Ktl-icon-tai-lieu

Đắp độ dày profile bơm Hướng Trục

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

Đại lượng
1 Lưu lượng
2 Cột Áp
3 số vòng quay

Kí Hiệu
Q
H
n

4 số vòng quay đặc trưng

Ns

c0

5 Vận Tốc Vào
6 Đường kính
7 đường kính bầu
8 hiệu suất nH

D
db
nH

9 số cánh bánh công tác

Zct

10 số cánh cánh hướng

Zch

11
12
13
14

[n.D]
nb
nQ
ntl

15
16
17

Kh
KQ

Zct l
2.( )bien . 0.164.KQ2  0.247.
Zch t

18
19
20
21

STT

L/T bien
Khtoi ưu
nck
n
bảng 1.1 trình tự tính toán độ dày lưới của profin c
Các Bước tính

1

2

db (trabang 8.1)

Các Mặt dòng
I

bán kính Ri

4.Q
Vz 
 . D2  d 2 

0.4

3.274

4.Q
Vz 
 . D2  d 2 

 .r.n
U
30 cm 
0

3

11.932

1 arctg  
u
g.H 

4

V2u 

5

15.352

5.116

u. H

 cm 
 arctan 

u

c
0
0
0u 2 

6
7
8 [l/t]

( tra )

0
2

25.670

  2  1

10.318

9 [l/t] ( theo Khâuel )

1.6

 * 0,8. max

8.254

bảng 1-2 tính cung mỏng các profin cánh bánh công

STT

các Bước tính
I

1

Ri

0.4

2. .Ri
ti 
Z ct

2

0.5024

3

(l/t)i

1.6

4

l = (l/t)i. t

0.804

t
T0 t 
60.g .H l


5
6

8
9

U

10

11


Z ct

2.570

c
u  u 2
2

Wu
W 
co s  

L* 

1
w .l
 

11.932

9.374

1

w  .l.

9.930

0.322

 f (T0 ,   )
2.300

 1   0.1400

1
 0  rad  
/

W

l
W

l


    


16
17

5.116

 cm 
  arctan 
19.263
 w u 

13

15

12.851

1
V2u 
2. .ri

w u

12

14

n. H

1 

7

0.625

8.025

  f (  0 , T0 )

0.850

  f (  0 , T0 )

 0  0   0

18

20.113

W∞1

20

7.982

bảng 1.3 tính các profin cung tương đương
I
0.4

STT
1 Ri

 20

2
3

v 2  20 90   20

 max

4
5
6

25.670

 max  max / l
βo

64.330

0.072
0.090
8.025

 00.024
 f  max 1
f 
 .tan(
)
2
2
c l

7

f
c

Tra f (l/t; ∆v2)

8

0.270

1.115

9

10

11
12

 f

 0
arctan  ( ). max 
2
 m


td0  00   0
Sin

0
td

2.784

13.593
0.235

Sin td0

l
Rc 
2.Sin td

13
14

1.711
0.237

td

4


m  1   td  .  1  . max 
 


15
16

W
Wmax m.W

17
18

u

19

h  T  th
f/l

W



2
max

1.379
9.930
13.692
11.932

 U2

2.g

2.299
59.560
0.812
47.877

Đắp độ dày profin cánh bánh công tác theo mẫu VI
Tiết diện 1
X

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.608
4.019
8.038
20.096
40.192
80.384
120.576
160.768
241.152
321.536
361.728
401.920
482.304

chieu dai tiet dien

14
15
16
17
18
19
20

562.688
643.07
723.46
763.65
779.72
795.80
803.84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804
0.804

0.073476

ve

1
...
  


 !
"  !#$%& '
( )*%)+,
- ./0 1
2 #./034 53
6 07 
8 %90390%:9% ;%
< %90%900= ;%0
 >?1@
 3
 
" 
(
- 0
2
6
8 A3B
< 0,
 %/
3C?&D0EF0,9#5+!=%G &,H%90390%:9%
 9%I=%F0 9%J$5
K
bán kính Ri
<?"
?2"
0
c
( 8.1)
b
d trabang
2 2 2
2.( ) . 0.164. 0.247. .
ct
bien Q TL H
ch
Z
l
K K
Z t
2 2
4.
.
Q
Vz
D d
Đắp độ dày profile bơm Hướng Trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đắp độ dày profile bơm Hướng Trục - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đắp độ dày profile bơm Hướng Trục 9 10 266