Ktl-icon-tai-lieu

đề cương autocad

Được đăng lên bởi Nguyen Van Binh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 45 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1,CADlàgì?

A, Viếttắtcủa Computer Aid Design.

2,Tathườngsửdụng CAD
trongcơkhíđểlàmgì?
3,Khổgiấynàosauđâythườn
gđượcsửdụngđể in bảnvẽ?
4,Khungbảnvẽlàgì?
5,Khungtênlàgì?
6,Đườnggióngthườngcócác
thôngsốnàosauđây?
7,Nétkhuấtthườngcócácth
ôngsốnàosauđây?
8,Néttâmthườngcócácthôn
gsốnàosauđây?
9,Đường ACADISO10 là:

D, Thiếtkế chi tiết.

10Đường HIDDEN2 là:
11Đường
mangthôngsố
Continues,
0.18mm
làđường?
12Phiên bản AutoCAD
sửdụngtrongphòngmáyCN
C trường ĐHCN Việt hung
là:
13Hệ
tọađộsửdụngtrong
AutoCAD
màemđãđượchọc?
14Lệnh
vẽđườngthẳngtrong CAD?
15Lệnh vẽđườngtròntrong
CAD?
16Lệnh
vẽđagiáctrong
CAD?
17Vẽ hìnhchữnhật 20x10
tronggócphầntưthứnhật ta
thaotác:
18Thao
tác:
L(enter)0,0(enter)20,0(ente
r)20,10(enter)0,10(enter)0,
0(enter)(enter)
làmặcđịnhsửdụnghệtọađộ:
19Kỹ tự “@” trongthaotác:
REC(enter)
(chọnđiểmđầu)@20,10(ent
er)
có ý nghĩagì?
20Để
vẽElipse
ta
sửdụnglệnhnàosauđây?

D, đườngkhuất
B, đườnggióng

21Phím
nàosauđâytrênbànphímcóth
ểthaythếphimEnter?
22Phím
nàocóthểthoáthếtcáclệnhđa
ngthaotác?
23Để

D, SPACE.

A, A0
D, Phầngiớihạncủabảnvẽ, trừlề.
D, Thông tin vềvậtliệu, tỷlệ, tênbảnvẽ.
B, Đườngliền, dày 0.18
D, Khôngcóđápánđúng
D, Khôngcóđápánđúng
A, đườngtâm

D, AutoCAD 2007

A, HệĐề-các.
A, Line
B, Circle
C, Polygon
B, REC(enter)0,0(enter)20,10(enter)

B, tuyệtđối

A, tươngđối

d, El (enter)

A, ESC
A, ESC

...
1,CADlàgì? A, Viếttắtcủa Computer Aid Design.
2,Tathườngsửdụng CAD
trongcơkhíđểlàmgì?
D, Thiếtkế chi tiết.
3,Khổgiấynàosauđâythườn
gđượcsửdụngđể in bảnvẽ?
A, A0
4,Khungbảnvẽlàgì? D, Phầngiớihạncủabảnvẽ, trừlề.
5,Khungtênlàgì? D, Thông tin vềvậtliệu, tỷlệ, tênbảnvẽ.
6,Đườnggióngthườngcócác
thôngsốnàosauđây?
B, Đườngliền, dày 0.18
7,Nétkhuấtthườngcócácth
ôngsốnàosauđây?
D, Khôngcóđápánđúng
8,Néttâmthườngcócácthôn
gsốnàosauđây?
D, Khôngcóđápánđúng
9,Đường ACADISO10 là: A, đườngtâm
10Đường HIDDEN2 là: D, đườngkhuất
11Đường mangthôngsố
Continues, 0.18mm
làđường?
B, đườnggióng
12Phiên bản AutoCAD
sửdụngtrongphòngmáyCN
C trường ĐHCN Việt hung
là:
D, AutoCAD 2007
13Hệ tọađộsửdụngtrong
AutoCAD
màemđãđượchọc?
A, HệĐề-các.
14Lệnh
vẽđườngthẳngtrong CAD?
A, Line
15Lệnh vẽđườngtròntrong
CAD?
B, Circle
16Lệnh vẽđagiáctrong
CAD?
C, Polygon
17Vẽ hìnhchữnhật 20x10
tronggócphầntưthứnhật ta
thaotác:
B, REC(enter)0,0(enter)20,10(enter)
18Thao tác:
L(enter)0,0(enter)20,0(ente
r)20,10(enter)0,10(enter)0,
0(enter)(enter)
làmặcđịnhsửdụnghệtọađộ:
B, tuyệtđối
19Kỹ tự “@” trongthaotác:
REC(enter)
(chọnđiểmđầu)@20,10(ent
er)
có ý nghĩagì?
A, tươngđối
20Để vẽElipse ta
sửdụnglệnhnàosauđây? d, El (enter)
21Phím
nàosauđâytrênbànphímcóth
ểthaythếphimEnter?
D, SPACE.
22Phím
nàocóthểthoáthếtcáclệnhđa
ngthaotác?
A, ESC
23Để
bỏthaotáclệnhđangsửdụng
A, ESC
đề cương autocad - Người đăng: Nguyen Van Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề cương autocad 9 10 94