Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học phần cơ khí

Được đăng lên bởi chienbn94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1.

Thông tin chung
Tên học phần:

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN
Advanced Machining Processes

Mã số:

MET508

Thời lượng:

2(1,5–0,5)

Loại:

Chuyên ngành, tự chọn

Học phần tiên quyết :

2.

Nhằm mục tiêu:

a2,b1,b2, c1,c2

Bộ môn quản lý:

Chế tạo máy

Mô tả

Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến, gia công bằng chùm tia, công nghệ
tạo mẫu nhanh, vi gia công và chế tạo nano.
3.

Mục tiêu
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

1) Lựa chọn các phương pháp gia công cắt gọt tiên tiến phù hợp nhằm chế tạo sản
phẩm đạt năng suất và chất lượng cao.
2) Áp dụng phương pháp tạo mẫu nhanh phù hợp cho sản phẩm, thiết kế và xử lý mô
hình sản phẩm cho tạo mẫu.
3) Lựa chọn công nghệ nano phù hợp cho chế tạo sản phẩm.
4) Lập quy trình công nghệ có áp dụng các phương pháp gia công tiên tiến trong quá
trình chế tạo sản phẩm.
4.
TT
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Nội dung
Chủ đề
Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến
Mở đầu
Phân loại các phương pháp gia công tiên tiến
Phạm vi ứng dụng
Lựa chọn phương pháp
Một số phương pháp gia công bằng chùm tia
Gia công bằng tia nước
Gia công bằng laser
Gia công bằng plasma
Gia công bằng chùm tia điện tử

Nhằm
mục tiêu
1

LT
3

1,4

5

Số tiết
TH
0

3

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.

Các phương pháp công nghệ tạo mẫu nhanh
Mở đầu về công nghệ tạo mẫu nhanh
Một số loại công nghệ tạo mẫu nhanh quan trọng
Công nghệ LOM
Công nghệ SLS
Công nghệ SLA
Công nghệ FDM
Công nghệ MM
Các phương pháp vi gia công
Mở đầu về vi gia công
Các quá trình vi gia công
Các ứng dụng của vi gia công
Chế tạo nano
Những vấn đề cơ bản
Các quá trình tạo vật liệu nano
Các quá trình chế tạo nano
Các ứng dụng của chế tạo nano

1,2

5

3

1,4

5

1

3

5

0

Tài liệu

1. Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường (2007), Các phương pháp gia công đặc biệt, Nhà
xuất bản Đại học quốc gia TPHCM.
2. Mark Jackson (2005), Microfabrication and Nanomanufacturing. CRC.
3. Chua Chee Kai, Leong Kah Fai, Lim Chu-Sing (2003), Rapid Prototyping: Principles and
Applications in Manufacturing. World Scientific Publishing Co., Inc.
6.

Đánh giá
6.1 Thang điểm đánh giá:

1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai
phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần;
2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo tha...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN
Advanced Machining Processes
Mã số: 
Thời lượng: 
Loại:  !"#$%
Học phần tiên quyết :
Nhằm mục tiêu: &''$$
Bộ môn quản lý: (")*+,
2. Mô tả
- .&/0$,$123 1,1 4&$5 "4"4( 4&$5 '6 $7+"4&$5  8
")*+9&/4 4&$5 /!$(")*&*:
3. Mục tiêu
;&<4%$=* %$1>%$/4$?"@A
 B#&$%$,$123 1,1 4&$5 $C" %""4"4(17D16+$(")*EF
1G+H)"I EJ"/!$J"K2D $&*:
 1LM 123 1,1")*+9&17D1$*EF1G+"4("<(/!=NKO+5
PEF1G+$*")*+9:
QB#&$%$5  8&*17D1$*$(")*EF1G+:
RBS1."TP$5  8$?,1LM $,$123 1,1 4&$5 "4"4("T* .,
"TP$(")*EF1G+:
4. Nội dung
TT Chủ đề Nhằm
mục tiêu
Số tiết
LT TH
:
::
::
:Q:
:R:
Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến
UH>
VWK*)4$,$123 1,1 4&$5 "4"4(
V)+/4X LM
B#&$%123 1,1
1 Q 0
:
::
::
:Q:
:R:
Một số phương pháp gia công bằng chùm tia
4&$5 '6 "4&2Y$
4&$5 '6 K&EZT
4&$5 '6 1K&E+&
4&$5 '6 $7+"4&H48"N
1,4 3
Đề cương học phần cơ khí - Trang 2
Đề cương học phần cơ khí - Người đăng: chienbn94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương học phần cơ khí 9 10 564