Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn đồ gá

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
CHUYÊN NGÀNH: CHẾ TẠO MÁY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ĐỒ GÁ
2. Số đơn vị học trình: 02
3. Trình độ: sinh viên năm thứ 3.
4. Phân bố thời gian:
- Lên lớp: 30 tiết
- Thực tập; thực hành; bài tập lớn; đồ án: Không
5. Điều kiện tiên quyết:
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Máy cắt kim
loại, Nguyên lý và dụng cụ cắt và một phần học phần CNCTM.
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
6. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Sau khi hoàn thành học phần Đồ gá, sinh viên có thể:
 Hiểu và nắm vững công dụng và các loại Đồ gá được dùng trong gia công
cơ khí.
 Biết cách lựa chọn hợp lý các cơ cấu định vị và kẹp chặt của Đồ gá.
 Có khả năng phân tích, tính toán và thiết kế Đồ gá gia công cơ khí.
- Kỹ năng: Sinh viên nắm chắc kiến thức lý thuyết về cấu tạo, nguyên tắc thiết
kế các loại đồ gá.
- Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập trên lớp và
tự nghiên cứu ở nhà. Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ do giáo viên giảng dạy giao.
7. Nội dung vắn tắt học phần:

1/6

Học phần Đồ gá cung cấp các kiến thức cơ bản về: các cơ cấu định vị - các cơ cấu
kẹp chặt - các nguyên tắc định vị, kẹp chặt chi tiết gia công trong đồ gá và nguyên
tắc thiết kế đồ gá.
8. Nhiệm vụ của sinh viên :
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà
trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80 %; thực hành bắt buộc 100%.
- Bài tập: trên lớp, ở nhà do giáo viên giảng dạy giao cho.
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học:
- Sinh viên nghe giảng trên lớp, vận dụng lý thuyết vào giải các bài tập và thảo
luận nhóm.
- Nộp báo cáo nghiên cứu theo tiến độ của giáo viên giảng dạy, tổ chức hai báo
cáo Semina sinh viên các phương pháp thiết kế và chế tạo các loại đồ gá.
-

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, Internet.

9. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
[1]. Trường ĐHCN Việt Hung biên soạn Giáo trình đồ gá.
[2]. PGS Trần Văn Địch, Đồ gá, NXB KH&KT, 2009.
[3]. PGS Trần Văn Địch, ATLAT Đồ gá, NXB KH&KT, 2010.
[4]. Nguyễn Văn Đoàn, Giáo trình đồ gá & Khuôn dập, NXB LĐ&XH, 2006.
[5]. Trần Thế Sang, Khí nén & Thủy lực, NXB KH&KT, 2010.
- Sách th...



 !"##$
%&&'(
))'*'+,%-.
/0)+1*'2/
3%1456
789"#:#;"+
<8=>?@"AB#:CDE"#
F8DE"#?+
G85#H"I>C#JKLKM"+
 !"#
$%&"'$%(')(&" !'*+,-./
N8KOPQKR"CK9"SPTUC+
,%.0%123#45/."60%78!%.(39:,3%;<
=>?/23 @(AB/%B%;(C"D0%"D:
,%.0%<##"45/.0%/E3E2.(39
V8WCK9PXM#:#;"+
-KU"C#Y+=MPQ#K# Z"C#Z"##:#;"[L\]^K"#AK9"_C#`+
F2(;5/%./AB/(%,%=>+/,*8G%AH/7=//E%./
%I<J
#%,% $E%0G" @%,%%I%K2*LL(<M"%N%OE+/,
P<6/"QJ%?J=,(#<#+/,/E%./%I<J
-a"b"L+R;%;%<#% @23#S%K2>=?/23;%#
<#%,% =>*+/,
#\K?]#PT9";"+0%*D3*O(*T//U?J%%$%0%&"7 !"(
$/%2V(=((*D3*OWBA=/,=/6/A>3/E=
c8KP"LAd"CdC#:#;"+
1/6
Đề cương môn đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn đồ gá - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương môn đồ gá 9 10 364