Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn thủy lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Duy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC – KHÍ NÉN

-

Mã môn học: 21372606

-

Số tín chỉ: 2

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học

-

Loại môn học:




-

-



Bắt buộc: 



Lựa chọn:

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện.
Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết

: 21 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 5 tiết



Thảo luận

: 4 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết



Hoạt động theo nhóm

: 15 tiết



Tự học

: 90 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: : Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên tắc hoạt động, các phương pháp tính
toán các hệ thống truyền động và hệ thống điều khiển bằng thủy lực - khí nén, xây dựng
mạch điều hkiển hệ thống.

-

Kỹ năng: Có các kỹ năng tư duy, mục đích thiết kế, tư duy thiết kế, phân tích, tìm
nguyên nhân hư hỏng và ra quyết định giải quyết vấn đề.

-

Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học,
phát biểu tham gia tích cực vào giờ học, tham gia báo cáo thảo luận.

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

-

Tổng quan về hệ thống điều khiển khí nén – thủy lực, các thành phần của hệ thống và phân
tích, thiết kế hệ thống, xây dựng các phương trình điều khiển và thiết kế, mô phỏng các
mạch điều khiển thủy lực – khí nén.

4. Tài liệu học tập
[1.] Th.S. Lê Văn Tiến Dũng. “ Điều khiển khí nen – thủy lực”.
[2.] T.S. Nguyễn Ngọc Phương. “ Hệ thống điều khiển khí nén – thủy lực”.
[3.] “LAB – Vo;. Introduce to practice pneumatic – hydraulic controlled systems”.

 Những bài đọc chính: [1], [2].
 Những bài đọc thêm: [2].
 Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên
quan đến môn học): Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học
-

Thuyết giảng : giảng viên sử dụng các phương tiện truyền đạt (bảng viết, máy chiếu,
phim VIDEO, hệ thống âm thanh,...) để trình bày nội dung bài giảng. Sinh viên tiếp
thu bài giảng trên cơ sở trao đổi, tham gia vào bài giảng.

-

Tổ chức học tập theo nhóm : giảng viên tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các
nhiệm vụ học tập....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ TP. HCM


 !"##$
%&'()*
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. #+",-."#/",012+"#3
- Tên môn học: %456789:
- Mã môn học: 21372606
- Số tín chỉ: 2
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học
- Loại môn học:
Bắt buộc:
Lựa chọn:
Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện.
Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 21 tiết
Làm bài tập trên lớp : 5 tiết
Thảo luận : 4 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết
Hoạt động theo nhóm : 15 tiết
Tự học : 90 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM
2. ;-.</=>2+"#3
- Kiến thức: : Cung cấp kiến thức bản về nguyên tắc hoạt động, các phương pháp tính
toán các hệ thống truyền động hệ thống điều khiển bằng thủy lực - khí nén, xây dựng
mạch điều hkiển hệ thống.
- Kỹ ng: các kỹ năng duy, mục đích thiết kế, duy thiết kế, phân tích, tìm
nguyên nhân hư hỏng và ra quyết định giải quyết vấn đề.
- Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học,
phát biểu tham gia tích cực vào giờ học, tham gia báo cáo thảo luận.
3. ?2-@-"./",2+"#3(khoảng 150 từ)
Đề cương chi tiết môn thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết môn thủy lực - Người đăng: Nguyễn Tấn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn thủy lực 9 10 88