Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài: Bài tập mạng máy

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Mạng máy tính

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

Trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang
Hà Nội


BAÌ KIÊM
̉ TRA
MÔN: MẠNG MÁY TÍNH

Sinh viên

: Nguyên
̃ Thành Kiên

Lớp

: CĐT1 – K5

GVHD

: Thầy Trần Đăng Nhàn

Hà Nôị , 10, tháng 05 năm 2011

Giáo Viên HD: Trần Đăng Nhàn

1

Bài tập Mạng máy tính

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

Đề bài
BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH
Có một công ty gồm 2 tòa nhà:
 Tòa nhà 1: Gồm có 5 tầng, mỗi tầng có 5 phòng được đánh số từ tầng 1
trở lên
Kích thước : Dài 6 mét



Rộng 6 mét
Cao 4 mét
 Tòa nhà 2: Gồm có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng được đánh số từ 1 trở lên
Kích thước: Dài 6 mét



Rộng 6 mét
Cao 4 mét
 Khoảng cách giữa 2 tòa nhà là 100 mét
 Mỗi phòng có 3 node mạng, mạng được liên kết
qua ADSL
• Yêu cầu :
cơ bản
-

Thiết kế hệ thống mạng cho 2 tòa nhà
Cho dải địa chỉ lớp B : 172.1.0.0/16
Hãy chia theo kỹ thuật VLSM
Tính số máy có trong 2 tòa nhà và vẽ mô hình nguyên lý dạng
Tính số mét dây và số thiết bị cần dùng
Tổng số tiền phải trả cho dự các thiết bị đó .

Giáo Viên HD: Trần Đăng Nhàn

2

Bài tập Mạng máy tính

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

SƠ ĐỒ MẠNG MÁY TÍNH TRONG 1 PHÒNG

1 mét
0.5m

1
m
é
t

Chú thích:

Switch 24 cổng

Lối đi lại trong phòng
Đường dây nối với các máy
Cửa Ra Vào
Nẹp Mạng
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ MẠNG MÁY TÍNH
Giáo Viên HD: Trần Đăng Nhàn

3

Bài tập Mạng máy tính

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

Internet

Môdem

5
4
3

3

2

100M

1

2
1

ROUTE
R

Dây
mạng

Liên kết
mạng

SƠ ĐỒ MẠNG TRONG 1 TẦNG

Giáo Viên HD: Trần Đăng Nhàn

4

Bài tập Mạng máy tính

Thang
bộ

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

Phòng 4

Phòng 5

Phòng 5

Hành lang
Phòng 4

Phòng kĩ thuật

Phòng 5

Thang máy

Chú thích:

Switch 24 cổng
Swich 48 cổng
Đường nẹp dây mạng
Đường dây mạng

Giáo Viên HD: Trần Đăng Nhàn

5

Bài tập Mạng máy tính

Sinh Viên: Nguyễn Thành Kiên

Su Net 128 : 10101010.00000001.11111110.00000000 →

172.1.254.0/23

Như vậy ta dùng SubNet 1 cho tòa nhà A. Dùng Sub Net 2 tiếp tục chia cho
tòa nhà B.
Sub Net 2
: 10101010.00000001.00000010.00000000 → 172.1.2.0/23
SubNet Mask : 11111111.11111111.11111110.00000000 → 255.255.254.0
B có 240 máy, suy ra số lượng bit cần dùng làm Host ID là 8 bit, mượn 1 bit
còn lại của Host ID làm Net ID.
Số Host ID : 28 = 256 (Host)
Số Sub Net : 21 = 2 (Sub Net)
IP và SubNet Mask mới bây giờ là :
IP Sub Net 2 : 10101010.00000001.00000010.00000000 → 172.1.2.0/24
SubNet Mask : 11111111.11111111.11111111.00000000 → 255.255.255.0
IP các Sub Net là :
Sub Net 2.1 : 10101010.000000
01.00000...
Bài t p M ng máy tính Sinh Viên: Nguy n Thành Kiên
Tr ng Cao đ ng Công nghi p d t may th i trangườ
Hà N i
BAI KM TRÀ ̉
MÔN: M NG MÁY TÍNH
Sinh viên : Nguyên Thành Kiêñ
L pớ : T1 – K5
GVHD : Th y Tr n Đăng Nhàn
Ha Nôì ̣ , 10, tháng 05 năm 2011
Giáo Viên HD: Tr n Đăng Nhàn 1
Đề bài: Bài tập mạng máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề bài: Bài tập mạng máy - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề bài: Bài tập mạng máy 9 10 383