Ktl-icon-tai-lieu

Dấu chấm động

Được đăng lên bởi conceptphonetv
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TH1: 0 0111 010

exp=7  E=0  x

= 1.010 * 20 = ((1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)/8) * 1 = 10/8 * 1 = 10/8

TH2: 0 0111 001

exp=7  E=0  x

= 1.001 * 20 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 1*1)/8) * 1 = 9/8 * 1 = 9/8

TH3: 0 0111 000

exp=7  E=0  x

= 1.000 * 20 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1)/8) * 1 = 8/8 * 1 = 8/8

TH4: 0 0110 111

exp=6  E=-1  x = 1.111 * 2-1 = ((1*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1)/8) * 1/2 = 15/8 * 1/2 = 15/16

TH5: 0 0110 110
----TH6: 0 0110 000

exp=6  E=-1  x = 1.110 * 2-1 = ((1*8 + 1*4 + 1*2 + 0*1)/8) * 1/2 = 14/8 * 1/2 = 14/16

TH7: 0 0101 111
----TH8: 0 0101 000
----TH9: 0 0001 001

exp=5  E=-2  x = 1.111 * 2-2 = ((1*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1)/8) * 1/4 = 15/8 * 1/4 = 15/32

TH10: 0 0001 000

exp=1  E=-6  x = 1.000 * 2-6 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1)/8) * 1/64 = 8/8 * 1/64 = 8/512

TH11: 0 0000 111
----TH12: 0 0000 001

exp=0 denor  x = 0.111 * 2-6 = ((0*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1)/8) * 1/64 = 7/8 * 1/64 = 7/512

exp=6  E=-1  x = 1.000 * 2-1 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1)/8) * 1/2 = 8/8 * 1/2 = 8/16

exp=5  E=-2  x = 1.000 * 2-2 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1)/8) * 1/4 = 8/8 * 1/4 = 8/32
exp=1  E=-6  x = 1.001 * 2-6 = ((1*8 + 0*4 + 0*2 + 1*1)/8) * 1/64 = 9/8 * 1/64 = 9/512

exp=0 denor  x = 0.001 * 2-6 = ((0*8 + 0*4 + 0*2 + 1*1)/8) * 1/64 = 1/8 * 1/64 = 1/512

