Ktl-icon-tai-lieu

dây chuyền giết mổ heo

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DAÂY CHUYEÀN GIEÁT MOÅ HEO TREO VÖØA VAØ NHOÛ
SMALL AND MEDIUM – SCALE PIG SLAUGHTERING LINE
Nguyeãn Höõu Nam
Khoa Coâng ngheïâ Thöïc phaåm, ÑHNL Tp. HCM
ÑT: 8960871; Fax: 8960713

SUMMARY
Improving hygiene status and lowering cost of slaughtering animals at the abattoirs are concerned by
the public and policy makers. A medium-scale pig slaughtering line was designed, faricated and
installed at Nam Phong abattoir by the Faculty of Food Science and Technology. The line included
equipment such as hoists, wings, tubular rail and de-hairing machine which assure the animals were
slaughtered at horizonal position. Low cost and high effectiveness in term of hygiene and safety are
main good points of the line
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Hieän nay vaán ñeà an toaøn thöïc phaåm ñang ñöôïc xaõ hoäi raát quan taâm, qua caùc thoâng tin ñaïi chuùng,
tình hình ngoä ñoä thöùc aên ngaøy caøng traàm troïng. Vaán ñeà rau saïch, thòt saïch ñaõ coù nhieàu giaûi phaùp ñeà
ra, nhöng hieäu quaû chöa cao, chöa trieät ñeå.
Ñeå coù ñöôïc thòt saïch caàn giaûi quyeát nhieàu moái quan heä ñoàng boä vôùi nhau töø chaên nuoâi (chaát löôïng
thöùc aên, nöôùc uoáng cho vaät nuoâi, moâi tröôøng chaên nuoâi… ) ñeán gieát moå, vaän chuyeån, baûo quaûn, cheá
bieán … ñeàu phaûi ñaït yeâu caàu chaát löôïng, veä sinh.
Qua tìm hieåu veà tình hình gieát moå heo ôû khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh vaø moät soá tænh laân caän, chuùng
toâi thaáy phaàn lôùn vieäc gieát moå heo ñeàu ôû daïng moå naèm, vôùi maët baèng chaät heïp, thieát bò thoâ sô, nöôùc
röûa nhieàu nôi khoâng ñaûm baûo chaát löôïng… daãn ñeán vieäc gieát moå khoâng ñaûm baûo yeâu caàu veä sinh,
Moät vaán ñeà ñaët ra laø muoán gieát moå heo hôïp veä sinh thì ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng gieát moå
treo theo moät tieâu chuaån nhaát ñònh. Qua tìm hieåu moät soá daây chuyeàn gieát moå heo treo ôû khu vöïc
phía Nam nhö Vissan, XNCB Thöïc phaåm Tieàn Giang, chuùng toâi thaáy thieát bò trong daây chuyeàn
töông ñoái hieän ñaïi, naêng suaát cao, giaù thaønh ñaàu tö raát lôùn, phuø hôïp cho gieát moå cung caáp cho xuaát
khaåu, cheá bieán vôùi qui moâ lôùn, khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng cô sôû gieát moå nhoû.
Trong thôøi gian vöøa qua ñöôïc Toång Coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn (S.A.I) cung caáp kinh phí vaø
maët baèng, chuùng toâi ñaõ thieát keá, cheá taïo, laép ñaët heä thoáng gieát moå heo treo ñaët taïi Xí nghieäp Cheá
bieán Thöïc phaåm Nam Phong thuoäc Toång Coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn. Heä thoáng naøy goàm coù coù caùc
boä phaän chính: Maùy gaây choaù...
DAÂY CHUYEÀN GIEÁT MOÅ HEO TREO VÖØA VAØ NHOÛ
SMALL AND MEDIUM – SCALE PIG SLAUGHTERING LINE
Nguyeãn Höõu Nam
Khoa Coâng ngheïâ Thöïc phaåm, ÑHNL Tp. HCM
ÑT: 8960871; Fax: 8960713
SUMMARY
Improving hygiene status and lowering cost of slaughtering animals at the abattoirs are concerned by
