Ktl-icon-tai-lieu

đề cương autocad

Được đăng lên bởi Nhung Dinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: AUTOCAD

Số ĐVHT

: 3 (15 TIẾT LÝ THUYẾT + 30 TIẾT THỰC H ÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Trình độ

: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức căn bản cần thiết về cách thức thiết lập các thông số cho bản vẽ,
tạo lập và chỉnh sữa bản vẽ hai chiều.
- Sử dụng các công cụ vẽ, sử dụng lện h, chỉ định tọa độ, các lập cách nh ìn, đo kích thước
và in bản vẽ.
- Vẽ được một số bản vẽ hai chiều
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Là môn học cơ bản, giúp sinh viên hiểu các kiến thức cơ bản về cách thức làm việc với
bản vẽ.
3. Môn học trước:
- Hình họa vẽ kỹ thuật.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong qu á trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện h ành.

1

6. Nội dung chi tiết học phần :
 Bài 1: Mở đầu
o Khởi động và thoát khỏi AutoCAD
o Màn hình đồ họa AutoCAD
o Các lệnh tiện ích về file:
 Tạo bản vẽ mới (lệnh New)
 Lưu bản vẽ (lệnh Save, Save as)
 Mở một bản vẽ có (lệnh Open)
o Bài tập
 Bài 2: Các bước chuẩn bị trước khi vẽ
o Định đơn vị bản vẽ (lệnh Units)
o Giới hạn bản vẽ (lệnh Limits)
o Tạo con chạy theo phương ngang hoặc thẳng đứng F8 (lệnh Ortho )
o Thay đổi thanh công cụ
o Bài tập
 Bài 3: Phương pháp nhập toạ độ (4t)
o Toạ độ tuyệt đối X,Y
o Toạ độ tương đối @X,Y
o Toạ độ cực tuyệt đối D<Góc
o Toạ độ cực tương đối @D<Góc
o Phương pháp truy tìm đối tượng (lệnh Osnap)
 Nội trú
 Ngoại trú
 Bài 4: Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ
o Thu nhỏ, phóng to màn hình (lệnh Zoom)
o Tịnh tiến màn hình (lệnh Pan)
 Bài 5: Tạo lớp để quản lý bản vẽ
o Lớp (Layer)
o Màu ( Color)
o Kiểu đường nét (Linetype)
o Bài tập

2

 Bài 6: Các lệnh vẽ cơ bản
o Đoạn thẳng (lệnh Line)
o Đường tròn (lệnh Circle)
o Cung tròn (lệnh Arc)
o Đa tuyến (Pline)
o Đa giác (lệnh Polygon)
o Hình chữ nhật (lệnh Rectangle)
o Elip (lệnh Ellipes)
o Đường cong (lệnh Spline)
o Bài tập
 Bài 7: Sửa đổi các đối tượng vẽ
o Chọn đối tượng điều chỉnh: select objects
o Tái tạo lại bản vẽ (lệnh Regen)
o Xoá đối tượng (lệnh Erase)
o Kéo dài đối tượng (lệnh Extend)
o Cắt đối tượng (lệnh Trim)
o Tạo đối tượng song song (lệnh Offset)
o Bo tròn (lệnh Fillet)
o Vạt góc (lệnh...
1
TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGH& QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học : AUTOCAD
Số ĐVHT : 3 (15 TIẾT LÝ THUYẾT + 30 TIẾT THỰC H ÀNH)
Ngành : CÔNG NGHKTHUT CƠ ĐIỆN TỬ
Trình đ : CAO ĐẲNG
Bmôn phụ trách giảng dạy : KHÍ
1. Mc tiêu học phần:
- Cung cp các kiến thức căn bản cần thiết về cách thức thiết lập các thông số cho bản vẽ,
tạo lập và chỉnh sữa bản vẽ hai chiều.
- Sdụng các công cụ vẽ, sử dụng lện h, chđịnh tọa độ, các lập cách nh ìn, đo kích thước
và in bản vẽ.
- Vẽ được một số bản vẽ hai chiều
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- môn học cơ bản, giúp sinh viên hiểu các kiến thức c ơ bản về cách thức làm vic với
bản vẽ.
3. Môn học trước:
- Hình họa vẽ kỹ thuật.
4. Nhim vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong qu á trình học nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện h ành.
đề cương autocad - Trang 2
đề cương autocad - Người đăng: Nhung Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương autocad 9 10 737