Ktl-icon-tai-lieu

dây quấn

Được đăng lên bởi saobangabc11ka
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DK4141_AppC.fm Page 433 Wednesday, January 19, 2005 2:55 PM

Appendix C
Copper Wires Data

C.1. Round Wire Data
Here we tabulate data about metric round wires in table C.1, about American
Wire Gauge (AWG), in table C.2 and Litz wire in table C.3.
TABLE C.1
Round Wire Data, Measures Table (IEC 317-0-1)

Nominal
diameter
[mm]

Copper Wire
Linear Resistance
Tolerances
[Ω/m] at 20°C
Conductor
± [mm]
min
max

Standard Enameled Wires
Minimum
Maximum overall
increase [mm]
diameter, [mm]
Grade 1

Grade 2

Grade 1

Grade 2

0.020
0.022
0.025
0.028
0.032

*
*
*
*
*

48.97
40.47
31.34
24.99
19.13

59.85
49.47
38.31
30.54
23.38

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

0.024
0.027
0.031
0.034
0.039

0.027
0.030
0.034
0.038
0.043

0.036
0.040
0.045
0.050
0.056

*
*
*
*
*

15.16
12.28
9.705
7.922
6.316

18.42
14.92
11.79
9.489
7.565

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

0.044
0.049
0.055
0.060
0.067

0.049
0.054
0.061
0.066
0.074

0.063
0.071
0.080
0.090
0.100

*
0.003
0.003
0.003
0.003

5.045
3.941
3.133
2.495
2.034

5.922
4.747
3.703
2.900
2.333

**
0.007
0.007
0.008
0.008

**
0.012
0.014
0.015
0.016

0.076
0.084
0.094
0.105
0.117

0.083
0.091
0.101
0.113
0.125

0.112
0.125
0.140
0.160
0.180

0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

1.632
1.317
1.055
0.812
0.644

1.848
1.475
1.170
0.891
0.707

0.009
0.010
0.011
0.012
0.013

0.017
0.019
0.021
0.023
0.025

0.130
0.144
0.160
0.182
0.201

0.139
0.154
0.171
0.194
0.217

0.200
0.224

0.003
0.003

0.5237
0.4188

0.5657
0.4495

0.014
0.015

0.027
0.029

0.226
0.252

Copyright 2005 by Taylor & Francis Group, LLC

0.239
0.266
(Continued)

DK4141_AppC.fm Page 434 Wednesday, January 19, 2005 2:55 PM

434

Inductors and Transformers for Power Electronics

TABLE C.1
Round Wire Data, Measures Table (IEC 317-0-1) (Continued)

Nominal
diameter
[mm]

Copper Wire
Linear Resistance
Tolerances
[Ω/m] at 20°C
Conductor
± [mm]
min
max

Standard Enameled Wires
Minimum
Maximum overall
increase [mm]
diameter, [mm]
Grade 1

Grade 2

Grade 1

Grade 2

0.004
0.004
0.004

0.3345
0.2676
0.2121

0.3628
0.2882
0.2270

0.017
0.018
0.019

0.032
0.033
0.035

0.281
0.312
0.349

0.297
0.329
0.367

0.004
0.005
0.005
0.005
0.006

0.1674
0.1316
0.1042
0.08462
0.06736

0.1782
0.1407
0.1109
0.08959
0.07153

0.020
0.021
0.022
0.024
0.025

0.038
0.040
0.042
0.045
0.047

0.392
0.439
0.491
0.544
0.606

0.411
0.459
0.513
0.566
0.630

0.006
0.007
0.008
0.009
0.010

0.05335
0.04198
0.03305
0.02612
0.02116

0.05638
0.04442
0.03500
0.02765
0.02240

0.027
0.028
0.030
0.032
0.034

0.050
0.053
0...
Appendix C
Copper Wires Data
C.1. Round Wire Data
Here we tabulate data about metric round wires in table C.1, about American
Wire Gauge (AWG), in table C.2 and
Litz wire in table C.3.
TABLE C.1
Round Wire Data, Measures Table (IEC 317-0-1)
Copper Wire Standard Enameled Wires
Nominal
diameter
[mm]
Tolerances
Conductor
± [mm]
Linear Resistance
[/m] at 20°C
Minimum
increase [mm]
Maximum overall
diameter, [mm]
min max Grade 1 Grade 2 Grade 1 Grade 2
0.020 * 48.97 59.85 ** ** 0.024 0.027
0.022 * 40.47 49.47 ** ** 0.027 0.030
0.025 * 31.34 38.31 ** ** 0.031 0.034
0.028 * 24.99 30.54 ** ** 0.034 0.038
0.032 * 19.13 23.38 ** ** 0.039 0.043
0.036 * 15.16 18.42 ** ** 0.044 0.049
0.040 * 12.28 14.92 ** ** 0.049 0.054
0.045 * 9.705 11.79 ** ** 0.055 0.061
0.050 * 7.922 9.489 ** ** 0.060 0.066
0.056 * 6.316 7.565 ** ** 0.067 0.074
0.063 * 5.045 5.922 ** ** 0.076 0.083
0.071 0.003 3.941 4.747 0.007 0.012 0.084 0.091
0.080 0.003 3.133 3.703 0.007 0.014 0.094 0.101
0.090 0.003 2.495 2.900 0.008 0.015 0.105 0.113
0.100 0.003 2.034 2.333 0.008 0.016 0.117 0.125
0.112 0.003 1.632 1.848 0.009 0.017 0.130 0.139
0.125 0.003 1.317 1.475 0.010 0.019 0.144 0.154
0.140 0.003 1.055 1.170 0.011 0.021 0.160 0.171
0.160 0.003 0.812 0.891 0.012 0.023 0.182 0.194
0.180 0.003 0.644 0.707 0.013 0.025 0.201 0.217
0.200 0.003 0.5237 0.5657 0.014 0.027 0.226 0.239
0.224 0.003 0.4188 0.4495 0.015 0.029 0.252 0.266
(Continued)
DK4141_AppC.fm Page 433 Wednesday, January 19, 2005 2:55 PM
Copyright 2005 by Taylor & Francis Group, LLC
dây quấn - Trang 2
dây quấn - Người đăng: saobangabc11ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
dây quấn 9 10 808