sau:
BiÕt:
F = 4800N
a = 250mm
b = 1,5a
L = 2a
HÖ sè ma s¸t f = 0,13
HÖ sè an toµn k = 1,5
a
L
øng suÊt kÐo cho phÐp cña bu l«ng:
[K] = 100 Mpa

 4 ®iÓm

F

S2

®Ò 1
* VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng
t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng
* ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng

Bµi gi¶i

- Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®îc 1 M«men M vµ 1 lùc F’ = F

a

L

FM3
3

b

F3
Fz

r3

M

r1
1

r2

FM1

Fz

F

2

F1

F

FM2

F2

Fz

1
1
M= (L+ a) F = (500 + 250)4800 = 28.105 Nmm
3
3
F’ = F = 4800N
- Díi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz
1
1
Fz = F’ = 4800 =1600 N
3
3
- Díi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t¬ng øng FM1, FM2,, FM3
FMi =

M.ri
ri2

- X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri:
1 2
1
r1 
a  b2 
2502  3752  150,2mm
3
3

2 2 
r2 
b 
3

r3 =

2

a
2
 250

3752 
 

2
3
2


2

 263,5mm

b 2 2
3752
2
a ( ) 
250 
 208,3(mm) .
2
3
4
2
2
2
2
2
ri  r1  r2  r3  150, 2  263,52  208,32  135381, 2mm 2
28.105.150, 2
FM1 
 3106,5N ;
135381, 2
28.105.263,5
FM2 
 5449,8N ;
135381, 2
28.105.208,3
FM3 
 4308,1N .
135381, 2
2
3

2

- TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:

a
·r r
·r r ; cos (F
z , FM3 )  cos 1 
F  F  F  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 )
3r
2
1

2
z

2
M1

1

a
250
·r r
cos (Fz , FM1 ) 

 0,555
3r1 3.150, 2
F12  16002  3106,52  2.1600.3106,5.0,555 ;
 F1  4210, 2N
·r r
·r r
2
2
2
;
F2  Fz  FM 2  2Fz .FM2 .cos (Fz , FM 2 ) cos (Fz , FM 2 )  cos(900  2 )  sin 2
a
250
·r r
cos (Fz , FM2 ) 

 0,316
3r2 3.263,5
F22  16002  5449,82  2.1600.5449,8.0,316
 F2  6145,8N
·r r
·r r
2
F32  Fz2  FM3
 2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ; cos (Fz , FM3 )  cos(   3 )   cos 3
b
375
·r r
cos (Fz , FM3 )  

 0,6
3.r3
3.208,3
F32  16002  4308,12  2.1600.4308,1.0,6
 F3  3584, 4N .
Fmax= max{F1, F2, F3}= F2= 6145,8N

- Tõ ®iÒu kiÖn bÒn kÐo  d1 
 i = 1  d1 

1,3.4.V
k.F
; Víi V =
; cã 1 bÒ mÆt tiÕp xóc
.[k ]
i.f

1,3.4.k.Fmax
1,3.4.1,5.6145,8

 34, 26mm
.f .[ k ]
3,14.0,13.100

d1  34, 26mm . LÊy d1= 35mm.

®Ò 2
* VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng
t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng
* ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng

1®iÓm
1®iÓm
1®iÓm
1®iÓ...
§¸p ¸n bµi tËp ®Ò thi m«n häc Chi tiÕt m¸y
®Ò 1
* VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng 1®iÓm
4 ®iÓm
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng
t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh r
i
1®iÓm
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm
* ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm
X¸c ®Þnh ®êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp cã khe hë sau:
BiÕt:
F = 4800N
a = 250mm
b = 1,5a
L = 2a
HÖ sè ma s¸t f = 0,13
HÖ sè an toµn k = 1,5
øng suÊt kÐo cho phÐp cña bu l«ng:
[
K
] = 100 Mpa
Bµi gi¶i
- Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®îc 1 M«men M vµ 1 lùc F’ = F
a
L
M
1
r
3
r
2
r
F
z
F
z
F
z
F
M1
F
1
F
M2
F
2
F
M3
F
3
F
2
1
3
F
b
M= (L+
1
3
a) F = (500 +
1
3
250)4800 = 28.10
5
Nmm
F’ = F = 4800N
- Díi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz
F
z
=
1
3
F’ =
1
3
4800 =1600 N
- Díi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t¬ng øng F
M1
, F
M2,
, F
M3
F
Mi
=
i
2
i
M.r
r
- X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh r
i
:
2 2 2 2
1
1 1
r a b 250 375 150,2mm
3 3
S
2
S
1
L
a
F
b
Đáp án bài tập đề thi môn học chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án bài tập đề thi môn học chi tiết máy - Người đăng: nguyendinhduc2404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đáp án bài tập đề thi môn học chi tiết máy 9 10 646