Ktl-icon-tai-lieu

đầu máy diezel

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ðẦU MÁY
TRONG NGÀNH ðƯỜNG SẮT VIỆT NAM
1.1. ðặc ñiểm và tính năng kỹ thuật các loại ñầu máy ñang sử dụng trong ngành
vận tải ñường sắt Việt Nam
Hiện nay ngành ñường sắt Việt Nam ñang sử dụng nhiều kiểu loại ñầu máy diezel
nhập từ nhiều nước khác nhau như Liên Xô (D4H), Australia (D5H), Mỹ (D9E), Rumani
(D11H), Séc (D12E), Ấn ðộ (D13E), Bỉ (D18E) và Trung Quốc (D10H, D14E, D16E và
D19E) và sắp tới có thể nhập ñầu máy của Liên bang ðức (D20E), v.v... và do vậy chúng khá
ña dạng về kết cấu, kiểu loại truyền ñộng và dải công suất. Các loại ñầu máy nói trên bao gồm
hai loại truyền ñộng: truyền ñộng thuỷ lực (D4H, D5H, D10H và D11H) và truyền ñộng ñiện
(D9E, D12E, D13E, D14E, D16E, D18E và D19E). Xét về dải công suất có thể phân thành
hai nhóm: ñầu máy công suất nhỏ (với Ne < 900 ML) gồm D4H và D5H, và ñầu máy công
suất lớn (với Ne ≥ 900 ML) gồm D9E, D10H, D11H, D12E, D13E, D14E, D16E, D18E và
D19E.
Hiện nay ngành ñường sắt Việt Nam có tổng số 347 ñầu máy các loại, với tổng công
suất danh nghĩa khoảng 298 500 ML, trong ñó ñầu máy công suất nhỏ (D4H, D5H) có số
lượng gần 150 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng trên 65 700 ML, ñầu máy công
suất lớn với số lượng gần 200 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng 232 800 ML. Sau
30 năm vận dụng, ñầu máy công suất nhỏ (chủ yếu là D4H) ñã ñóng góp vai trò tích cực cho
sự phát triển của ngành ñường sắt Việt Nam, tuy nhiên ñến nay, các loại ñầu máy này không
còn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, vì vậy ðường sắt Việt Nam ñã có chủ trương
thay thế dần dần ñầu máy D4H từ nay ñến năm 2005 bằng những loại ñầu máy tiên tiến hơn.
Như vậy, một cách tổng quát có thể thấy rằng nguồn sức kéo chủ lực của ngành ñường
sắt Việt Nam là ñầu máy diezel truyền ñộng ñiện công suất lớn, trong ñó ñặc biệt là các loại
ñầu máy diezel ñược nhập vào Việt Nam từ 1984-1986 trở lại ñây.
Các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại ñầu máy hơi nước ñã sử dụng trong ngành
ñường sắt Việt Nam ñược thể hiện trong bảng 1.1.
Số lượng và chủng loại ñầu máy hiện ñang sử dụng trong ngành ñường sắt Việt Nam
ñược thể hiện trong các bảng 1.2 và 1.3.
ðặc tính kỹ thuật cơ bản của ñầu máy diezel truyền ñộng thuỷ lực và truyền ñộng ñiện
ñang sử dụng trên ñường sắt Việt Nam ñược cho trong các bảng 1.4 và 1.5.
ðặc tính kỹ thuật cơ bản của ñộng cơ ñầu máy diezel ñang sử dụng trên ñường sắt
Việt Nam ñược cho trong bảng 1.6.
ðặc tính sức kéo một số ñầu máy diezel sử dụng ở Việt Nam ñược cho trong
bảng 1.7 và ñược thể...
