Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051)

Được đăng lên bởi trieuphan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 9948 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051)
1. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG - GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ
1.1 Sử dụng 1 vi mạch 74138 và các cổng cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo ra các tín
hiệu chọn chip tương ứng các vùng địa chỉ sau:
Tín hiệu chọn chip

Vùng địa chỉ

Đặc tính truy xuất

CS0

0000H - 3FFFH

PSEN

CS1

4000H - 7FFFH

PSEN

CS2

6000H - 7FFFH

RD, WR

CS3

8000H - 87FFH

RD

CS4

8800H - 8FFFH

WR

1.2 Sử dụng 1 vi mạch 74138 và các cổng cần thiết để thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo ra các tín
hiệu chọn chip tương ứng các vùng địa chỉ sau:
Tín hiệu chọn chip

Vùng địa chỉ

Đặc tính truy xuất

CS0

9800H - 9BFFH

PSEN

CS1

9800H - 9BFFH

RD, WR

CS2

9C00H - 9DFFH

RD, WR

CS3

9E00H - 9EFFH

RD, WR

1.3 Chỉ dùng một vi mạch 74138 (không dùng thêm cổng), thiết kế mạch giải mã địa chỉ tạo ra một
tín hiệu chọn chip /CS tương ứng tầm địa chỉ F000H-F3FFH.
2. SỬ DỤNG TẬP LỆNH
Truy xuất RAM nội
2.1 Viết CT ghi 40H vào ô nhớ 30H của RAM nội theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp và định
địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
Cách 1: Định địa chỉ trực tiếp
ORG 0000H
MOV 30H,#40H
END
Cách 2: Định địa chỉ gián tiếp
ORG 0000H
MOV R0,#30H
MOV @R0,#40H
END

Đáp án bài tập Vi Xử Lý 8051 - Trang 1/15

Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

2.2 Viết CT xóa ô nhớ 31H của RAM nội theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp và định địa chỉ ô
nhớ gián tiếp).
HD: Xóa là ghi giá trị 0.

2.3 Viết CT ghi nội dung thanh ghi A vào ô nhớ 32H của RAM nội theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ
trực tiếp và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
CÁCH 1:
ORG 0000H
MOV 32H,A
END
CÁCH 2:
ORG 0000H
MOV R0,#32H
MOV @R0,A
END

2.4 Viết CT đọc ô nhớ 33H của RAM nội vào thanh ghi A theo 2 cách (định địa chỉ ô nhớ trực tiếp
và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
CÁCH 1:
ORG 0000H
MOV A,33H
END
CÁCH 2:
ORG 0000H
MOV R0,#33H
MOV A,@R0
END

2.5 Viết CT chuyển dữ liệu ô nhớ 34H của RAM nội vào ô nhớ 35H của RAM nội theo 2 cách
(định địa chỉ ô nhớ trực tiếp và định địa chỉ ô nhớ gián tiếp).
CÁCH 1:
ORG 0000H
MOV 35H,34H
END
CÁCH 2:
ORG 0000H
MOV R0,#34H
MOV A,@R0
INC R0
MOV @R0,A
END

Truy xuất RAM ngoài
2.6 Viết CT ghi 40H vào ô nhớ 0030H của RAM ngoài.

Đáp án bài tập Vi Xử Lý 8051 - Trang 2/15

Đại Học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Điện-Điện Tử

Lê Chí Thông – chithong@gmail.com

ORG 0000H
MOV A,#40H
MOV DPTR,#0030H
MOVX @DPTR,A
END

2.7 Viết CT xóa ô nhớ 0031H của RAM ngoài.
HD: Ghi giá trị 0.

2...
Đại Hc Bách Khoa TP.HCM – Khoa Đin-Đin T Lê Chí Thông – chithong@gmail.com
Đáp án bài tp Vi X Lý 8051 - Trang
1/15
ĐÁP ÁN BÀI TP VI X LÝ (H VI ĐIU KHIN 8051)
1. CU TRÚC PHN CNG - GIIĐỊA CH
1.1 S dng 1 vi mch 74138 các cng cn thiết để thiết kế mch gii địa ch to ra các tín
hiu chn chip tương ng các vùng địa ch sau:
Tín hiu chn chip Vùng địa ch Đặc tính truy xut
0CS
0000H - 3FFFH
PSEN
1CS
4000H
-
7FFFH
PSEN
2CS
6000H
-
7FFFH
WR,RD
3CS
8000H - 87FFH
RD
4CS
8800H - 8FFFH
WR
1.2
S
d
ng 1 vi m
ch 74138 các c
ng c
n thi
ế
t
để
thi
ế
t k
ế
m
ch gi
i
đị
a ch
t
o ra các tín
hi
u ch
n chip t
ươ
ng
ng các vùng
đị
a ch
sau:
Tín hi
u ch
n chip
đ
a ch
Đ
c tính truy xu
t
0CS
9800H - 9BFFH
PSEN
1CS
9800H
-
9BFFH
WR,RD
2CS
9C00H
-
9DFFH
WR,RD
3CS
9E00H - 9EFFH
WR,RD
1.3
Ch
dùng m
t vi m
ch 74138 (không dùng thêm c
ng), thi
ế
t k
ế
m
ch gi
i mã
đị
a ch
t
o ra m
t
tín hi
u ch
n chip /CS t
ươ
ng
ng t
m
đị
a ch
F000H-F3FFH.
2. S DNG TP LNH
Truy xut RAM ni
2.1
Vi
ế
t CT ghi 40H vào ô nh
30H c
a RAM n
i theo 2 ch (
đị
nh
đị
a ch
ô nh
tr
c ti
ế
p
đị
nh
đị
a ch
ô nh
gián ti
ế
p).
Cách 1: Định địa ch trc tiếp
ORG 0000H
MOV 30H,#40H
END
Cách 2: Định địa ch gián tiếp
ORG 0000H
MOV R0,#30H
MOV @R0,#40H
END
ĐÁP ÁN BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) - Người đăng: trieuphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐÁP ÁN BÀI TẬP VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) 9 10 571