Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn công nghệ khai thác than hầm lò(chính ngành)

Được đăng lên bởi Phạm Hiếu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề cương ôn tập môn công nghệ khai thác than hầm lò(chính ngành)
1. Phương pháp thành lập biểu đồ tổ chức sản xuất trong lò chợ (bố trícông
việc vàbố trínhân lực)
2. Các sơ đồ công nghệ khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ lòchợ bằng
cột thủy lực đơn (Hộ chiếu chống giữ lòchợ tại các ca tương ứng)
3. Xây dựng các tổ chức sản xuất lòchợ khoan nổ mìn, chống giữ lòchợ bằng
cột thủy lực đơn (tương ứng với tổ chức sản xuất 3 ca hoặc 4 ca một chu kỳ,
khấu liên tục hay khấu phân đoạn)
4. Các sơ đồ công nghệ khấu than bán cơ giới hóa (máy khấu kết hợp với giá
thủy lực di động), tương ứng với 3 ca, 4 ca trong một chu kỳ.
5. Xây dựng tổ chức sản xuất trong lò chợ tương ứng với trường hợp khấu
than bán cơ giới hóa nêu trên
6. Các sơ đồ công nghệ khấu than cơ giới hóa đồng bộ (máy khấu và giàn
chống tợ hành), tương ứng với 3 ca, 4 ca trong một chu kỳ lòchợ
7. Xây dựng tổ chức sản xuất trong lò chợ tương ứng với trường hợp khấu
than cơ giới hóa đồng bộ nêu trên
8. Các phương pháp tạo luồng khấu cho máy khấu
9. Phương pháp chọn thiết bị đồng bộ trong lòchợ khai thác cơ giới hóa đồng
bộ (3 thiết bị máy khấu, máng cào vàgiàn chống)
10. Phương pháp tính toán sản lượng của lòchợ khấu than bằng máy khấu.
11. Điều kiện áp dụng của các công nghệ khai thác than bằng khoan nổ mìn,
bán cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ.

...
Đề cương ôn tập môn công ngh khai thác than hm lò (cnh ngành)
1. Phương pháp thành lp biu đ t chc sn xut trong lò ch (b trí công
vic và b trí nn lc)
2. Các đ ng ngh khu than bng khoan n mìn, chng gi ch bng
ct thy lc đơn (H chiếu chng gi ch tại các ca tương ứng)
3. Xây dng c t chc sn xut lò ch khoan nn, chng gi ch bng
ct thy lc đơn (tương ng vi t chc sn xut 3 ca hoc 4 ca mt chu k,
khu liên tc hay khu phân đoạn)
4. Các sơ đ ng ngh khấu than bán giới hóa (máy khu kết hp vi g
thy lc di động), tương ứng vi 3 ca, 4 ca trong mt chu k.
5. y dng t chc sn xut trong ch tương ng với trường hp khu
than bán cơ gii hóa u trên
6. Các sơ đồ ng ngh khấu than giới a đồng b (máy khu giàn
chng tnh), tương ứng vi 3 ca, 4 ca trong mt chu k ch
7. y dng t chc sn xut trong ch tương ng với trường hp khu
than cơ giới hóa đồng bu trên
8. Các phương pháp tạo lung khu cho máy khu
9. Phương pháp chn thiết b đồng b trong lò ch khai thác cơ giớia đồng
b (3 thiết b máy khu, máng cào và giàn chng)
10. Phương pháp tính toán sản lượng ca lò ch khu than bng máy khu.
11. Điều kin áp dng ca c công ngh khai thác than bng khoan n n,
bán cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng b.
Đề cương ôn tập môn công nghệ khai thác than hầm lò(chính ngành) - Người đăng: Phạm Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn công nghệ khai thác than hầm lò(chính ngành) 9 10 452