Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lập trình điều khiển thiết bị

Được đăng lên bởi Đừng Hỏi Tại Sao
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2097 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2013

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Phạm Ngọc Hưng - Vũ Huy Thế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

MỤC LỤC
MỤC LỤC .......................................................................................................................... 2
Bài 1 .................................................................................................................................... 7
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ............................................... 7
1.1. Lập trình điều khiển thiết bị từ máy......................................................................... 7
1.2. Giới thiệu các giao diện truyền thông trên máy tính................................................ 7
1.3. Các ngôn ngữ lập trình ............................................................................................. 8
1.4. Lập trình điều khiển trong Windows Form.............................................................. 9
1.4.1. Thiết kế giao diện ............................................................................................. 9
1.4.2. Sử dụng các điều khiển ................................................................................... 10
1.4.3. Sử dụng các thư viện ...................................................................................... 10
Bài 2 .................................................................................................................................. 11
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# .......................................................................................... 11
2.1. Cấu trúc chương trình ............................................................................................ 12
2.2. Kiểu dữ liệu............................................................................................................ 13
2.3. Biến, hằng và cách khai báo .................................................................................. 17
2.3.1. Biến .................................................................................................................. 17
2.3.2. Hằng................................................................................................................. 19
2.4.

Các phép toán ......................................................................................................... 22
2.4.1. Phép toán số học .................................................................................................
201
3
Phm Ngc Hưng - Vũ Huy Thế
TRƯỜNG ĐẠI HC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B môn K thut máy tính
LP TRÌNH ĐIU KHIN THIT B
Đề cương lập trình điều khiển thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lập trình điều khiển thiết bị - Người đăng: Đừng Hỏi Tại Sao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Đề cương lập trình điều khiển thiết bị 9 10 192