Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn học nồi hơi - vân hành máy hơi nước

Được đăng lên bởi nvnhieu0020-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA MÁY TÀU THỦY

-----o0o-----

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Tên môn học: NỒI HƠI – VẬN HÀNH MÁY HƠI NƯỚC
Bộ môn:

1.

Khoa Máy tàu thủy

Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học:

Nồi hơi - Vận hành máy hơi nước

- Tiếng Anh:

Steam generators and Engines

- Mã môn học:

022002

- Số tín chỉ:

3

- Môn học:

bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật, máy lạnh và điều hòa không khí
- Các môn học kế tiếp:

không hạn chế

- Các phương tiện hỗ trợ giảng dạy: Phương tiện kỹ thuật (máy tính, máy
chiếu, các công cụ học tập khác…), phòng học đầy đủ trang thiết bị.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:

28 giờ

+ Làm bài tập trên lớp:

00 giờ

+ Thảo luận:

17 giờ

+ Tự học xác định:

00 giờ

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách:
2.

Mục tiêu môn học

2.1. Mục tiêu chung
2.1.1 Kiến thức:
 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại tuabin hơi,
chu trình động lực hơi nước, về nguyên lý hoạt động cơ bản được áp
dụng phổ biến trên tàu thủy.

 Sinh viên phân tích kết cấu các nồi hơi, tuabin hơi từ đơn giản,hệ
động lực tuốc bin hơi đơn giản, thiết lập được quy trình vận hành một
số dạng nồi hơi, tuabin hơi. Từ đó có thể rút ra các cách điều chỉnh hệ
thống cho phù hợp.
 Sinh viên có kiến thức về các thiết bị hệ động lực hơi nước cơ bản
dùng trong công nghiệp và tàu thủy.
2.1.2 Kỹ năng:
 Giúp sinh viên có khả năng tự phân tích và hiểu được kết cấu, nguyên
lý hoạt động cơ bản của các loại nồi hơi, tuabin hơi, chu trình hệ động
lực hơi nước điển hình. Từ đó có thể nắm được nguyên lý hoạt động,
vận hành,khai thác bảo dưỡng và hiệu chỉnh cơ bản hệ động lực hơi
nước tàu thủy.
2.1.3 Thái độ:
 Sinh viên có thái độ đúng đắn và khoa học khi vận hành và khai thác
máy hơi nước.
 Sinh viên học và áp dụng được phương pháp học tập hiện đại: chủ
động, độc lập, có khoa học và không ngừng.
2.2. Mục tiêu chi tiết của môn học:
Nội dung

Mức 1

Mức 2

Mức 3

(Nhớ, hiểu)

(Phân tích, tổng hợp)

(Nhận xét, đánh giá)

Phần 1. Nồi hơi tàu thủy
Chương 1

- Nắm được sơ đồ và
Chu
trình nguyên lý làm việc
thiết bị động của chu trình Rankine
lực hơi nước và các chu trình thiết
bị động lực hơi nước.
Chương 2

- Nắm được các
thông số của chu
trình thiết bị động lực
hơi nước.

- Quá trình sinh hơi - Các thông số chính
Giới thiệu trong nồi hơi tàu của nồi hơi
chung về nồi thủy.
hơi tàu thủy - Các yêu cầu đối với
nồi hơi tàu thủy
Chương 3

- Trình...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
KHOA MÁY TÀU THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học: NỒI HƠI – VẬN HÀNH MÁY HƠI NƯỚC
Bộ môn: Khoa Máy tàu thủy
1. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: Nồi hơi - Vận hành máy hơi nước
- Tiếng Anh: Steam generators and Engines
- Mã môn học: 022002
- Số tín chỉ: 3
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật, máy lạnh và điều hòa không khí
- Các môn học kế tiếp: không hạn chế
- Các phương tiện hỗ trợ giảng dạy: Phương tiện kỹ thuật (máy tính, máy
chiếu, các công cụ học tập khác…), phòng học đầy đủ trang thiết bị.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 28 giờ
+ Làm bài tập trên lớp: 00 giờ
+ Thảo luận: 17 giờ
+ Tự học xác định: 00 giờ
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách:
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu chung
2.1.1 Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản v các loại tuabin i,
chu trình động lực hơi ớc, về nguyên lý hoạt động bản được áp
dụng phổ biến trên tàu thủy.
Đề cương chi tiết môn học nồi hơi - vân hành máy hơi nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết môn học nồi hơi - vân hành máy hơi nước - Người đăng: nvnhieu0020-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn học nồi hơi - vân hành máy hơi nước 9 10 393