Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Hải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

-

Mã môn học: 21343208

-

Số tín chỉ: 3

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học

-

Loại môn học:





Bắt buộc: 



Lựa chọn:

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Nguyên lý máy, Sức
bền vật liệu, Vật liệu kỹ thuật, Dung sai lắp ghép.

-

Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 30 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 6 tiết



Thảo luận

: 9 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết



Hoạt động theo nhóm

: 15 tiết



Tự học

: 90 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: : Tìm hiểu vấn đề thiết kế hợp lý các chi tiết máy và bộ phận máy có công dụng
chung, góp phần hình thành và phát triển tư duy trong lĩnh vực thiết kế máy.

-

Kỹ năng: Có các kỹ năng tư duy, mục đích thiết kế, tư duy thiết kế, phân tích, tìm
nguyên nhân hư hỏng và ra quyết định giải quyết vấn đề.

-

Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học,
phát biểu tham gia tích cực vào giờ học, tham gia báo cáo thảo luận.

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
-

Môn học về thiết kế hợp lý các chi tiết máy, nhóm tiết máy và bộ phận máy có công dụng
chung. Nó trang bị cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết máy và bộ

phận máy có mặt ở hầu hết các máy hiện đại, cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý
làm việc và kết cấu các chi tiết máy, bồi dưỡng khả năng độc lập giải quyết các vấn đề tính
toán thiết kế chi tiết máy và các hệ dẫn động cơ khí, những nội dung hết sức quan trọng
trong thiết kế máy nói chung.

4. Tài liệu học tập
[1.] TS. Lê Đình Phương. Bài giảng Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy.
[2.] Nguyễn Trung Hiệp. Giáo trình chi tiết máy (tập 1 và2). NXB Khoa học & Kỹ thuật,
2001.
[3. ] Nguyễn Hữu Lộc. Chi tiết máy, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM.
[4.] Trịnh Chất. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (tập 1 và2), NXB Khoa học & Kỹ
thuật, 2001.

 Những bài đọc chính: [1], [3].
 Những bài đọc thêm: [2], [4].
 Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM


 !"##$
%&'()*
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. #+",-."#/",012+"#3
- Tên môn học: 45''67
- Mã môn học: 21343208
- Số tín chỉ: 3
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học
- Loại môn học:
Bắt buộc:
Lựa chọn:
Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Nguyên lý máy8Sức
bền vật liệu8Vật liệu kỹ thuật8Dung sai lắp ghép.
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết
Làm bài tập trên lớp : 6 tiết
Thảo luận : 9 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết
Hoạt động theo nhóm : 15 tiết
Tự học : 90 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM
2. 9-.:/;<2+"#3
- Kiến thức: : Tìm hiểu vấn đề thiết kế hợp lý các chi tiết máy và bộ phận máy có công dụng
chung, góp phần hình thành và phát triển tư duy trong lĩnh vực thiết kế máy.
- Kỹ năng: các kỹ năng duy, mục đích thiết kế, duy thiết kế, phân tích, tìm
nguyên nhân hư hỏng và ra quyết định giải quyết vấn đề.
- Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học,
phát biểu tham gia tích cực vào giờ học, tham gia báo cáo thảo luận.
3. =2->-"./",2+"#3(khoảng 150 từ)
- Môn học về thiết kế hợp các chi tiết y, nhóm tiết máy bộ phận máy công dụng
chung. trang bị sở thuyết phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết máy bộ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Người đăng: Hoàng Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 9 10 824