5
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ðẦU MÁY
TRONG NGÀNH ðƯỜNG SẮT VIỆT NAM
1.1. ðặc ñiểm tính năng kỹ thuật các loại ñầu máy ñang sdụng trong ngành
vận tải ñường sắt Việt Nam
Hiện nay ngành ñường sắt Việt Nam ñang sử dụng nhiều kiểu loại ñầu máy diezel
nhập từ nhiều nước khác nhau như Liên (D4H), Australia (D5H), Mỹ (D9E), Rumani
(D11H), Séc (D12E), Ấn ðộ (D13E), Bỉ (D18E) Trung Quốc (D10H, D14E, D16E
D19E) sắp tới thể nhập ñầu máy của Liên bang ðức (D20E), v.v... và do vậy chúng khá
ña dạng về kết cấu, kiểu loại truyền ñộng và dải công suất. Các loại ñầu máy nói trên bao gồm
hai loại truyền ñộng: truyền ñộng thuỷ lực (D4H, D5H, D10H và D11H) truyền ñộng ñiện
(D9E, D12E, D13E, D14E, D16E, D18E D19E). Xét về dải công suất có thể phân thành
hai nhóm: ñầu máy công suất nhỏ (với Ne < 900 ML) gồm D4H D5H, ñầu máy công
suất lớn (với Ne 900 ML) gồm D9E, D10H, D11H, D12E, D13E, D14E, D16E, D18E
D19E.
Hiện nay ngành ñường sắt Việt Nam tổng số 347 ñầu máy các loại, với tổng công
suất danh nghĩa khoảng 298 500 ML, trong ñó ñầu máy công suất nhỏ (D4H, D5H) số
lượng gần 150 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng trên 65 700 ML, ñầu máy công
suất lớn với số lượng gần 200 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng 232 800 ML. Sau
30 năm vận dụng, ñầu máy công suất nhỏ (chủ yếu D4H) ñã ñóng góp vai trò tích cực cho
sự phát triển của ngành ñường sắt Việt Nam, tuy nhiên ñến nay, các loại ñầu máy này không
còn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, vì vậy ðường sắt Việt Nam ñã có chủ trương
thay thế dần dần ñầu máy D4H từ nay ñến năm 2005 bằng những loại ñầu máy tiên tiến hơn.
Như vậy, một cách tổng quátthể thấy rằng nguồn sức kéo chủ lực của ngành ñường
sắt Việt Nam ñầu máy diezel truyền ñộng ñiện công suất lớn, trong ñó ñặc biệt các loại
ñầu máy diezel ñược nhập vào Việt Nam từ 1984-1986 trở lại ñây.
Các thông số kỹ thuật bản của các loại ñầu máy hơi nước ñã sử dụng trong ngành
ñường sắt Việt Nam ñược thể hiện trong bảng 1.1.
Số lượng chủng loại ñầu máy hiện ñang sdụng trong ngành ñường sắt Việt Nam
ñược thể hiện trong các bảng 1.2 và 1.3.
ðặc tính kỹ thuật bản của ñầu máy diezel truyền ñộng thuỷ lực và truyền ñộng ñiện
ñang sử dụng trên ñường sắt Việt Nam ñược cho trong các bảng 1.4 và 1.5.
ðặc tính kỹ thuật bản của ñộng cơ ñầu máy diezel ñang sử dụng trên ñường sắt
Việt Nam ñược cho trong bảng 1.6.
ðặc tính sức o một số ñầu máy diezel sử dụng Việt Nam ñược cho trong
bảng 1.7 và ñược thể hiện trên hình 1.1.
Bảng 1.1. ðặc tính kỹ thuật cơ bản của các loại ñầu máy hơi nước ñã ñược sử dụng
trên ñường sắt Việt Nam trong những năm trước ñây
TT
ðặc tính kỹ thuật Prairie Mikado Tự lực JF6
1 Nước chế tạo Pháp Pháp Trung Quốc Nhật, TQ
2 Năm chế tạo 1932-1950 1965 1965 1932-1967
3 Khổ ñường (mm) 1000 1000 1000 1435
4 Công dụng kéo tàu Khách+Hàng
Khách+Hàng
Khách+Hàng
Khách+Hàng
5 Công thức trục 1-3-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1
6 Tải trọng trục (T/trục) 10,920 12,500 12,500 12,577
7 Trọng lượng chỉnh bị (T) 50,5 63 63 175,2
8 Công suất thiết kế (ML) 750 1100 1100 1780
9 Sức kéo khởi ñộng (kG) 5855 9840 9840 20050
10 Tốc ñộ cấu tạo (km/h) 79 67 67 80
đầu máy diezel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đầu máy diezel - Người đăng: Nguyễn Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đầu máy diezel 9 10 865