Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn thi kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi Vì Ai Buông Lơi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Chương 1: Công nghệ xử lý nước thiên nhiên
1.1. Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu cấp nước
1.1.1. Nước mặt
1.1.2. Nước ngầm

1.2. Lựa chọn nguồn nước
1.3. Công nghệ xử lý nước
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

Keo tụ
Lắng nước
Lọc nước
Khử sắt và mangan
Khử trùng nước
Công nghệ xử lý nước đặc biệt (làm mềm nước, khử mặn,…)

Chương 2: Công nghệ xử lý nước thải
2.1. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
2.1.1. Phân loại, thành phần, tính chất nước thải và chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
2.1.2. Ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ nguồn nước
• Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước
• Ảnh hưởng của sự ô nhiễm
• Biện pháp bảo vệ nguồn nước
2.1.3. Khả năng tự làm sạch nguồn nước
2.1.4. Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt
2.1.5. Các qúa trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

2.2. Xử lý nước thải công nghiệp
2.2.1. Đặc điểm hệ thống cấp thoát nước trong XN công nghiệp
2.2.2. Ô nhiễm nước thải công nghiệp. Thành phần, tính chất nước thải công
nghiệp
• Ô nhiễm nước thải công nghiệp. Ảnh hưởng của sự ô nhiễm.
• Thành phần, tính chất nước thải công nghiệp
2.2.3. Phương pháp xử lý nước thải công nghiệp
• Xử lý cơ học
• Xử lý hoá học
• Xử lý hoá lý
• Xử lý sinh học
• Xử lý bùn
2.2.4. Công nghệ xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp điển hình
• Dệt nhuộm
• Giấy, bột giấy
• Chế biến thuỷ sản

Chương 3: Bảo vệ môi trường không khí
3.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường không khí
3.1.1. Không khí sạch
3.1.2. Nguồn ô nhiễm môi trường không khí
3.1.3. Chất ô nhiễm môi trường không khí

3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
3.2.1. Ảnh hưởng đến môi trường và sinh thái
3.2.2. Ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu
Kỹ thuật môi trường −
Trang 1/3

3.3. Phát tán chất ô nhiễm trong khí quyển
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán
Phương trình phát tán chất ô nhiễm
Các ví dụ và bài tập
Ứng dụng các mô hình phát tán chất ô nhiễm không khí

3.4. Ô nhiễm không khí do bụi
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

Khái niệm chung
Nguồn phát sinh bụi
Phân loại, thành phần, tính chất của bụi
Ảnh hưởng của bụi đến môi trường và sức khoẻ con người

3.5. Các phương pháp xử lý bụi
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3
3.5.4.
3.5.5.

Các phương pháp xử lý bụi
Phương pháp cơ học
Phương pháp lọc ướt
Phương pháp loc tĩnh điện
Phương pháp lọc bằng túi vải

3.6. Các phương pháp xử lý hơi khí độc
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.

Nguyên tắc xử lý khí ô nhiễm
Xử lý bằng phương pháp hấp thụ
Xử lý bằng phương pháp hấp...
TUY N SINH CAO H C T I Đ I H C ĐÀ N NG
Đ C NG MÔN THI: Ề ƯƠ K THU T MÔI TR NG ƯỜ
Ch ng 1: Công ngh x lý n c thiên nhiênươ ướ
1.1. Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu cấp nước
1.1.1. N c m tướ
1.1.2. N c ng mướ
1.2. Lựa chọn nguồn nước
1.3. Công nghệ xử lý nước
1.3.1. Keo t
1.3.2. L ng n c ướ
1.3.3. L c n c ướ
1.3.4. Kh s t và mangan
1.3.5. Kh trùng n c ướ
1.3.6. Công ngh x lý n c đ c bi t (làm m m n c, kh m n,…) ướ ướ
Ch ng 2: Công ngh x lý n c th iươ ướ
2.1. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
2.1.1. Phân lo i, thành ph n, tính ch t n c th i và ch tiêu n c th i sinh ho t ướ ướ
2.1.2. Ô nhi m ngu n n c và b o v ngu n n c ướ ư
Các ngu n gây ô nhi m ngu n n c ướ
nh h ng c a s ô nhi m ưở
Bi n pháp b o v ngu n n c ướ
2.1.3. Kh năng t làm s ch ngu n n c ướ
2.1.4. Ph ng pháp x lý n c th i sinh ho tươ ướ
2.1.5. Các qúa trình công ngh x lý n c th i sinh ho t ướ
2.2. Xử lý nước thải công nghiệp
2.2.1. Đ c đi m h th ng c p thoát n c trong XN công nghi p ướ
2.2.2. Ô nhi m n c th i công nghi p. Thành ph n, tính ch t n c th i công ướ ư
nghi p
Ô nhi m n c th i công nghi p. nh h ng c a s ô nhi m. ướ ưở
Thành ph n, tính ch t n c th i công nghi p ướ
2.2.3. Ph ng pháp x lý n c th i công nghi pươ ướ
X lý c h c ơ
X lý hoá h c
X lý hoá lý
X lý sinh h c
X lý bùn
2.2.4. Công ngh x lý n c th i c a m t s ngành công nghi p đi n hình ướ
D t nhu m
Gi y, b t gi y
Ch bi n thu s nế ế
Ch ng 3: B o v môi tr ng không khíươ ườ
3.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường không khí
3.1.1. Không khí s ch
3.1.2. Ngu n ô nhi m môi tr ng không khí ườ
3.1.3. Ch t ô nhi m môi tr ng không khí ườ
3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
3.2.1. nh h ng đ n môi tr ng và sinh thái ưở ế ườ
3.2.2. nh h ng đ n khí h u toàn c u ưở ế
Kỹ thuật môi trường Trang 1/3
Đề cương môn thi kỹ thuật môi trường - Trang 2
Đề cương môn thi kỹ thuật môi trường - Người đăng: Vì Ai Buông Lơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn thi kỹ thuật môi trường 9 10 236