Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án bài tập đề thi môn học Chi tiết máy

Được đăng lên bởi thanhduyk45
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 8004 lần   |   Lượt tải: 36 lần
§¸p ¸n bµi tËp ®Ò thi m«n häc Chi tiÕt m¸y
®Ò 1
1®iÓm
1®iÓm

Σ 4 ®iÓm

1®iÓm
1®iÓm

S1

b

X¸c ®Þnh ®êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp cã khe hë sau:
BiÕt:
F = 4800N
a = 250mm
b = 1,5a
L = 2a
HÖ sè ma s¸t f = 0,13
a
L
HÖ sè an toµn k = 1,5

F

S2

* VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng
t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng
* ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng

øng suÊt kÐo cho phÐp cña bu l«ng:
[σK] = 100 Mpa

Bµi gi¶i
- Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®îc 1 M«men M vµ 1 lùc F’ = F

a
θ3

F
M3

b

F
3
F
z

L

r3

M

r
1

θ1
r2

F

F
z

θ2

F
1

F

F
M2

F
2

F
M1

F
z

1
1
M= (L+ a) F = (500 + 250)4800 = 28.105 Nmm
3
3
F’ = F = 4800N
- Díi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz
1
1
Fz = F’ = 4800 =1600 N
3
3
- Díi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t¬ng øng FM1, FM2,, FM3

FMi =

M.ri
Σri2

- X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri:
1 2
1
r1 =
a + b2 =
2502 + 3752 = 150,2mm
3
3
2

2

2 2 a
2
 250 
r2 =
b + ÷ =
3752 + 
÷ = 263,5mm
3
3
2
 2 
b 2 2
3752
2
a +( ) =
250 +
= 208,3(mm) .
2
3
4
Σri2 = r12 + r22 + r32 = 150, 2 2 + 263,52 + 208,32 = 135381, 2mm 2
28.105.150, 2
FM1 =
= 3106,5N ;
135381, 2
28.105.263,5
FM2 =
= 5449,8N ;
135381, 2
28.105.208,3
FM3 =
= 4308,1N .
135381, 2

2
r3 =
3

2

- TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:

·r r
·r r ; cos (Fz , FM3 ) = cos θ1 = a
F = F + F + 2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 )
3r
2
1

2
z

2
M1

1

a
250
·r r
cos (Fz , FM1 ) =
=
= 0,555
3r1 3.150, 2
F12 = 16002 + 3106,52 + 2.1600.3106,5.0,555 ;
→ F1 = 4210, 2N
·r r
·r r
2
F22 = Fz2 + FM 2 + 2Fz .FM2 .cos (Fz , FM 2 ) ; cos (Fz , FM 2 ) = cos(900 − θ2 ) = sin θ2
a
250
·r r
cos (Fz , FM 2 ) =
=
= 0,316
3r2 3.263,5
F22 = 16002 + 5449,82 + 2.1600.5449,8.0,316
→ F2 = 6145,8N
·r r
·r r
2
F32 = Fz2 + FM3 + 2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ; cos (Fz , FM3 ) = cos( π − θ3 ) = − cos θ3
b
375
·r r
cos (Fz , FM3 ) = −
=−
= −0,6
3.r3
3.208,3
F32 = 16002 + 4308,12 − 2.1600.4308,1.0,6
→ F3 = 3584, 4N .

Fmax= max{F1, F2, F3}= F2= 6145,8N
- Tõ ®iÒu kiÖn bÒn kÐo → d1 ≥
→ i = 1 → d1 ≥

1,3.4.V
k.F
; Víi V =
; cã 1 bÒ mÆt tiÕp xóc
π.[σ k ]
i.f

1,3.4.k.Fmax
1,3.4.1,5.6145,8
=
= 34, 26mm
π.f .[σ k ]
3,14.0,13.100

d1 ≥ 34, 26mm . LÊy d1= 35mm.

®Ò 2
1®iÓm
1®iÓm

Σ 4 ®iÓm

1®iÓm
1®iÓm

S2 = 25 mm
[σd] = 110 MPa
[τC] = 90 MPa

b

h = 40 mm, b = 1,5a
S1 = 20 mm

S2

h

H·y tÝnh ®êng kÝnh bul«ng trong mèi ghÐp bul«ng kh«ng cã khe hë sau:
BiÕt:
F = 4500 N
a = 220 mm, L = 2a

S1

* VÏ...
§¸p ¸n bµi tËp ®Ò thi m«n häc Chi tiÕt m¸y
®Ò 1
* VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng 1®iÓm
Σ 4 ®iÓm
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng
t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh r
i
1®iÓm
* TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm
* ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm
X¸c ®Þnh ®êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp cã khe hë sau:
BiÕt:
F = 4800N
a = 250mm
b = 1,5a
L = 2a
HÖ sè ma s¸t f = 0,13
HÖ sè an toµn k = 1,5
øng suÊt kÐo cho phÐp cña bu l«ng:
[σ
K
] = 100 Mpa
Bµi gi¶i
- Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®îc 1 M«men M vµ 1 lùc F’ = F
a
L
M
1
r
3
r
2
r
F
z
F
z
F
z
F
M1
F
1
F
M2
F
2
F
M3
F
3
F
θ
2
θ
1
θ
3
F
b
M= (L+
1
3
a) F = (500 +
1
3
250)4800 = 28.10
5
Nmm
F’ = F = 4800N
- Díi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz
F
z
=
1
3
F’ =
1
3
4800 =1600 N
- Díi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t¬ng øng F
M1
, F
M2,
, F
M3
S
2
S
1
L
a
F
b
Đáp án bài tập đề thi môn học Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án bài tập đề thi môn học Chi tiết máy - Người đăng: thanhduyk45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đáp án bài tập đề thi môn học Chi tiết máy 9 10 806