Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương – Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Được đăng lên bởi Baoha Nguyen Phan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương – Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
Phần: Học thuyết kinh tế giá trị - Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về
chủ nghĩa xã hội.
Chủ đề 1: HÀNG HÓA.
1.
1.1.

1.2.

Hàng hóa và hai thuộc tính hàng hóa
Khái niệm:
- Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn những nhu cầu nào đó
của con ngƣời, đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán.
Khi nghiên cứu phƣơng thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích
hàng hóa, vì các lý do sau:
+ Thứ nhất: hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã
hội TB.
+ Thứ hai: hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong
đó chứa đựng mọi mầm mống mâu thuẫn của phƣơng thức sản xuất TBCN.
+ Thứ ba: phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị - phân tích cái cơ sở của
tất cả các phạm trù chính trị kinh tế học của phƣơng thức sản xuất TBCN. Nếu
không, sẽ không hiểu đƣợc, không phân tích đƣợc giá trị thặng dƣ là phạm trù
cơ bản của CNTB và những phạm trù khác nhƣ lợi nhuận, lợi tức, địa tô, v.v…
Hai thuộc tính của hàng hóa:
Có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị.
- Giá trị sử dụng (GTSD):
+ Là công dụng của hàng hóa, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
ngƣời.
+ GTSD do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định. Cho nên nó là phạm
trù vĩnh viễn. (Ví dụ: cơm dùng để ăn, áo để mặc...).
+ GTSD của hàng hóa ngày càng đƣợc mở rộng vì khoa học – kĩ thuật ngày
càng khám phá ra nhiều thuộc tính mới của nó. (Ví dụ: gạo không chỉ để
nấu cơm mà còn làm nguyên liệu trong ngành rƣợu, bia hay chế biến cồn y
tế…)
+ GTSD chỉ thể hiện khi con ngƣời sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung
vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó nhƣ thế nào.
+ Không phải vật gì có GTSD đều là hàng hóa. (Ví dụ: không khí…)
+ Nhƣ vậy, một vật muốn thành hàng hóa thì GTSD của nó phải là vật đƣợc
sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao
đổi (GTTĐ). Trong kinh tế hàng hóa, GTSD là cái mang giá trị trao đổi.
- Giá trị (GT):
+ GTTĐ phản ánh quan hệ tỷ lệ nhất định về mặt số lƣợng giữa các hàng
hóa có GTSD khác nhau. (Ví dụ: 1 mét vải = 10 kg thóc…).
+ Giá trị hàng hóa (giá trị): là hao phí lao động xã hội của ngƣời sản xuất
hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
 Hao phí lao động gồm: Sống và Quá khứ (vật hóa)
 Hao phí lao động chia làm:
Trang 1

o Hao phí lao động cá biệt  tạo ra giá trị cá biệt.
o Hao phí lao động xã hội  tạo ra giá trị xã hội (giá trị)
+ GTTĐ chỉ là hình thức biểu hiện của GT, GT là nội dung, là cơ sở...
Trang 1
Đề cương – Nhng nguyên cơ bn ca ch nghĩa Mác Lênin
Phn: Hc thuyết kinh tế giá tr - Lý lun ca ch nghĩa Mác-Lênin v
ch nghĩa xã hội.
Ch đề 1: HÀNG HÓA.
1. Hàng hóa và hai thuc tính hàng hóa
1.1. Khái nim:
- Hàng hóa sn phm của lao động nhm tha mãn nhng nhu cu nào đó
ca con ngƣời, đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đi mua bán.
Khi nghiên cứu phƣơng thc sn xut TBCN, C.Mác bắt đầu bng s phân tích
hàng hóa, vì các lý do sau:
+ Th nht: hàng hóa hình thái biu hin ph biến nht ca ca ci trong
hi TB.
+ Th hai: hàng hóa hình thái nguyên t ca ca ci, tế bào kinh tế trong
đó chứa đng mi mm mng mâu thun của phƣơng thức sn xut TBCN.
+ Th ba: phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá tr - phân tích cái cơ s ca
tt c các phm trù chính tr kinh tế hc của phƣơng thc sn xut TBCN. Nếu
không, s không hiểu đƣợc, không phân tích đƣợc giá tr thặng là phạm trù
cơ bản ca CNTB và nhng phm trù khác nhƣ li nhun, li tc, địa tô, v.v…
1.2. Hai thuc tính ca hàng hóa:
Có hai thuc tính cơ bn là giá tr s dng và giá tr.
- Giá tr s dng (GTSD):
+ công dng ca hàng hóa, th tha mãn nhu cầu nào đó của con
ngƣời.
+ GTSD do thuc tính t nhiên của hàng hóa quy đnh. Cho nên phm
trù vĩnh viễn. (Ví d: m dùng để ăn, áo để mc...).
+ GTSD của hàng hóa ngày càng đƣc m rng khoa hc thuật ngày
càng khám phá ra nhiu thuc tính mi ca nó. (Ví d: go không ch để
nấu m còn làm nguyên liu trong ngành rƣợu, bia hay chế biến cn y
tế…)
+ GTSD ch th hiện khi con ngƣời s dng hay tiêu dùng, ni dung
vt cht ca ca ci, không k hình thc xã hi ca ca cải đó nhƣ thế nào.
+ Không phi vt gì có GTSD đều là hàng hóa. (Ví dụ: không khí…)
+ Nhƣ vậy, mt vt mun thành hàng hóa thì GTSD ca nó phi là vật đƣợc
sn xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa vật đó phải giá tr trao
đổi (GTTĐ). Trong kinh tế hàng hóa, GTSD là cái mang giá tr trao đổi.
- Giá tr (GT):
+ GTTĐ phản ánh quan h t l nhất định v mt s lƣợng gia các hàng
hóa có GTSD khác nhau. (Ví d: 1 mét vải = 10 kg thóc…).
+ Giá tr hàng hóa (giá tr): hao phí lao đng hi của ngƣời sn xut
hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
Hao phí lao đng gm: Sng và Quá kh (vt hóa)
Hao phí lao đng chia làm:
Đề cương – Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương – Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - Người đăng: Baoha Nguyen Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương – Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 9 10 585