Ktl-icon-tai-lieu

Dây chuyền nước tinh khiết

Được đăng lên bởi anhhuy9992003
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dây chuyền nước tinh khiết đóng chai
Công nghệ RO (Reverse Osmosis)
Là một thành tựu của khoa học công nghệ. Ra đời vào những
năm 60 của thế kỉ trước tại Hoa Kỳ, RO nhanh chóng chở thành
công nghệ dẫn đầu trong xử lý nước.
Dây chuyền nước tinh khiết đóng chai
Mới đầu chỉ áp dụng trong lĩnh vực quân sự, ngày nay RO đã
len lỏi, phổ biến trong mọi ngõ ngách cuộc sống: xử lý nước dân
dụng, nước thải y tế, lĩnh vực y tế, nước đóng chai, nước tinh khiết
trong sản xuất nước ngọt đóng chai các loại... và nhiều yêu cầu
nước tinh khiết khác.
Thẩm thấu ngược là gì?

Thẩm thấu ngược là một quy trình mà trong đó có một màng hoạt động như là m ột thi ết bị lọc phân tử để loại b ỏ đến 99% tất cả các lo ại ch ất r ắn hòa tan, các vi
khuẩn, những phần tử nhỏ và những hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử lớn hơn 300 hay những hạt có kích th ước kho ảng 0,001 micron.
Để lọc nước

tinh khiết sử dùng thiết bị thẩm thấu ngược - RO, quy trình tự nhiên của thẩm thấu, ở đó nước tinh khiết chảy qua m ột màng l ọc để gi ữ l ại hàm l ượng

cặn không hoà

tan. Để thực hiện mục đích này có một bơm được dùng để tạo áp lực cho nước chảy qua màng và chất thải có nồng độ đậm đặc chảy ra cống.

Tại sao sử dụng RO để xử lý nước tinh khiết
RO loại bỏ 99,9% vi khuẩn, an toàn tuyệt đối khi uống mà không cần công đoạn nào khác giống như nước đã đun sôi.
RO loại bỏ tất cả các chất nguy hại và những hóa chất tìm thấy trong nước ngầm, nước sông, nước mặt và trong các quy trình xử lý sử d ụng nguồn
nước bị nhiễm

bẩn.
RO loại bỏ tất cả những sản phẩm sản xuất từ chlorine khi chlorine được sử dụng cho mục đích khử trùng trong x ử lý nước.
Những đặc điểm của RO

Tất cả những

bộ phận cấu thành đều đạt tiêu chuẩn chất lượng được NSF - Mỹ công nhận.
Chất lượng cao, áp lực ổn định, bơm lắp cố định.
Năng lượng tiêu thụ thấp, màng chất lượng cao để bảo toàn năng lượng.
Công suất tiêu hao thấp.
Vi khuẩn trước khi lọc có kích thước khoảng 0.05 micron.

Quy trình sản

xuất tiêu chuẩn

Quy trình RO hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn
1. Xử lý nguồn nước đầu vào đảm bảo đạt các chỉ tiêu về lý
hóa, vi sinh bằng cách lọc cặn, khử phèn / khử khoáng /
trung hòa pH (tùy chọn).
2. Tinh chế nước bằng màng thẩm thấu ngược (RO), đảm bảo
nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước đóng chai.
Nước sau khi được khử phèn / khử khoáng/ làm mềm và khử
clo được bơm cao áp qua hệ thống màng lọc thẩm thấu ngược TFC
để loại bỏ các chất rắn hòa tan, chất hữu cơ và vi sinh. Hệ thống
khử hoàn toàn các chất độc nguy hiểm như chì/ thủy ngân...
Dây chuy n n ướ c tinh khi ế t đóng chai
Công ngh RO (Reverse Osmosis)
Là m t thành t u c a khoa h c công ngh . Ra i vào nh ng đờ
n m 60 c a th k tr c t i Hoa K ,ă ế ướ RO nhanh chóng ch thành
công ngh d n u trong x lý n c. đầ ướ
Dây chuy n n c tinh khi t óng chai ướ ế đ
M i u ch áp d ng trong l nh v c quân s , ngày nay RO ã đầ ĩ đ
len l i, ph bi n trong m i ngõ ngách cu c s ng: x lý n c dân ế ướ
d ng, n c th i y t , l nh v c y t , n c óng chai, n c tinh khi t ướ ế ĩ ế ướ đ ướ ế
trong s n xu t n c ng t óng chai các lo i... và nhi u yêu c u ướ đ
n c tinh khi t khác.ướ ế
Th m th u ng c là gì? ượ
Th m th u ng c là m t quy trình mà trong ó có m t màng ho t ng nh là m t thi t b l c phân t lo i b n 99% t t c các lo i ch t r n hòa tan, các vi ượ đ độ ư ế để ỏ đế
khu n, nh ng ph n t nh và nh ng h p ch t h u c có tr ng l ng phân t l n h n 300 hay nh ng h t có kích th c kho ng 0,001 micron. ơ ượ ơ ướ
l c n cĐể ướ tinh khi t s dùng thi t b th m th u ng c - RO, quy trình t nhiên c a th m th u, ó n c tinh khi t ch y qua m t màng l c gi l i hàm l ng ế ế ư đ ư ế đ ượ
c n không hoà tan. th c hi n m c ích này có m t b m c dùng t o áp l c cho n c ch y qua màng và ch t th i có n ng m c ch y ra c ng.Để đ ơ đượ để ư độ đậ đặ
T i sao s d ng RO x lý n c tinh khi t để ư ế
RO lo i b 99,9% vi khu n, an toàn tuy t i khi u ng mà không c n công o n nào khác gi ng nh n c ã un sôi. đố đ ư ướ đ đ
RO lo i b t t c các ch t nguy h i và nh ng hóa ch t tìm th y trong n c ng m, n c sông, n c m t và trong các quy trình x lý s d ng ngu n ư ướ ướ
n c b nhi mướ b n.
RO lo i b t t c nh ng s n ph m s n xu t t chlorine khi chlorine c s d ng cho m c ích kh trùng trong x lý n c. đượ đ ướ
Nh ng c i m c a RO đ đ
T t c nh ng b ph n c u thành u t tiêu chu n ch t l ng c NSF - M ng nh n. đề đạ ượ đượ
Ch t l ng cao, áp l c n nh, b m l p c nh. ượ đị ơ ố đị
N ng l ng tiêu th th p, màng ch t l ng cao b o toàn n ng l ng.ă ượ ượ đ ă ượ
Công su t tiêu hao th p.
Vi khu n tr c khi l c có kích th c kho ng 0.05 micron. ướ ư
Quy trình s n xu t tiêu chu n
Dây chuyền nước tinh khiết - Trang 2
Dây chuyền nước tinh khiết - Người đăng: anhhuy9992003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dây chuyền nước tinh khiết 9 10 901