Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học kỳ 2, năm học 2014-2015)

Được đăng lên bởi DatNgoc1112015
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Học kỳ 2, năm học 2014-2015)

Học phần: Lập trình hướng đối tượng và C++
Object Oriented Programming and C++
- Mã số:
CT114
- Số tín chỉ: 3
+ Giờ lý thuyết: 30
+ Giờ thực hành: 30
1. Thông tin giảng viên
- Họ tên giảng viên: Nguyễn Công Huy (MSCB: 1168), Thạc sỹ, Giảng viên.
- CB cùng tham gia GD:
TS. PT.Cang, TS. TC.Án, ThS. LC.Nguyện.
- Đơn vị: Bộ môn Mạng Máy Tính và Truyền Thông, Khoa CNTT&TT.
- Điện thoại: (0710) 3734720
Mobile: 0917-727-717
- E-mail: nchuy@cit.ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết:
Lập trình căn bản A (CT101)
3. Nội dung
Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, nguyên
lý của lập trình hướng đối tượng và cách vận dụng bằng ngôn ngữ C++.
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được những khả năng sau:
- Hiểu được thế nào là lập trình hướng đối tượng, trừu tượng hóa, 3 đặc điểm cơ
bản trong lập trình hướng đối tượng là bao gói, thừa kế, và đa hình.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lớp và đối tượng, thuộc tính và phương thức,
thông điệp và truyền thông điệp.
- Hiểu được khái niệm cơ bản về cách xây dựng mô hình lớp dùng UML.
- Thiết kế được các lớp với các thuộc tính từ cơ bản đến phức tạp như thành viên
tĩnh, thành viên hằng, thành viên tham chiếu, thành viên đối tượng.
- Hiểu được khái niệm hàm xây dựng, hàm hủy và quá trình khởi tạo đối tượng
cũng như hủy bỏ đối tượng.
- Nắm được khái niệm về phạm vi truy xuất, đối số mặc định, hàm bạn.
- Vận dụng được nguyên lý tái định nghĩa để có thể tái định nghĩa các hàm thành
viên, hàm xây dựng, phép gán của một lớp và các toán tử.
- Phân biệt được lớp dẫn xuất, lớp cơ sở, hàm ảo và lớp ảo trong thừa kế. Thiết kế
được các lớp có dùng thừa kế.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa liên kết tĩnh và liên kết động.
- Sử dụng được các cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++
để viết các chương trình theo phong cách hướng đối tượng.
Phương pháp giảng dạy:
- Giảng viên giảng dạy 30 tiết lý thuyết trên lớp.
- Sinh viên thực hành 30 tiết (có điểm danh) để rèn luyện kỹ năng.
Đánh giá học phần:
- Thi thực hành (không sử dụng tài liệu, báo lỗi 0 điểm)
40%
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm online, không sử dụng tài liệu)
60 %
Điểm đánh giá (thang 100): D(40), D+(50), C(55), C+(65), B(70), B+(80), A(90).

4. Đề cương chi tiết: Nhóm 1 (Chiều thứ 3, tiết 6-7-8)
Nội dung
Giới thiệu học phần
Nội dung 1: Các đặc điểm của C++
- Các khái niệm cơ bản của C++
- Lập trình cấu trúc với C++
- Các đ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Học kỳ 2, năm học 2014-2015)
Học phần: Lập trình hướng đối tượng và C++
Object Oriented Programming and C++
- Mã số: CT114
- Số tín chỉ: 3
+ Giờ lý thuyết: 30
+ Giờ thực hành: 30
1. Thông tin giảng viên
- Họ tên giảng viên: Nguyễn Công Huy (MSCB: 1168), Thạc sỹ, Giảng viên.
- CB cùng tham gia GD: TS. PT.Cang, TS. TC.Án, ThS. LC.Nguyện.
- Đơn vị: Bộ môn Mạng Máy Tính và Truyền Thông, Khoa CNTT&TT.
- Điện thoại: (0710) 3734720 Mobile: 0917-727-717
- E-mail: nchuy@cit.ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết: Lập trình căn bản A (CT101)
3. Nội dung
Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức bản về các khái niệm, nguyên
lý của lập trình hướng đối tượng và cách vận dụng bằng ngôn ngữ C++.
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được những khả năng sau:
- Hiểu được thế nào lập trình hướng đối tượng, trừu tượng hóa, 3 đặc điểm
bản trong lập trình hướng đối tượng là bao gói, thừa kế, và đa hình.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lớp đốiợng, thuộc tính phương thức,
thông điệp và truyền thông điệp.
- Hiểu được khái niệm cơ bản về cách xây dựng mô hình lớp dùng UML.
- Thiết kế được các lớp với các thuộc tính từ bản đến phức tạp như thành viên
tĩnh, thành viên hằng, thành viên tham chiếu, thành viên đối tượng.
- Hiểu được khái niệm hàm xây dựng, hàm hủy quá trình khởi tạo đối tượng
cũng như hủy bỏ đối tượng.
- Nắm được khái niệm về phạm vi truy xuất, đối số mặc định, hàm bạn.
- Vận dụng được nguyên lý tái định nghĩa để thể tái định nghĩa các hàm thành
viên, hàm xây dựng, phép gán của một lớp và các toán tử.
- Phân biệt được lớp dẫn xuất, lớp cơ sở, hàm ảo và lớp ảo trong thừa kế. Thiết kế
được các lớp có dùng thừa kế.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa liên kết tĩnh và liên kết động.
- Sử dụng được các pháp bản của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++
để viết các chương trình theo phong cách hướng đối tượng.
Phương pháp giảng dạy:
- Giảng viên giảng dạy 30 tiết lý thuyết trên lớp.
- Sinh viên thực hành 30 tiết (có điểm danh) để rèn luyện kỹ năng.
Đánh giá học phần:
- Thi thực hành (không sử dụng tài liệu, báo lỗi 0 điểm) 40%
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm online, không sử dụng tài liệu) 60 %
Điểm đánh giá (thang 100): D(40), D+(50), C(55), C+(65), B(70), B+(80), A(90).
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học kỳ 2, năm học 2014-2015) - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học kỳ 2, năm học 2014-2015) - Người đăng: DatNgoc1112015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học kỳ 2, năm học 2014-2015) 9 10 643