Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1

Được đăng lên bởi Truong Euro
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1
mục lục
Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean...............................................................1
Câu 2 : các công thức loogic cơ bản..............................................................................2
Câu 3: đơn giản biểu thức..............................................................................................4
Câu 4: thiết kế mạnh logic
...........................................................5
Câu 5 các mạnh mã hóa.................................................................................................9
Câu 6: các mạch giải mã..............................................................................................12
Câu 7: mạch hợp kênh và phân kênh...........................................................................13
Câu 8: Các mạch số học..............................................................................................16
Câu 9: Các mạch Flip - Flop cơ bản ...........................................................................22
Câu 10: các loại mạch đếm..........................................................................................30
Câu 11: mạch chốt và ghi dịch....................................................................................36
Câu 12: bộ biến đổi DAC ...........................................................................................40
Câu 13: bộ biến đổi ADC............................................................................................43
Câu 14: mạch tạo xung dùng 2 cổng NAND..............................................................51
Câu 15: Mạch tạo xung dùng IC 555...........................................................................52

Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean
+ các mệnh đề cơ sở
X+

=1

X.

=0

X+ 1=1
X .1 =X
1

+ Định luật hấp thụ
X+X=X
X.X=X
+ Định luật phủ định của phủ định.
X =X

+ Định luật kết hợp
X1 + (X 2 + X 3 ) = (X1 + X 2 ) + X 3
( X 1 . X 2 ). X 3 = X 1 .( X 2 . X 3 )

+ định luật giao hoán.
X1 + X2 = X 2 + X1
X1 . X2 = X2 .X1
+

Định luật phân phối
X 1.( X 2 + X 3 ) = X 1 X 2 + X 1 X 3
( X 1 + X 2 )( X 1 + X 3 ) = X 1 + X 2 . X 3

+Định luật DEMORGAN
X1 X 2 = X1 + X 2
X 1 + X 2 = X 1 .X 2

Câu 2 : các công thức loogic cơ bản
+ phép cộng logic - hàm hoặc (OR)
Y = X 1 + X2

+ Phép nhân logic - hàm và (AND)
Y = X1 . X2

2

+Phép phủ định - hàm đảo ( NOT)
Y=

+ Hàm không hoặc ( NOR)
Y = X1 + X 2

+ Hàm không và ( NAND)
Y = X 1.X 2

+ Hàm hoặc tuyệ...
Đề cương kỹ thuật xung số - B
3
DT
1
mục lục
Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean...............................................................1
Câu 2 : các công thức loogic cơ bản..............................................................................2
Câu 3: đơn giản biểu thức..............................................................................................4
Câu 4: thiết kế mạnh logic ...........................................................5
Câu 5 các mạnh mã hóa.................................................................................................9
Câu 6: các mạch giải mã..............................................................................................12
Câu 7: mạch hợp kênh và phân kênh...........................................................................13
Câu 8: Các mạch số học..............................................................................................16
Câu 9: Các mạch Flip - Flop cơ bản ...........................................................................22
Câu 10: các loại mạch đếm..........................................................................................30
Câu 11: mạch chốt và ghi dịch....................................................................................36
Câu 12: bộ biến đổi DAC ...........................................................................................40
Câu 13: bộ biến đổi ADC............................................................................................43
Câu 14: mạch tạo xung dùng 2 cổng NAND..............................................................51
Câu 15: Mạch tạo xung dùng IC 555...........................................................................52
Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean
+ các mệnh đề cơ sở
X + = 1
X . = 0
X + 1 = 1
X . 1 = X
1
Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1 - Người đăng: Truong Euro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1 9 10 562