Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần

Được đăng lên bởi Long Hoang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: KT. Nhiệt Lạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
1. Thông tin về học phần
Tên học phần:
Tua bin và nhà máy nhiệt điện
Mã học phần:
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật cháy - Lò hơi và đồ án.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lạnh.
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết:
35 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
0 tiết
- Thảo luận:
10
- Thực hành, thực tập: không
- Tự nghiên cứu: 135 giờ
2. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và
cách vận hành tua bin; cơ sở lý thuyết, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của
trung tâm nhiệt điện, bố trí nhà máy điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, những yếu tố
ảnh hưởng cũng như chế độ vận hành của chúng nhằm giúp cho người học biết vận
hành, bảo dưỡng tua bin và nhà máy nhiệt điện.
3. Nội dung chi tiết học phần
3.1. Danh mục các chủ đề của học phần
1. Tổng quan về tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.
2. Quá trình nhiệt và tổn thất năng lượng trong tầng tuabin hơi nước
3. Tuabin hơi nhiều tầng.
4. Cấu trúc và các thiết bị phụ tuabin hơi nước.
5. Điều chỉnh và vận hành tuabin hơi nước.
6. Thiết bị tuabin khí.
7. Những tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong trung tâm nhiệt điện.
8. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng.
9. Tổn thất hơi và nước. Gia nhiệt và khử khí nước cấp.

10. Sơ đồ nhiệt nguyên lý, sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện.
11. Lựa chọn thiết bị và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy nhiệt điện.
12. Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm, nguyên lý làm việc của tuabin.
2. Chu trình nhiệt và hiệu suất nhiệt tuyệt đối của tuabin. Các biện pháp
nâng cao hiệu suất nhiệt của chu trình.
3. Các loại hiệu suất khác của tuabin.
4. Phân loại nhà máy điện.
5. Chu trình nhiệt của nhà máy nhiệt điện. Chu trình hỗn hợp khí – hơi.
6. Phụ tải điện và phụ tải nhiệt.
Thái độ
1. Tuabin nhiệt là một trong những thiết bị chính của NMNĐ. Nó đóng
vai trò trực tiếp thực hiện việc chuyển hóa nhiệt năng của nhiên liệu
sang cơ năng rồi điện năng.
2. NMNĐ hoạt động dựa trên hai nguyên tắc: hoạt động theo chu trình
thiết b...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí  
!"#$%&'()*
+,-./01
2&#3)'435678
2&#3)'5678
Tên học phần: 49:'5;;"<='()>'(
Mã học phần:
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật cháy - Lò hơi và đồ án.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lạnh.
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 0 tiết
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: không
- Tự nghiên cứu: 135 giờ
?&@")A)'4378
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và
cách vận hành tua bin; cơ sở lý thuyết, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của
trung tâm nhiệt điện, bố trí nhà máy điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, những yếu tố
ảnh hưởng cũng như chế độ vận hành của chúng nhằm giúp cho người học biết vận
hành, bảo dưỡng tua bin và nhà máy nhiệt điện.
B&'43')'C)78
B&2&D9"E<F>6F978
1. Tổng quan về tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.
2. Quá trình nhiệt và tổn thất năng lượng trong tầng tuabin hơi nước
3. Tuabin hơi nhiều tầng.
4. Cấu trúc và các thiết bị phụ tuabin hơi nước.
5. Điều chỉnh và vận hành tuabin hơi nước.
6. Thiết bị tuabin khí.
7. Nhng tuabin sn xut phối hp đin ng và nhit năng trong trung tâm nhit đin.
8. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng.
9. Tổn thất hơi và nước. Gia nhiệt và khử khí nước cấp.
Đề cương chi tiết học phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần - Người đăng: Long Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần 9 10 854