Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài tập lớn Computer Vision

Được đăng lên bởi nvtoan1980
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề bài tập lớn Computer Vision

Báo cáo về Project
1. Mở đầu (Đặt vấn đề – ý nghĩa của project, ứng dụng
thực tế)
2. Các công việc người khác đã làm, các tài liệu tham
khảo.
3. Cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề. Trình bày qua
giải thuật, công thức và hình vẽ.
4. Hiện thực và phân tích. Giải thích cách làm qua hình
ảnh, bảng biểu và đồ thị.
5. Kết luận. Trình bày các kết quả, câu hỏi và quan sát
của mình.
1. Các báo cáo nộp trước ngày 04/05/2015
2. Mỗi nhóm có 20p báo cáo (15 trình bày + 5 trả lời câu hỏi) x 7 nhóm = 2.5 giờ

1- Rubik cube recognition
Key Components:
• Edge detection: an initial detection of the cube object
• Color detection: scan the color cells for each visible
side
• Feature extraction: detect all small squares and cube
features (3D localization and orientation)

2- Car recognition in images
Key Components:
• object learning and recognition
• Where is 3D and perspective geometry?

Implementation
Maybe car distance and orientation estimation?
A Robust Shape Model for Multi‐View Car Alignment Yan Li, Leon Gu, and Takeo Kanade
The IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June,
2009.

3 - Image searching
Key Components
• The project is to find a target image from bunch of
images by scale‐invariant feature transform images by
scale‐invariant feature transform (SIFT)
• This is too broad and vague, lack details
• How does this have anything to do with 3D vision?
• Are you dealing with perspective distortion?

4 - Detection of stairs
Key Ideas
– Line detection
– Parallel lines
– Stair models
– 3D estimation

Comments
Obstacle and face detection are too common and hard

5 - Door detection
Key Ideas
– Features:
• Lines, qualdrilaterials?
– Perspective distortion:
• Position and orientation?

6 - Fast object recognition by
standardized edge templates
step1: make a standardized template library (all fruit, 51x51)
step2: extract individual object from a image and generate a
single line edge (contour???).
step3: standardize the image(normalized, single line, 51x51).

step4: use the central point as fix point, clockwise scan the
two template images (contour projection?).
step5: choose a tolerance value(3 or 5 pixels) to evaluate the
image with each template, and get a score (contour matching)
step6: decide what kind of fruit it is by lowest score.

7 - Tracking People using Multiple
Cameras

Tracking multiple people from standard cameras is challenging, mostly due to the
occlusions that occur as soon as seve...
Đề bài tập lớn Computer Vision
Đề bài tập lớn Computer Vision - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề bài tập lớn Computer Vision - Người đăng: nvtoan1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề bài tập lớn Computer Vision 9 10 708