Ktl-icon-tai-lieu

Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Thành ph HCM, tháng 04 năm 2011

Trư ng ðH Công Nghi p Th c ph m TP HCM
D U M - CÁC S N PH M D U M
__________________________________________________________________________________

N n kinh t toàn c u ñang ngày càng ph thu c vào năng lư ng như hi n
nay thì d u m gi
hư ng t i s

vai trò quan tr ng hàng ñ u. Giá d u tác ñ ng và

phát tri n n n kinh t

nh

toàn c u và h u như m i ngành công

nghi p ñ u ph thu c r t l n vào ngu n tài nguyên quý giá này.
N m trong s

nh hư ng chung, Vi t Nam cũng không tránh kh i nh ng

bi n ñ ng và ch u nh hư ng sâu s c t

nh ng bi n ñ ng trong ngành d u

m . Giá xăng và nhiên li u tăng cao nh hư ng nghiêm tr ng t i n n kinh t
qu c gia và ñ i s ng c a ngư i dân.
Do ñó, ch t lư ng c a các s n ph m d u m

nh hư ng tr c ti p lên n n

kinh t qu c dân. Vì v y, trư c khi ch bi n d u chúng ta ph i xác ñ nh thành
ph n, hàm lư ng các ch t trong d u. T

ñó, ta s ñi u ch nh quy trình s n

xu t cho phù h p nh m làm tăng hi u su t ch bi n d u, giúp cho vi c tăng
năng su t nhà máy cũng như nâng cao ch t lư ng s n ph m ti t ki m chi phí
s n su t h giá thành s n ph m có l i cho ngư i tiêu dùng.

___________________________________________________________________________
Tác gi : ThS. Truơng Bách Chi n

Trư ng ðH Công Nghi p Th c ph m TP HCM
D U M - CÁC S N PH M D U M
__________________________________________________________________________________

T NG QUAN V D U M

VÀ CÁC S N

PH M D U M
1.1

GI I THI U CHUNG VÊ D U M
D u m

và các s n ph m t

d u m

là m t trong nh ng nguyên li u

quan tr ng nh t mà loài ngư i có ñư c và nó cũng là m t trong nh ng ngu n
cung c p hydrocacbon phong phú nh t có trong t nhiên.
Trong cu c s ng h ng ngày, có r t nhi u v t d ng mà chúng ta ñang s
d ng ñ u có ngu n g c t d u m (xem hình 1.1):

D u m và khí d u m cũng có vai trò quan tr ng không kém trong vi c
cung c p vi c làm cho hàng v n con ngư i trong ngành công nghi p d u khí.
vi c nam d u m ñã ñư c thăm dò và phát hi n vào cu i nh ng năm
60-70 c a th k 20.
Ngày nay , d i thô Vi t Nam ñang ñư c khai thác v i s n lư ng ngày
càng tăng. tuy chưa ph i là qu c gia có ngu n d u m d i dào, nhưng d u thô
Vi t Nam ñã ñư c xu t kh u ra th gi i. tuy nhiên ñ n năm 2005 vi c nam
v n ch là m t nư c xu t kh u d u thô thu n thúy chưa có s n ph m ch bi n
, cho dù t nh ng năm 80, 90 c a th k 20.

___________________________________________________________________________
Tác gi : ThS. Truơng Bách Chi n

Trư ng ðH Công Nghi p Th c ph m TP HCM
D U M - CÁC S N PH M D U M
__...
Thành ph HCM, tháng 04 năm 2011
Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ 9 10 794