Ktl-icon-tai-lieu

Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm

Được đăng lên bởi tan-nguyen-thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 6
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi truïc chòu uoán vaø xoaén do löïc khoâng gian taùc duïng nhöng ñieåm nguy hieåm seõ ôû traïng thaùi
öùng suaát phaúng vì: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Cho thanh coù maët caét ngang hình troøn, ñöôøng kính D
0
= 12cm thì moment choáng uoán laø:
W
x0
= ........................ Neáu duøng cuøng löôïng vaät lieäu naøy cheá taïo thaønh thanh coù maët caét ngang
hình vaønh khaên coù heä soá
0,6
thì moment choáng uoán laø:W
x
= …………………………………………………………
II. BAØI TOAÙN.
Baøi 1. Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ soá hieäu N
0
12, chòu taûi nhö hình veõõ.
Cho bieát: a = 40 cm , [ ]
k
= 9 KN/cm
2
; [ ]
n
= 12 KN/cm
2
.
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
2. Haõy tính cöôøng ñoä q
max
cuûa taûi troïng ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn khi maët caét ngang ñaët
ñöùng ( theo TB IV hay TB Mohr )
3. Neáu maët caét ngang ñaët naèm thì neân laät uùp hay laät ngöûa ñeå daàm chòu taûi toát hôn? Taïi sao?
Tìm soá hieäu maët caét ngang ñeå daàm ñaûm baûo ñieàu kieän beàn vôùi q
max
ñaõ tính ôû treân khi ñ
choïn maët caét toái öu?
4. Tính đ võng – góc xoay tại C ?
5. Đặt thêm tại C một gối trượt, hãy tính phản lực liên kết tại C ?
Baøi 2: Cho truïc coù maët caét ngang hình troøn ñaëc ñöôøng kính D, laép baùnh raêng nghieâng coù baùn
kính voøng laên r = 20 cm vôùi caùc löïc: R = 6KN, P =10 KN , P
r
= 5KN, P
a
= 4KN, Q = 7KN,
M = 110KN.cm, m = 3 KN.cm/cm, coù sô ñoà keát caáu nhö hình veõ.
A
C
B
a
2a
2
q
P = 2qa
M = 0,6 qa
2
x
y
P
A
C
P
r
m
B
r
E
Q
F
P
a
M
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Trang 2
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm - Người đăng: tan-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cơ ứng dụng ĐH bk hcm 9 10 255