Ktl-icon-tai-lieu

Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm

Được đăng lên bởi tan-nguyen-thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 3.
I. LYÙ THUYEÁT.

Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi tính bieán daïng E ñöôïc goïi laø heä soá : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
E phụ thuộc vào :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Khi tính beàn thanh chòu uoán vaø xoaén ñoàng thôøi chịu lực không gian , ñieåm nguy hieåm ôû traïng
thaùi öùng suaát:...................................................................... vì .....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Tính momen chống uốn của dầm có mặt cắt ngang hình vành khăn có hệ số  

d
 0, 6 . Biết
D

diện tích hình vành khăn bằng diện tích hình tròn có D0=14cm.
Wx=Wy=……..

II. BAØI TOAÙN.
Baøi 1.
Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ
soá hieäu N012, chòu taûi nhö hình veõõ.
Cho bieát: a = 40 cm , [  ]k = 10 KN/cm2; [  ]n = 12 KN/cm2.

M = 1,8qa2

2q

A P =1,5qa

x

B

C
2a

a

y
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
2. Haõy tính cöôøng ñoä qmax cuûa taûi troïng ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn khi maët caét ngang
ñaët ñöùng
theo thuyeát bền IV
3. Neáu maët caét ngang ñaët naèm thì laät ngöûa
hay laät uùp
ñeå daàm chòu taûi toát hôn, tìm soá
hieäu maët caét ngang ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn vôùi qmax ñaõ tính ôû treân trong tröôøng
hôïp chòu taûi toái öu khi ñaët naèm?
4. Tính đđộ võng – góc xoay tại đầu tự do A của dầm ?
5. Đặt một gối đơn (bản lề trượt) tại A, tính phản lực liên kết tại A ?

Baøi 2.

Ñeà 2-1

Cho truïc coù maët caét ngang hình troøn ñaëc ñöôøng kính D, laép baùnh raêng nghieâng coù baùn kính
voøng laên r = 20 cm vôùi caùc löïc: R = 6 KN, P = 8 KN, Pr = 5 KN, P a = 4 KN, m = 3 KN.cm/cm,
MG =140KN.cm coù sô ñoà keát caáu nhö hình veõ.

B

m
E

x

D
R
50 cm

y

r

z

A

MG
G

50 cm

Pr
50 cm

Pa
50 cm 50 cm

P

1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho truïc (boû qua löïc caét vaø löïc doïc Qx , Qy, Nz )
2. Haõy xaùc ñònh maët caét nguy hieåm vaø ñöôøng kính D ñeå truïc ñaûm baûo ñieàu kieän beàn theo
thuyeát beàn öùng suaát tieáp lôùn nhaát. Cho bieát öùng suaát cho pheùp [] = 10 KN/cm2.
3. Haõy xaùc ñònh caùc ñieåm nguy hieåm cuûa truïc, traïng thaùi öùng suaát vaø tính öùng suaát cö...
Ñeà 2-1
Đề 3.
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi tính bieán daïng E ñöôïc goïi laø heä soá : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
E phụ thuộc vào :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Khi tính beàn thanh chòu uoán vaø xoaén ñoàng thôøi chịu lực không gian, ñieåm nguy hieåm ôû traïng
thaùi öùng suaát:...................................................................... vì .....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Tính momen chống uốn của dm có mặt cắt ngang hình vành khăn có hệ s
0,6
d
D
. Biết
din tích hình vành khăn bằng diện tích hình tròn có D
0
=14cm.
W
x
=W
y
=……..
II. BAØI TOAÙN.
Baøi 1.
Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ soá hieäu N
0
12, chòu taûi nhö hình veõõ.
Cho bieát: a = 40 cm , [ ]
k
= 10 KN/cm
2
; [ ]
n
= 12 KN/cm
2
.
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
2. Haõy tính cöôøng ñq
max
ca taûi troïng ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn khi maët caét ngang
ñaët ñöùng theo thuyeát bn IV
3. Neáu maët caét ngang ñaët naèm thì laät ngöûa hay laät uùp ñeå daàm chòu taûi toát hôn, tìm soá
hieäu maët caét ngang ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn vôùi q
max
ñnh ôû treân trong tröôøng
hôïp chòu taûi toái öu khi ñaët naèm?
4. Tính đđộ võng – góc xoay tại đầu tự do A của dầm ?
5. Đặt một gối đơn (bản lề trượt) tại A, tính phản lực liên kết tại A ?
Baøi 2.
x
y
A
C
B
a
2a
2q
M = 1,8qa
2
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Trang 2
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Người đăng: tan-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm 9 10 313