Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học công nghệ các chất hoạt động bề mặt

Được đăng lên bởi Phương Đỗ Minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2338 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Chức danh, học hàm, học vị:
Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại, email:
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

2. Thông tin chung về môn học:
-

Tên môn học: Hóa học hợp chất bề mặt

-

Mã môn học:

-

Số tín chỉ: 2.

-

Môn học: - Bắt buộc:

-

Các môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ, Hóa lý, Tổng hợp hữu cơ.

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 30 tiết.

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa CNHH - Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.
3. Mục tiêu của môn học:
Kiến thức:
+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;
+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học liên quan để hiểu và tiếp tục học tập;

+ Nắm bắt xu hướng phát triển;
+ Nhận biết thế giới theo phân tích khoa học;
+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những sự vật phức tạp.
Kỹ năng:
+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm.
+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;
+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức, kỹ năng trình bày vấn đề.
-

Thái độ, chuyên cần.
+ Yêu thích môn học hóa học hợp chất bề mặt.
+ Xây dựng thái độ của mình dựa trên kiến thức môn học được học.

4. Tóm tắt nội dung môn học:
Lý thuyết cơ bản về các chất hoạt động bề mặt, đánh giá kỹ thuật chất lượng chất hoạt động
bề mặt, phân loại, các ứng dụng trong nhiều ngành công nghệ khác nhau, công nghệ sản xuất bột
giặt và các sản phẩm tẩy rửa khác. Chú trọng cơ sở lý thuyết và quá trình tổng hợp các chất hoạt
động bề mặt tiêu biểu.
5. Học liệu
Học liệu bắt buộc:
[1] Drew Myers (2006), " Surfactant science and technology", Wiley - Interscience publishers.
[2] Martin J.Schick (1987), " Nonionic surfactants physycal chemistry", Marcel Dekker, Inc Publishers.
[3] Thrward F.Tadros (2005), “Applied Surfactants Principles and Applications”, Wiley - VCH publishers.
[4] E. Smulders (2002), “Laundry Detergrent”, Wiley - VCH publishers.

[5] Phan Minh Tân (1993), " Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu ", ÐHBK TPHCM.
[6] Nguyễn Quốc Tín, Ðỗ Phổ (1984), " Xà phòng và các chất tẩy giặt tổng hợp ", NXB Khoa học kỹ thuật.
[7] Louis Hồ Tấn Tài (1999), " Các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân ", Unilever Việt Nam.
[8] Trần Kim Quy (1989), " Tổng hợ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Chức danh, học hàm, học vị:
Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại, email:
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: Hóa học hợp chất bề mặt
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 2.
- Môn học: - Bắt buộc:
- Các môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ, Hóa lý, Tổng hợp hữu cơ.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 30 tiết.
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa CNHH - Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.
3. Mục tiêu của môn học:
Kiến thức:
+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;
+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học liên quan để hiểu và tiếp tục học tập;
Đề cương môn học công nghệ các chất hoạt động bề mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học công nghệ các chất hoạt động bề mặt - Người đăng: Phương Đỗ Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương môn học công nghệ các chất hoạt động bề mặt 9 10 146