Ktl-icon-tai-lieu

đầu máy toa xe

Được đăng lên bởi vantucodon123-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỐNG KÊ PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH
NGUYÊN NHÂN BÓ HÃM TOA XE
VẬN HÀNH TRÊN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
PGS. TS. VŨ DUY LỘC
ThS. VŨ THỊ HOÀI THU
Bộ môn Đầu máy - Toa xe
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Bài báo trình bày những kết quả thống kê, phân tích các sự cố gây trở ngại
chạy tầu do bó hãm toa xe, từ đó xác định những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến bó hãm
toa xe khi vận hành.
Summary: This article presents the statistical data analysis of rail vehicle brakes
binding resulting operation incidents and specifies primary faults that directly lead to brakes
binding.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
CT 2

Những sự cố kỹ thuật gây trở ngại chạy tàu đối với đoàn tàu khách, tàu hàng diễn ra hàng
ngày gây nhiều khó khăn trong điều hành vận tải, chỉ huy chạy tàu. Trong các sự cố kỹ thuật toa
xe theo kết quả thống kê có đến 60% do chất lượng hãm, chủ yếu là bó hãm toa xe phải ngừng
tàu để khắc phục hư hỏng, làm thay đổi biên độ chạy tàu, thiệt hại kinh tế và uy tín của ngành
đường sắt. Để khắc phục hoặc giảm thiểu những sự cố do hãm gây ra cần thiết phải nghiên cứu,
thống kê phân tích nguyên nhân gây ra bó hãm toa xe trong vận hành để tìm biện pháp khắc
phục.
Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật ngành
đường sắt đưa ra giải pháp khắc phục sự cố về hãm toa xe trong các đoàn tàu vận hành trên
đường sắt Việt Nam.
II. NỘI DUNG
1. Khảo sát thống kê các loại thiết bị hãm lắp trên toa xe khách, toa xe hàng
Hiện nay ngành đường sắt quản lý và khai thác 5058 toa xe hàng và 1050 toa xe khách các
loại, sử dụng nhiều loại thiết bị hãm khác nhau về cấu tạo, tính năng tác dụng và mức độ công
nghệ tiên tiến trong chế tạo sản phẩm.
Thiết bị hãm lắp trên toa xe phụ thuộc loại toa xe khách, toa xe hàng, tải trọng tác dụng lên
toa xe và loại toa xe nhập từ các nước như: Rumani, Ấn Độ, Trung Quốc… (xem bảng 1a, 1b).

STT
1

Loại toa xe, ký hiệu
Số lượng
Toa xe khổ đường 1435mm

Sử dụng van hãm GK
Có thiết bị Rỗng - Tải
Toa xe khổ đường 1000mm
GQC (132…)
87
HQC ( 332…)
161
Sử dụng van hãm K2.
GMỹ (121…; 131…)
175
Không có thiết bị tự động điều
Xe P (831…; 822…)
182
chỉnh khe hở guốc hãm SAB
Xe N (532…)
425
Xe M (632…)
644
GẤn
475
Sử dụng van ABSD
Có thiết bị tự động điều chỉnh
HẤn
485
khe hở guốc hãm SAB
Xe MVT
19
Sử dụng van KE
Xe nhập từ Rumani
Có thiết bị tự động điều chỉnh
- Xe G
318
khe hở guốc hãm SAB
- Xe H
170
Các toa xe Việt Nam
936
đóng mới từ năm 2000
trở lại đây
Sử dụng van K2; K1
Các loại xe địa phương
84
Xe xa trưởng
98
Toa xe GR, HR, MR

...
THNG KÊ PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH
NGUYÊN NHÂN BÓ HÃM TOA XE
VN HÀNH TRÊN ĐƯỜNG ST VIT NAM
PGS. TS. VŨ DUY LC
ThS. VŨ TH HOÀI THU
B môn Đầu máy - Toa xe
Khoa Cơ khí
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Bài báo trình bày nhng kết qu thng kê, phân tích các s c gây tr ngi
chy tu do bó hãm toa xe, t đó xác định nhng nguyên nhân cơ bn nh hưởng đến bó hãm
toa xe khi vn hành.
Summary: This article presents the statistical data analysis of rail vehicle brakes
binding resulting operation incidents and specifies primary faults that directly lead to brakes
binding.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Nhng s c k thut gây tr ngi chy tàu đối vi đoàn tàu khách, tàu hàng din ra hàng
ngày gây nhiu khó khăn trong điu hành vn ti, ch huy chy tàu. Trong các s c k thut toa
xe theo kết qu thng kê đến 60% do cht lượng hãm, ch yếu là bó hãm toa xe phi ngng
tàu để khc phc hư hng, làm thay đổi biên độ chy tàu, thit hi kinh tế và uy tín ca ngành
đường st. Để khc phc hoc gim thiu nhng s c do hãm gây ra cn thiết phi nghiên cu,
thng kê phân tích nguyên nhân gây ra bó hãm toa xe trong vn hành để tìm bin pháp khc
phc.
CT 2
Kết qu nghiên cu là cơ s cho các nhà khoa hc, nhà qun lý, cán b k thut ngành
đường st đưa ra gii pháp khc phc s c v hãm toa xe trong các đoàn tàu vn hành trên
đường st Vit Nam.
II. NI DUNG
1. Kho sát thng kê các loi thiết b hãm lp trên toa xe khách, toa xe hàng
Hin nay ngành đường st qun lý và khai thác 5058 toa xe hàng và 1050 toa xe khách các
loi, s dng nhiu loi thiết b hãm khác nhau v cu to, tính năng tác dng và mc độ công
ngh tiên tiến trong chế to sn phm.
Thiết b hãm lp trên toa xe ph thuc loi toa xe khách, toa xe hàng, ti trng tác dng lên
toa xe và loi toa xe nhp t các nước như: Rumani, n Độ, Trung Quc… (xem bng 1a, 1b).
đầu máy toa xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đầu máy toa xe - Người đăng: vantucodon123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đầu máy toa xe 9 10 165