Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Ô tô

Được đăng lên bởi trongatm1988-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Caâu 1 :
Trình baøy nhöõng quy ñònh chung veà tieâu chuaån an toaøn kyõ
thuaät veà kieåm ñònh oâtoâ.
Traû lôøi:
1. Phaïm vi ñoái töôïng aùp duïng:
- Kieåm tra ñònh kyø cho caùc loaïi oâtoâ, caùc loaïi phöông tieän ba baùnh coù laép ñoäng cô (coù
hai baùnh ñoàng truïc)
- Kieåm tra caùc phöông tieän noùi treân khi ñang tham gia giao thoâng treân ñöôøng coâng coäng
vaø ñöôøng ñoâ thò.
- Laøm caên cöù kyõ thuaät cho taát caû caùc Traïm Ñaêng Kieåm laøm nhieäm vuï kieåm ñònh an
toaøn kyõ thuaät phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä.
- Laøm caên cöù cho caùc chuû phöông tieän vaø ngöôøi laùi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu veà
baûo döôõng, söûa chöõa ñeå phöông tieän luoân luoân ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån naøy khi
tham gia giao thoâng.
2. Quy ñònh chung veà kyõ thuaät vaø keát caáu cô baûn cuûa phöông tieän:
- Nhöõng thay ñoåi veà keát caáu cuûa phöông tieän khoâng ñuùng vôùi thuû tuïc quy ñònh, noäi dung
xeùt duyeät cuûa cô quan coù thaåm quyeàn thì phöông tieän seõ laø khoâng ñaït tieâu chuaån .
- Chuû phöông tieän phaûi thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï baûo döôõng söûa chöõa ñeå baûo ñaûm
phöông tieän luoân ñaït tieâu chuaån khi löu haønh.
3. Quy ñònh veà hoà sô phöông tieän:
Khi tieán haønh kieåm tra ñònh kyø neáu thieáu moät trong nhöõng giaáy tôø quy ñònh döôùi ñaây
xuaát trình cho caùc cô sôû kieåm ñònh kyõ thuaät phöông tieän seõ bò coi laø khoâng ñaït tieâu chuaån.
- Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù bieån soá cuûa phöông tieän.
Giaáy pheùp löu haønh ñang coù hieäu löïc (ñoái vôùi phöông tieän ñang söû duïng).
- Hoà sô kyõ thuaät hôïp leä theo quy ñònh cuûa boä giao thoâng vaän taûi neáu phöông tieän ñaõ
hoaùn caûi.
Caâu 2 :
Cho bieát tieâu chuaån an toaøn kyõ thuaät khi kieåm ñònh oâtoâ veà
heä thoáng laùi .
Traû lôøi :
a) Voâ laêng laùi:
- Ñuùng kieåu loaïi, khoâng nöùt vôõ, baét chaët vôùi truïc laùi.
- Khoâng cho pheùp söû duïng taám boïc tay laùi coù chieàu daøy quaù lôùn vaø khoâng gaén chaët vaøo
vaønh tay laùi. Ñöôøng kính ngoaøi cuûa vaønh tay laùi coù taám boïc khoâng vöôït quaù 40mm.
- Voâ laêng laùi khoâng coù ñoä rô doïc truïc, khoâng coù ñoä rô höôùng kính.
- Ñoä rô cuûa vaønh voâ laêng laùi khoâng ñöôïc vöôït quaù:
Đề cương Ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Ô tô - Người đăng: trongatm1988-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương Ô tô 9 10 320