Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Được đăng lên bởi laivandong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: Đo lường cảm biến + thực hành
1.2 Mã môn học: EENG4302
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ: 02
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
o Điều kiện tiên quyết: Kiến thức Vật lý, Điện tử.
o Các yêu cầu khác (nếu có):
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo:
Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường cảm biến, giúp sinh viên
có khả năng tự làm những mạch đo lường cảm biến cơ bản ứng dụng. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh
viên trong việc thực hiện đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp...
Môn học sẽ giải quyết phương pháp đánh giá và xác định các đại lượng vật lý quan trọng trong quá
trình công nghiệp – Các đại lượng được chú trọng bao gồm nhiệt độ, vận tốc, dịch chuyển, áp suất,
lưu lượng, trọng lượng và nồng độ các chất khí.
o Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên sẽ hiểu được các nguyên lý hoạt động, các hàm truyền đạt và ứng
dụng của các bộ cảm biến : cảm biến quang, cảm biến nhiệt, cảm biến từ, cảm biến biến dạng,.. để
ứng dụng trong công nghiệp và sản xuất.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

Tên chương

Mục tiêu

Chương1: Các khái Sinh viên cần nắm các khái niệm
niệm cơ bản về các cơ bản.
bộ cảm biến

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học Khóa 2009

Mục, tiểu mục
1.
2.
3.
4.

Định nghĩa
Phân loại các bộ cảm biến
Các đơn vị đo lường
Các đặc trưng cơ bản của các bộ
cảm biến

1/5

5.
6.
7.
8.

Chuẩn các bộ cảm biến
Độ tuyến tính
Bộ cảm biến tích cực và thụ động
Mạch giao diện của các bộ cảm
biến
9. Nhiễu trong các bộ cảm biến
2

Chương 2:
biến quang

Cảm Sinh viên cần nắm vững kiến thức 1.
về quang và ứng dụng cảm biến 2.
quang.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm cơ bản về ánh sáng
Các đơn vị đo quang
Nguồn sáng
Cảm biến quang điện
Cảm biến phát xạ
Ứng dụng của cảm biến quang
điện
7. Mã vạch
8. Bộ phát hiện lửa
9. Bài tập

3

Chương 3:
biến nhiệt độ

Cảm Sinh viên cần nắm vững kiến thức
về các loại cảm biến đo nhiệt độ.

4

Chương 4: Cảm Học xong chương này sinh viên sẽ
biến vị trí và dịch biết được cách xây dựng các ...
Khoa Xây dng và Đin Đề cương môn hc Khóa 2009 1/5
TRƯỜNG ĐH M TP. HCM Cng hòa Xã Hi Ch nghĩa Vit nam
KHOA XÂY DNG VÀ ĐIN Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
1. THÔNG TIN V MÔN HC
1.1 Tên môn hc: Đo lường cm biến + thc hành
1.2 Mã môn hc: EENG4302
1.3 Trình độ Đại hc/Cao đẳng: Đại hc
1.4 Ngành/Chuyên ngành: K thut Đin - Đin t
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm ph trách: Khoa Xây dng và Đin
1.6 S tín ch: 02
1.7 Yêu cu đối vi môn hc:
o Điu kin tiên quyết: Kiến thc Vt lý, Đin t.
o Các yêu cu khác (nếu có):
1.8 Yêu cu đối vi sinh viên:
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
o Mô t ngn gn v v trí môn hc, mi quan h vi các môn hc khác trong chương trình đào to:
Môn hc cung cp cho sinh viên các khái nim cơ bn v k thut đo lường cm biến, giúp sinh viên
kh năng t làm nhng mch đo lường cm biến cơ bn ng dng. K năng y s h tr cho sinh
viên trong vic thc hin đồ án môn hc, đồ án tt nghip...
Môn hc s gii quyết phương pháp đánh giá xác định các đại lượng vt lý quan trng trong quá
trình công nghip Các đại lượng được chú trng bao gm nhit độ, vn tc, dch chuyn, áp sut,
lưu lượng, trng lượng và nng độ các cht khí.
o Mc tiêu cn đạt được v kiến thc và k năng sau khi kết thúc môn hc:
Sau khi hoàn tt môn hc, sinh viên s hiu được các nguyên lý hot động, các hàm truyn đạt ng
dng ca các b cm biến : cm biến quang, cm biến nhit, cm biến t, cm biến biến dng,.. để
ng dng trong ng nghip và sn xut.
3. NI DUNG CHI TIT MÔN HC
STT Tên chương Mc tiêu Mc, tiu mc
1
Chương1: Các khái
nim cơ bn v các
b cm biến
Sinh viên cn nm các khái nim
cơ bn.
1. Định nghĩa
2. Phân loi các b cm biến
3. Các đơn v đo lường
4. Các đặc trưng cơ bn ca các b
cm biến
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - Người đăng: laivandong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 9 10 64