Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi lqchung2
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ
ĐƯỜNG Ô TÔ
Nội dung chi tiết
PHẦN 1: THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GTVT VÀ ĐƯỜNG
ÔTÔ
1.1. Tầm quan trọng của GTVT và các đặc thù của vận tải
đường bộ
1.2. Chức năng của đường
1.3. Mạng lưới đường ô tô và phân cấp hạng đường ô
1.4. Đường ô tô và các yếu tố cấu thành
1.5. Quản lý đường sá
1.6. Những lý thuyết (mô hình) sử dụng trong thiết kế hình
học đường

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÁI,
NGƯỜI ĐI BỘ, VÀ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE
TRÊN ĐƯỜNG
2.1. Đặc điểm của người lái
2.2. Đặc điểm chuyển động của xe trên đường
2.3. Đặc điểm của dòng giao thông

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HÌNH HỌC TUYẾN
ĐƯỜNG
3.1. Tiêu chuẩn thiết kế
3.2. Tiêu chí thiết kế
3.3. Mối quan hệ giữa giao thông và thiết kế đường (Lưu
lượng thiết kế, mức phục vụ thiết kế, tốc độ thiết kế, xe
thiết kế)
3.4. Thiết kế bình đồ tuyến đường
3.5. Thiết kế trắc dọc đường
3.6. Thiết kế trắc ngang đường - các đặc trưng chủ yếu của
trắc ngang
3.7. Làn phụ leo dốc và làn chuyển tốc
3.8. Xác định số làn xe trên đường

CHƯƠNG 4: NÚT GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
ÔTÔ
4.1. Tổng quan về nút giao thông

Ghi chú

4.2. Thiết kế nút giao cùng mức
4.3. Nút giao thông hình xuyến
4.4. Nút giao thông khác mức

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC CHO
ĐƯỜNG ÔTÔ
5.1. Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ
5.2. Những cơ sở của lý thuyết tập trung nước từ lưu vực
5.3. Công thức xác định lưu lượng nước thiết kế
5.4. Xác định khẩu độ công trình thoát nước ( cống )
5.5. Dốc nước, bậc nước
5.6. Thiết kế và tính toán rãnh ngầm
5.7. Thiết kế và tính toán thủy lực rãnh cho đường ô tô
5.8. Gia cố chống xói lòng rãnh
5.9. Rãnh dọc ( rãnh biên )
5.10. Rãnh đỉnh

CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC ĐỊNH TUYẾN & THIẾT
KẾ HÀI HÒA TUYẾN ĐƯỜNG
6.1. Các nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản khi định tuyến
6.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thiên nhiên đến công việc
khảo sát thiết kế đường
6.3. Đặc điểm khảo sát thiết kế đường qua vùng núi và
thiết kế đường cong rắn
6.4. Đặc điểm khảo sát thiết kế đường qua vùng đầm lầy và
đất yếu
6.5. Mục đính thiết kế cảnh quan đường ô tô
6.6. Sự kết hợp giữa đường và cảnh quan môi trường
6.7. Đi tuyến theo đường tang và tuyến clothoid
6.8. Sự phối hợp các yếu tố của tuyến

PHẦN 2: KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG
CHƯƠNG 1 : CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT THIẾT KẾ
ĐƯỜNG Ô TÔ

1.1 Phân loại dự án và quản lý đối với dự án đầu tư xây dựng
công trình
1.2 Trình tự lập dự án và các giai đoạn kstk đường ô tô
1.3 Nội dung báo cáo đầu tư xây dựng công trình đường ô tô
1.4 Quản lý chi phí dự án đầu tư xâ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ
ĐƯỜNG Ô TÔ
Nội dung chi tiết Ghi chú
PHẦN 1: THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GTVT ĐƯỜNG
ÔTÔ
1.1. Tầm quan trọng của GTVT các đặc thù của vận tải
đường bộ
1.2. Chức năng của đường
1.3. Mạng lưới đường ô tô và phân cấp hạng đường ô
1.4. Đường ô tô và các yếu tố cấu thành
1.5. Quản lý đường sá
1.6. Những thuyết (mô hình) sử dụng trong thiết kế hình
học đường
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÁI,
NGƯỜI ĐI BỘ, SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE
TRÊN ĐƯỜNG
2.1. Đặc điểm của người lái
2.2. Đặc điểm chuyển động của xe trên đường
2.3. Đặc điểm của dòng giao thông
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HÌNH HỌC TUYẾN
ĐƯỜNG
3.1. Tiêu chuẩn thiết kế
3.2. Tiêu chí thiết kế
3.3. Mối quan hệ giữa giao thông và thiết kế đường (Lưu
lượng thiết kế, mức phục vụ thiết kế, tốc độ thiết kế, xe
thiết kế)
3.4. Thiết kế bình đồ tuyến đường
3.5. Thiết kế trắc dọc đường
3.6. Thiết kế trắc ngang đưng - các đặc trưng chủ yếu của
trắc ngang
3.7. Làn phụ leo dốc và làn chuyển tốc
3.8. Xác định số làn xe trên đường
CHƯƠNG 4: NÚT GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
ÔTÔ
4.1. Tổng quan về nút giao thông
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ - Người đăng: lqchung2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HÌNH HỌC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ 9 10 185