Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương khảo sát thiết kế tuyến đường

Được đăng lên bởi nguyen-van-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 3 lần
C«ng ty cæ phÇn tVXD
giao th«ng qu¶ng b×nh

Sè :

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Qu¶ng B×nh, ngµy

/§C-KSTK

th¸ng 9 n¨m 2011

nhiÖm vô kh¶o s¸t & thiÕt kÕ
lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt bæ sung

C«ng tr×nh: H¹ tÇng kü thuËt khu t¸i ®Þnh c Mü C¶nh - §ång D¬ng
(phÇn cßn l¹i khu A)
§Þa phËn: x· B¶o Ninh, TP. §ång Híi, tØnh Qu¶ng B×nh
I - c¸c c¨n cø:

C¨n cø LuËt x©y dùng ngµy 26/11/2003;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n
lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ NghÞ ®Þnh sè 83/2009/N§-CP ngµy
15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè
12/2009/N§-CP;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ
qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ
qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
C¨n cø Th«ng t sè 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc
quy ®Þnh chi tiÕt mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy
12/2/2009;
C¨n cø C«ng v¨n sè 89/CV-DA ngµy 23/8/2011 c¶u Ban QLDA §T & XD
Thµnh phè vÒ viÖc Kh¶o s¸t thiÕt kÕ bæ sung tuyÕn ®êng thuéc c«ng tr×nh HTKT
khu t¸i ®Þnh c Mü C¶nh - §ång D¬ng (phÇn cßn l¹i cña khu A);
C¨n cø c¸c quy ph¹m, quy ®Þnh hiÖn hµnh;
II- Ph¹m vi nghiªn cøu vµ c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông:

§iÒu tra, thu thËp d÷ liÖu ®· cã vÒ tuyÕn ®êng cò vµ c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn,
h¹ tÇng kü thuËt thuéc tuyÕn, c¸c b¶n vÏ Quy ho¹ch liªn quan, tiÕn hµnh kh¶o s¸t
chi tiÕt, lËp hå s¬ kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thñy v¨n, phôc vô c«ng t¸c lËp B¸o
c¸o Kinh tÕ - Kü thuËt c«ng tr×nh.
2.1- Tªn c«ng tr×nh: H¹ tÇng kü thuËt khu t¸i ®Þnh c Mü C¶nh - §ång D¬ng
(phÇn cßn l¹i khu A).
2.2- Chñ ®Çu t: UBND Thµnh phè §ång Híi.
2.3- §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban QLDA §T & XD Thµnh phè.
2.4- Môc tiªu ®Çu t vµ x©y dùng: §Çu t x©y dùng hoµn thiÖn tuyÕn thuéc
khu t¸i ®Þnh c theo Quy ho¹ch nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng khai th¸c
cña tuyÕn vµ m¹ng líi giao th«ng vïng, phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n, phôc
vô ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa x· héi cña khu vùc.
2.5- §Þa ®iÓm x©y dùng: X· B¶o Ninh, TP. §ång Híi, tØnh Qu¶ng B×nh.
-1-

2.6- Ph¹m vi x©y dùng :
Kh¶o s¸t thiÕt kÕ bæ sung kÐo dµi 2 tuyÕn ®êng nèi tõ trôc 10,5m ®Õn khu
nghi dìng Sun spa Resort, chiÒu dµi tuyÕn kho¶ng 250m.
- Trôc 1: kÐo dµi trôc D5-D3 ®Õn ®êng bª t«ng nhùa tríc khu nghØ dìng Sun
Spa Resort dµi kho¶ng 200m ; §iÓm ®Çu: Km0 + 00 (t¹i nót D3); §iÓm cuèi :
Km0+ 200.
- Trôc 2: kÐo dµi trôc D1A- D3 kho¶ng ...
Sè : /§C-KSTK Qu¶ng B×nh, ngµy th¸ng 9 n¨m 2011
nhiÖm vô kh¶o s¸t & thiÕt kÕ
lËpo c¸o kinh tÕ kü thuËt bæ sung
C«ng tr×nh: tÇng kü thuËt khu t¸i ®Þnh cC¶nh - §ång D¬ng
(phÇn cßn i khu A)
§Þa phËn: x· B¶o Ninh, TP. §ång Híi, tØnh Qu¶ng B×nh
I - c¸c c¨n cø:
C¨n cø LuËt x©y dùng ngµy 26/11/2003;
C¨n NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña chÝnh phñ qu¶n
¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh NghÞ ®Þnh 83/2009/N§-CP ngµy
15/10/2009 cña ChÝnh phñ viÖc söa ®æi sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh
12/2009/N§-CP;
C¨n NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ
qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;
C¨n NghÞ ®Þnh 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh p
qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
C¨n Th«ng t 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña x©y dùng viÖc
quy ®Þnh chi tiÕt mét néi dung cña Ng ®Þnh 12/2009/N§-CP ngµy
12/2/2009;
C¨n C«ng v¨n sè 89/CV-DA ngµy 23/8/2011 c¶u Ban QLDA §T & XD
Thµnh p viÖc Kh¶o s¸t thiÕt sung tuyÕn ®êng thuéc c«ng tr×nh HTKT
khu t¸i ®Þnh c Mü C¶nh - §ång D¬ng (phÇn cßn l¹i cña khu A);
C¨n cø c¸c quy ph¹m, quy ®Þnh hiÖn hµnh;
II- Ph¹m vi nghiªn cøu vµ c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông:
§iÒu tra, thu thËp liÖu ®· vÒ tuyÕn ®êng vµ c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn,
tÇng thuËt thuéc tuyÕn, c¸c n Quy ho¹ch liªn quan, tiÕn nh kh¶o s¸t
chi tiÕt, lËp kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thñy v¨n, phôc c«ng t¸c lËp B¸o
c¸o Kinh tÕ - Kü thuËt c«ng tr×nh.
2.1- Tªn c«ng tr×nh: tÇng thuËt khu t¸i ®Þnh c nh - §ång D¬ng
(phÇn cßn l¹i khu A).
2.2- Chñ ®Çu t: UBND Thµnh phè §ång Híi.
2.3- §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban QLDA §T & XD Thµnh phè.
2.4- Môc tiªu ®Çu t vµ x©y dùng: §Çu t x©y dùng hoµn thiÖn tuyÕn thuéc
khu t¸i ®Þnh c theo Quy ho¹ch nh»m hoµn thiÖn n©ng cao kh¶ ng khai th¸c
cña tuyÕn m¹ng líi giao th«ng vïng, phôcnhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n, phôc
ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa x· héi cña khu vùc.
2.5- §Þa ®iÓm x©y dùng: X· B¶o Ninh, TP. §ång Híi, tØnh Qu¶ng B×nh.
- 1 -
C«ng ty cæ phÇn tVXD
giao th«ng qu¶ng b×nh
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - do - H¹nh phóc
Đề cương khảo sát thiết kế tuyến đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương khảo sát thiết kế tuyến đường - Người đăng: nguyen-van-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương khảo sát thiết kế tuyến đường 9 10 467