Ktl-icon-tai-lieu

Đề án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát Tân Phúc 1, Bình Thuận

Được đăng lên bởi lvnhat-hcmus-mt
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày chi tiết, cụ thể về biện pháp cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của mỏ cát Tân Phúc 1, Bình thuận

----- -----

(Báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung theo Biên bản họp Hội đồng
thẩm định đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án ngày 05/09/2014)
 !"#$
%&&'(%)&'
"*&+,-".
/0"1234333
5
.6*"789:
1
Đề án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát Tân Phúc 1, Bình Thuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát Tân Phúc 1, Bình Thuận - Người đăng: lvnhat-hcmus-mt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Đề án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát Tân Phúc 1, Bình Thuận 9 10 472