Ktl-icon-tai-lieu

Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm

Được đăng lên bởi tan-nguyen-thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề 4
PHAÀN I. LYÙ THUYEÁT
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi:
1. Khi tính beàn thanh chòu uoán ngang phaúng, ta phaûi tính beàn cho ñieåm ôû lôùp bieân vaø lôùp
trung hoøa vì: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Maët caét ngang hình chöõ vuoâng roãng caïnh C, chieàu daøy
5
c
.
Bieåu thöùc tính momen choáng uoán :
W
x
=.................................................................................
PHAÀN II. BAØI TOAÙN
BAØI 1. Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ , chòu löïc nhö hình 1.
a. Veõ caùc bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
b. Tính cường độ q
max
ca ti trng khi maët caét ngang hình chöõ ñaët ñöùng ñeå daàm
ñaûm baûo ñieàu kieän beàn theo thuyết bn thế năng biến ñi hình daïng. Cho bieát : a =
40cm, []
K
= 10 KN/ cm
2
, [ ]
n
= 14 KN/ cm
2
c. Neáu söû duïng maët caét ngang ñaët naèm thì neân laät uùp hay laät ngöûa ñeå daàm c
khaû naêng chòu taûi toát hôn? Tính shieäu maët caét ngang ñeå daàm baûo ñieàu kieän beàn
trong tröôøng hôïp chòu taûi toái öu .
d. Tính độ võng – góc xoay tại C ?
e. Đặt thêm tại C một gối trượt, tính phản lực liên kết tại C khi này ?
M = qa
2
P = qa
2a
a
A
B
C
q
y
x
C
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Trang 2
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Người đăng: tan-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm 9 10 700