Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Truyền nhiệt và truyền khối

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(Truyền Nhiệt và Truyền Khối)
1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Trương Vĩnh
Học vị:
Tiến sĩ
Các hướng nghiên cứu chính:
 Nhiệt độ hóa mềm,
 Hiện tượng hóa già vật lý của vật liệu vô định hình,
 Sấy phun, Sấy tầng sôi,
 Nhiên liệu sinh học
 Polymer sinh học
 Kỹ thuật thực phẩm
 Kỹ thuật hóa khí
 Công nghệ bổ sung thực phẩm
 Mô hình hóa quá trình.
Giảng viên thực hành: TS. Trương Vĩnh, KS. Phạm Quỳnh Thái Sơn, KS. Đoàn Kim Sơn , KS.
Trần Nguyễn Hạ Trang, KS. Nguyễn Ngọc Hóa
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Công Nghệ Hóa học, Trường Đại học Nông lâm TP HCM
Email: tv@hcmuaf.edu.vn
2) Thông tin chung về môn học:
Tên môn học: Truyền nhiệt và truyền khối
Mã môn học: 217204
Số tín chỉ: 2 LT và 1 TH, tổng số 60 tiết
Môn học: bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật, thủy lực
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 25
+ Làm bài tập trên lớp: 5
+ Thảo luận: 12
+ Thực hành: 18
+ Tự học: 90
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công Nghệ Hoá Học
3) Mục tiêu môn học:
Mục tiêu về kiến thức: Sinh viên hiểu được các dạng truyền nhiệt cơ bản như dẫn nhiệt, truyền
nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt và truyền nhiệt phối hợp. Tính toán được các dạng truyền nhiệt trên
cũng như thiết bị trao đổi nhiệt, sinh viên có thể vận dụng để thiết kế hoặc tối ưu một quá trình

công nghệ hoá học. Ngoài ra, sinh viên nắm được sự tương tự giữa truyền nhiệt và truyền
khối. Kiến thức môn học tạo nền tảng để sinh viên học các môn quá trình thiết bị.
Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán, thiết kế về truyền nhiệt và truyền khối
nhằm ứng dụng trong tính toán tổn thất nhiệt qua các loại vách, quá trình làm nóng và làm lạnh
trong công nghiệp, thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt ứng dụng trong sấy, cô đặc, tiệt/thanh trùng.
4) Tóm tắt nội dung: Dẫn nhiệt ổn định và không ổn định một chiều. Phương trình chung của
dẫn nhiệt nhiều chiều. Truyền nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức. Truyền nhiệt đối lưu khi
lưu chất chảy trong ống và chảy ngoài vật thể. Truyền nhiệt đối lưu khi có sự đổi pha. Truyền
nhiệt bức xạ. Bài toán phối hợp truyền nhiệt. Thiết bị trao đổi nhiệt. Khái niệm truyền khối và
sự tương tự với truyền nhiệt. Các áp dụng trong công nghiệp như thiết kế cơ bản thiết bị sấy,
cô đặc, trao đổi nhiệt, kho bảo quản, và tính toán đông lạnh hoặc xử lý nhiệt vật liệu thực phẩm
và sinh học.
5) Nội dung chi tiết môn học:
5.1 Phần l...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(Truyền Nhiệt và Truyền Khối)
1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Trương Vĩnh
Học vị: Tiến sĩ
Các hướng nghiên cứu chính:
Nhiệt độ hóa mềm,
Hiện tượng hóa già vật lý của vật liệu vô định hình,
Sấy phun, Sấy tầng sôi,
Nhiên liệu sinh học
Polymer sinh học
Kỹ thuật thực phẩm
Kỹ thuật hóa khí
Công nghệ bổ sung thực phẩm
Mô hình hóa quá trình.
Giảng viên thực hành: TS. Trương Vĩnh, KS. Phạm Quỳnh Thái Sơn, KS. Đoàn Kim Sơn , KS.
Trần Nguyễn Hạ Trang, KS. Nguyễn Ngọc Hóa
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Công Nghệ Hóa học, Trường Đại học Nông lâm TP HCM
Email: tv@hcmuaf.edu.vn
2) Thông tin chung về môn học:
Tên môn học: Truyền nhiệt và truyền khối
Mã môn học: 217204
Số tín chỉ: 2 LT và 1 TH, tổng số 60 tiết
Môn học: bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật, thủy lực
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 25
+ Làm bài tập trên lớp: 5
+ Thảo luận: 12
+ Thực hành: 18
+ Tự học: 90
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công Nghệ Hoá Học
3) Mục tiêu môn học:
Mục tiêu về kiến thức: Sinh viên hiểu được các dạng truyền nhiệt cơ bản như dẫn nhiệt, truyền
nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt và truyền nhiệt phối hợp. Tính toán được các dạng truyền nhiệt trên
cũng như thiết bị trao đổi nhiệt, sinh viên có thể vận dụng để thiết kế hoặc tối ưu một quá trình
Đề cương môn học Truyền nhiệt và truyền khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học Truyền nhiệt và truyền khối - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương môn học Truyền nhiệt và truyền khối 9 10 733