Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi môn : Kỹ thuật phản ứng

Được đăng lên bởi Rẽ Trái
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại học Công nghiệp
p TP.HCM
Khoa Công nghệ Hóa học
Bộ môn Máy & Thiết bị

ĐÁP ÁN Đ
ĐỀ THI HỌC KỲ-HK3-2013-2014
2014
MÔN: K
KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
LỚP : DHHD6/HO6-HL
Câu 1 (3 điểm)
Định nghĩa hàm phân bố thời
th gian lưu.So sánh
hoạt động của 2 hệ thống thiết bị phản
ph ứng khuấy trộn
mắc nối tiếp có phổ phân bố thờii gian lưu như sau.

Câu

Đáp án
Hàm phân bố thờii gian lưu (Residence Time Distribution - RTD)
E : Độ đo sự phân bố thờii gian
lưu
(Exit age distribution)
Ed: Phần lưu chất có thờii gian
từ đến ( + d)

Điểm

Ghi chú

lưu

1,5
Phần lưu chất có thờii gian lưu nhỏ
nh hơn 1 là
Phần lưu chất có thờii gian lưu lớn
l hơn 1 là

So sánh hoạt động của 2 hệ th
thống bình khuấy trộn mắc nối tiếp
- Hệệ thống B có mức độ phân tán nhiều hơn
h hệ thống A
- Thời gian lưu trung bình
ình ccủa hệ thống B cao hơn hệ thống A

1,5

Câu 2 (3 điểm)
Phản ứng sơ đẳng
ng có phương tr
trình lượng hóa như sau : A + B → 2R vớ
ới nồng độ tác chất A, B ban
đầu lần lượt là 0,8 M và 1 M. Theo dõi sự
s biến đổi của nồng độ của tác chấtt theo các th
thời điểm khác nhau,
người ta thu được bảng số liệu sau:
t (phút)

15

30

45

60

75

90

115

XA (%)

2,5

25

45

62,5

75

80

85

Viết phương trình vận tốc củaa phản
ph ứng trên.
Câu

Đáp án

Điểm

Ghi chú

Phản ứng sơ đẳng (− ) = −

Lấy tích phân ta có

Lập bảng

(

(

)

t

)

0,5
(

=

− 1)

0,5

theo t ta có

15
−
(1 −

=

30

0,005 0,065

45

60

0,152

0,288

75
0,470

90

115

0,588

0,758

)

1,5

Suy ra y = 0,007 x
k = 0,035
Phương trình vận tốc là (− ) = −

= 0,035

0,5

Câu 3 (4 điểm)
Phản ứng sơ đẳng A + B  2R + S được thực hiện trong thiết bị phản ứng khuấy trộn hoạt động gián
đoạn với k = 12 lít/mol.h. Nhập liệu ban đầu gồm 300 lít A có nồng độ 0,8M và 500 lít chất B có nồng độ
0,48 M.
a. Xác định thời gian phản ứng của một mẻ với độ chuyển hóa chất A là 95%. Tính năng suất sản
phẩm R cho một mẻ.
b. Để rút ngắn thời gian phản ứng còn 2/3 lần so với ban đầu thì cần phải tăng nồng độ chất B ban đầu
lên bao nhiêu.
Câu
a

Đáp án
=

. ,

= 0.3

Điểm
=

=
=

b

= 0,3

M= 1

(− )
1
1
−
1−
1

. .
, k = 12 lít/mol.h, V= 800 lít,

= 240
ra t = 5,28 h
Năng suất R = 456 mol/5,28 h

. ,

= 0,3

t = 5,28 x 2/3 = 3,52 h
k.CA0t = 12,7 tra hình 4.2 suy ra M=1,05 vậy CB0 = 0,315
Vậy cần sử dụng dung dịch ban đầu có nồng độ 0,504 M

Ghi chú

0,5
0,5
0,5

, XA = 0,95 suy
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Có thể giải bằng
phương pháp đồ
thị, khi đó kết
quả cuối cùng
đúng sẽ đạt 2,0
điểm

...
Trường Đại học Công nghiệ
p TP.HCM
Khoa Công nghệ Hóa học
Bộ môn Máy & Thiết bị
ĐÁP ÁN Đ
MÔN: K
Câu 1 (3 điểm)
Định nghĩa hàm phân bố
th
hoạt động của 2 hthống thiết bị
ph
mắc nối tiếp có phổ phân bố thờ
i gian lưu như sau.
Câu
Hàm phân bố thờ
i gian lưu (Residence Time Distribution
E : Đđo sphân bố thờ
i gian
(Exit age distribution)
Ed
: Phần lưu chất thờ
i gian
từ
đến (
+ d
)
Phần lưu chất có thờ
i gian lưu nh
Phần lưu chất có thờ
i gian lưu l
So sánh hoạt động của 2 hệ
th
- H
ệ thống B có mức độ phân tán nhiều h
- Thời gian lưu trung b
ình c
Câu 2 (3 điểm)
Phản ứng đẳ
ng phương tr
đầu lần ợt là 0,8 M và
1 M. Theo dõi s
người ta thu được bảng số liệu sau:
t (phút)
15
X
A
(%)
2,5
Viết phương trình vận tốc củ
a ph
Câu
p TP.HCM
ĐÁP ÁN Đ
Ề THI HỌC KỲ-HK3-2013-
2014
MÔN: K
Ỹ THUẬT PHẢN ỨNG
LỚP : DHHD6/HO6-HL
th
ời gian lưu.So sánh
ph
ản ứng khuấy trộn
i gian lưu như sau.
Đáp án
i gian lưu (Residence Time Distribution
- RTD)
i gian
lưu
i gian
lưu
i gian lưu nh
ỏ hơn
1
i gian lưu l
ớn hơn
1
th
ống bình khuấy trộn mắc nối tiếp
ệ thống B có mức độ phân tán nhiều h
ơn hệ thống A
ình c
ủa hệ thống B cao hơn hệ thống A
ng phương tr
ình lượng hóa như sau : A + B 2R v
1 M. Theo dõi s
biến đổi của nồng độ của tác chấ
t theo các th
15
30 45 60 75
90
2,5
25 45 62,5 75
80
a ph
ản ứng trên.
Đáp án
2014
Điểm
Ghi chú
1,5
1,5
i nồng độ tác chất A, B ban
t theo các th
ời điểm khác nhau,
90
115
80
85
Điểm
Ghi chú
Đáp án đề thi môn : Kỹ thuật phản ứng - Trang 2
Đáp án đề thi môn : Kỹ thuật phản ứng - Người đăng: Rẽ Trái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi môn : Kỹ thuật phản ứng 9 10 532