Trên đây là một số trường hợp, được chia thành các nhóm với các màu khác nhau của chữ TH:
{TH1,TH2,TH3} {TH4,TH5,TH6} {TH7,TH8} {TH9,TH10} {TH11,TH12}
Các trường hợp trong cùng nhóm có phần exp giống nhau.
Nhìn vào TH1:
Khi hai phần exp và fraction cùng khác 0, ta có một số normalized.
Vì exp=7 nên E=exp-bias=7-7=0. E chính là số mũ của 2 được nhân thêm với giá trị của phần fraction theo
công thức x = (1.fraction) * 2E
Phần fraction=010 tương ứng với giá trị 1.010 (được gạch chân). Sau dấu chấm, các hệ số nhân tương ứng
của các con số là 2-1, 2-2, 2-3. Trước dấu chấm, hệ số nhân là 20. Vậy nếu chưa kể 2E thay vì viết
1.010 = 1*20 + 0*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 ta có thể viết
1.010 = (1*23 + 0*22 + 1*21 + 0*20) * 2-3 = (1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)/8
Vậy kết quả là số thực x = 1.010 * 2E = 1.010 * 20 = (1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)/8 * 1 = 10/8
Nhìn vào TH2:
TH2 khác TH1 ở chỗ phần fraction giảm đi 1 đơn vị, từ 010 xuống còn 001. Theo cách tương tự ta có kết
quả là x = 9/8. Khoảng cách so với số trước là 1/8.
Nhìn vào TH3:
TH3 khác TH2 ở chỗ phần fraction giảm đi 1 đơn vị, từ 001 xuống còn 000. Theo cách tương tự ta có kết
quả là x = 8/8. Khoảng cách so với số trước là 1/8.
Nhìn vào TH4:
So với TH3, TH4 có exp giảm 1 đơn vị, còn fractio...
TH1: 0 0111 010 exp=7 E=0 x = 1 . 010 * 2
0
= (( 1 *8 + 0 *4 + 1 *2 + 0 *1)/8) * 1 = 10/8 * 1 = 10/8
TH2: 0 0111 001 exp=7 E=0 x = 1 . 001 * 2
0
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 1 *1)/8) * 1 = 9/8 * 1 = 9/8
TH3: 0 0111 000 exp=7 E=0 x = 1 . 000 * 2
0
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 0 *1)/8) * 1 = 8/8 * 1 = 8/8
TH4: 0 0110 111 exp=6 E=-1 x = 1 . 111 * 2
-1
= (( 1 *8 + 1 *4 + 1 *2 + 1 *1)/8) * 1/2 = 15/8 * 1/2 = 15/16
TH5: 0 0110 110 exp=6 E=-1 x = 1 . 110 * 2
-1
= (( 1 *8 + 1 *4 + 1 *2 + 0 *1)/8) * 1/2 = 14/8 * 1/2 = 14/16
- - - - -
TH6: 0 0110 000 exp=6 E=-1 x = 1 . 000 * 2
-1
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 0 *1)/8) * 1/2 = 8/8 * 1/2 = 8/16
TH7: 0 0101 111 exp=5 E=-2 x = 1 . 111 * 2
-2
= (( 1 *8 + 1 *4 + 1 *2 + 1 *1)/8) * 1/4 = 15/8 * 1/4 = 15/32
- - - - -
TH8: 0 0101 000 exp=5 E=-2 x = 1 . 000 * 2
-2
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 0 *1)/8) * 1/4 = 8/8 * 1/4 = 8/32
- - - - -
TH9: 0 0001 001 exp=1 E=-6 x = 1 . 001 * 2
-6
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 1 *1)/8) * 1/64 = 9/8 * 1/64 = 9/512
TH10: 0 0001 000 exp=1 E=-6 x = 1 . 000 * 2
-6
= (( 1 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 0 *1)/8) * 1/64 = 8/8 * 1/64 = 8/512
TH11: 0 0000 111 exp=0 denor x = 0 . 111 * 2
-6
= (( 0 *8 + 1 *4 + 1 *2 + 1 *1)/8) * 1/64 = 7/8 * 1/64 = 7/512
- - - - -
TH12: 0 0000 001 exp=0 denor x = 0 . 001 * 2
-6
= (( 0 *8 + 0 *4 + 0 *2 + 1 *1)/8) * 1/64 = 1/8 * 1/64 = 1/512
Trên đây là một số trường hợp, được chia thành các nhóm với các màu khác nhau của chữ TH:
{TH1,TH2,TH3} {TH4,TH5,TH6} {TH7,TH8} {TH9,TH10} {TH11,TH12}
Các trường hợp trong cùng nhóm có phần exp giống nhau.
Nhìn vào TH1:
-
Khi hai phần exp và fraction cùng khác 0, ta có một số normalized.
-
Vì exp=7 nên E=exp-bias=7-7=0. E chính là số mũ của 2 được nhân thêm với giá trị của phần fraction theo
công thức x = (1.fraction) * 2
E
-
Phần fraction=010 tương ứng với giá trị 1.010 (được gạch chân). Sau dấu chấm, các hệ số nhân tương ứng
của các con số là 2
-1
, 2
-2
, 2
-3
. Trước dấu chấm, hệ số nhân là 2
0
. Vậy nếu chưa kể 2
E
thay vì viết
1.010 = 1*2
0
+ 0*2
-1
+ 1*2
-2
+ 0*2
-3
ta có thể viết
1.010 = (1*2
3
+ 0*2
2
+ 1*2
1
+ 0*2
0
) * 2
-3
= (1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)/8
-
Vậy kết quả là số thực x = 1.010 * 2
E
= 1.010 * 2
0
= (1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)/8 * 1 = 10/8
Nhìn vào TH2:
-
TH2 khác TH1 ở chỗ phần fraction giảm đi 1 đơn vị, từ 010 xuống còn 001. Theo cách tương tự ta có kết
quả là x = 9/8. Khoảng cách so với số trước là 1/8.
Nhìn vào TH3:
-
TH3 khác TH2 ở chỗ phần fraction giảm đi 1 đơn vị, từ 001 xuống còn 000. Theo cách tương tự ta có kết
quả là x = 8/8. Khoảng cách so với số trước là 1/8.
Nhìn vào TH4:
-
So với TH3, TH4 có exp giảm 1 đơn vị, còn fraction quay trở lại maximum là 111. Theo cách tính như trên
ta có x = 15/16
Nhìn vào TH5:
Dấu chấm động - Trang 2
Dấu chấm động - Người đăng: conceptphonetv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dấu chấm động 9 10 324