the public and policy makers. A medium-scale pig slaughtering line was designed, faricated and
installed at Nam Phong abattoir by the Faculty of Food Science and Technology. The line included
equipment such as hoists, wings, tubular rail and de-hairing machine which assure the animals were
slaughtered at horizonal position. Low cost and high effectiveness in term of hygiene and safety are
main good points of the line
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Hieän nay vaán ñeà an toaøn thöïc phaåm ñang ñöôïc xaõ hoäi raát quan taâm, qua caùc thoâng tin ñaïi chuùng,
tình hình ngoä ñoä thöùc aên ngaøy caøng traàm troïng. Vaán ñeà rau saïch, thòt saïch ñaõ coù nhieàu giaûi phaùp ñeà
ra, nhöng hieäu quaû chöa cao, chöa trieät ñeå.
Ñeå coù ñöôïc thòt saïch caàn giaûi quyeát nhieàu moái quan heä ñoàng boä vôùi nhau töø chaên nuoâi (chaát löôïng
thöùc aên, nöôùc uoáng cho vaät nuoâi, moâi tröôøng chaên nuoâi… ) ñeán gieát moå, vaän chuyeån, baûo quaûn, cheá
bieán … ñeàu phaûi ñaït yeâu caàu chaát löôïng, veä sinh.
Qua tìm hieåu veà tình hình gieát moå heo ôû khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh vaø moät soá tænh laân caän, chuùng
toâi thaáy phaàn lôùn vieäc gieát moå heo ñeàu ôû daïng moå naèm, vôùi maët baèng chaät heïp, thieát bò thoâ sô, nöôùc
röûa nhieàu nôi khoâng ñaûm baûo chaát löôïng… daãn ñeán vieäc gieát moå khoâng ñaûm baûo yeâu caàu veä sinh,
Moät vaán ñeà ñaët ra laø muoán gieát moå heo hôïp veä sinh thì ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng gieát moå
treo theo moät tieâu chuaån nhaát ñònh. Qua tìm hieåu moät soá daây chuyeàn gieát moå heo treo ôû khu vöïc
phía Nam nhö Vissan, XNCB Thöïc phaåm Tieàn Giang, chuùng toâi thaáy thieát bò trong daây chuyeàn
töông ñoái hieän ñaïi, naêng suaát cao, giaù thaønh ñaàu tö raát lôùn, phuø hôïp cho gieát moå cung caáp cho xuaát
khaåu, cheá bieán vôùi qui moâ lôùn, khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng cô sôû gieát moå nhoû.
Trong thôøi gian vöøa qua ñöôïc Toång Coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn (S.A.I) cung caáp kinh phí vaø
maët baèng, chuùng toâi ñaõ thieát keá, cheá taïo, laép ñaët heä thoáng gieát moå heo treo ñaët taïi Xí nghieäp Cheá
bieán Thöïc phaåm Nam Phong thuoäc Toång Coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn. Heä thoáng naøy goàm coù coù caùc
boä phaän chính: Maùy gaây choaùng, hai palaêng naâng heo, heä thoáng ñun nöôùc noùng baèng ga töï ñoäng oån
ñònh nhieät ñoä theo yù muoán, maùy caïo loâng, heä thoáng treo heo vaø caùc boä phaän hoã trôï khaùc.
- Naêng suaát cuaû heä thoáng: 50 , 60 con /giôø
- Dieän tích maët baèng: Chieàu ngang x chieàu daøi: 11m x 16 m = 176 m
2
- Soá ngöôøi phuïc vuï: 5 , 6 ngöôøi
QUI TRÌNH GIEÁT MOÅ HEO TRONG DAÂY CHUYEÀN
Treo
MOÅ
(Treo)
CAÏO LOÂNG
(Baèng maùy)
TRUÏNG
(Nöôùc 65
0
C)
THOÏC HUYEÁT
Treo
GAÂY CHOAÙNG
(Baèng maùy )
TAÉM CHO
HEO
dây chuyền giết mổ heo - Trang 2
dây chuyền giết mổ heo - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
dây chuyền giết mổ heo 9 10 891