Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn công nghệ mã nguồn

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trƣờng Đại học Mở Tp.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1. Tên môn học : Công nghệ mã nguồn mở
1.2. Mã môn học: ITEC4410
1.3. Trình độ Đại học / Cao đẳng: Đại học, Cao đẳng
1.4. Ngành / Chuyên ngành:
1.5. Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa CNTT Đại học mở HCMC
1.6. Số tín chỉ : 4
1.7. Yêu cầu đối với môn học:
1.7.1. Điều kiện tiên quyết: Có kiến thức vững về HDH. Biết lập trình trên C ,
C++ . Có kiến thức về lập trình WEB (HTML,SQL..)
1.7.2. Các yêu cầu khác: Có kiến thức về mạng máy tính
1.8. Yêu cầu đối với sinh viên: Có khả năng tiếp thu các kiến thức trong bài giảng
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
Mô tả môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chƣơng trình đào tạo
Công nghệ mã nguồn mở đóng một vai trò quan trọng trong kỹ thuật lập trình và
đang dƣợc khuyến khích phát triển . Kiến thức về công nghệ nguồn mở sẽ giúp cho
SV hoàn thiện kiến thức và là một công cụ quan trọng để phát triển phần mềm một
cách chủ động.CN mã nguồn mở có mối quan hệ mật thiết với các môn học khác
nhƣ HDH , kỹ thuật lập trình , mạng ,CSDL
Mục tiêu cần đạt đƣợc về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học :
Sinh viên có kiến thức về HDH nguồn mở , có khả năng sử dụng ngôn ngữ shell để
lập trình. Sử dụng các công cụ trên Linux để biên dịch và cài đặt các trình C (C++)
trong kernel.Sinh viên có thể sử dụng công cụ nguồn mở PHP&MySQL để phát triển
các ứng dụng WEB.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CHƢƠNG 1. HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ (5LT , 5 TH)
1.1 Mở đầu
1.2 .Cài đặt HDH LINUX
1.3.Cài đặt nhiều HDH trên 1 máy
1.4. Linux kernel
1.5. Các thao tác cơ bản trên HDDH Linux
1.6.Nâng cấp và cài đặt phần mềm dùng RPM
1.7. Quản trị ngƣời dùng và nhóm
1.8. Hệ thống tập tin và thƣ mục
CHƢƠNG 2 . GIAO DIỆN DÒNG LỆNH & LẬP TRÌNH SHELL (10 LT,10TH)
2.1 Vài nét về Linux Kernel
2.2. Shell
2.3. Sử dụng Shell nhƣ ngôn ngữ lập trình
CHƢƠNG 3 . LẬP TRÌNH C(C ++) TRÊN LINUX (5LT , 5TH)
3.1 Nhập môn lập trình Linux
3.2 Phát triển chƣơng trình trên ngôn ngữ c
CHƢƠNG 4. PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TRÊN PHP & MySQL

(10 LT + 10 TH)
5,1 Giới thiệu về PHP
5.2 Chƣơng trình PHP đầu tiên: Hello, World
5.3. Phân tích chƣơng trình
5.4. Hằng và biến
5.5. Các kiểu dữ liệu trong PHP
5.6. Định nghĩa hằng
5.7. Một số hằng xây dựng sẵn (built in constant)
5.8 Cấu trúc điều khiển
5.9 Mảng
5.10. Cách lấy thông tin từ trình duyệt: GET, POST và COOKIE
5.11.Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn CSDL SQL
5...
Trƣờng Đại học M Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Công Nghệ Thông Tin Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____ ___________
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1. Tên môn học : Công nghệ mã nguồn mở
1.2. Mã môn học: ITEC4410
1.3. Trình độ Đại học / Cao đẳng: Đại học, Cao đẳng
1.4. Ngành / Chuyên ngành:
1.5. Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa CNTT Đại học mở HCMC
1.6. Số tín chỉ : 4
1.7. Yêu cầu đối với môn học:
1.7.1. Điều kiện tiên quyết: Có kiến thức vững về HDH. Biết lập trình trên C ,
C++ . Có kiến thức về lập trình WEB (HTML,SQL..)
1.7.2. Các yêu cầu khác: Có kiến thức về mạng máy tính
1.8. Yêu cầu đối với sinh viên: Có khả năng tiếp thu các kiến thức trong bài giảng
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
Mô tả môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chƣơng trình đào tạo
Công nghệ nguồn mở đóng một vai trò quan trọng trong kthuật lập trình
đang dƣợc khuyến khích phát triển . Kiến thức về công nghệ nguồn mở sẽ giúp cho
SV hoàn thiện kiến thức là một công cụ quan trọng để phát triển phần mềm một
cách chủ động.CN nguồn mở mối quan hệ mật thiết với các môn học khác
nhƣ HDH , kỹ thuật lập trình , mạng ,CSDL
Mục tiêu cần đạt đƣợc về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học :
Sinh viên kiến thức về HDH nguồn mở , có khả năng sử dụng ngôn ngữ shell để
lập trình. Sử dụng các công cụ trên Linux để biên dịch cài đặt các trình C (C++)
trong kernel.Sinh viên thể sử dụng công cụ nguồn mở PHP&MySQL để phát triển
các ứng dụng WEB.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CHƢƠNG 1. HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ (5LT , 5 TH)
1.1 Mở đầu
1.2 .Cài đặt HDH LINUX
1.3.Cài đặt nhiều HDH trên 1 máy
1.4. Linux kernel
1.5. Các thao tác cơ bản trên HDDH Linux
1.6.Nâng cấp và cài đặt phần mềm dùng RPM
1.7. Quản trị ngƣời dùng và nhóm
1.8. Hệ thống tập tin và thƣ mục
CHƢƠNG 2 . GIAO DIỆN DÒNG LỆNH & LẬP TRÌNH SHELL (10 LT,10TH)
2.1 Vài nét về Linux Kernel
2.2. Shell
2.3. Sử dụng Shell nhƣ ngôn ngữ lập trình
CHƢƠNG 3 . LẬP TRÌNH C(C ++) TRÊN LINUX (5LT , 5TH)
3.1 Nhập môn lập trình Linux
3.2 Phát triển chƣơng trình trên ngôn ngữ c
CHƢƠNG 4. PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TRÊN PHP & MySQL
Đề cương môn công nghệ mã nguồn - Trang 2
Đề cương môn công nghệ mã nguồn - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn công nghệ mã nguồn 9 10 673