Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Xây dựng cầu

Được đăng lên bởi Bùi Ninh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ð CƯƠNG ễN T P
Môn học: Xây Dựng cầu
I.Phần lý thuyết
Câu 1.Trình b y nội dung v tầm quan trọng của công tác đo đạc, định vị tim mố trụ cầu?
Nêu ph−ơng pháp định vị tim mố trụ cầu bằng ph−ơng pháp đo đạc trực tiếp?
Câu 2.Trình b y những t i liệu để l m căn cứ định vị tim mố trụ cầu? Nêu ph−ơng pháp
định vị tim mố trụ cầu bằng cầu tạm?
Câu 3. Trình b y ph−ơng pháp đo đạc định vị tim mố trụ cầu bằng ph−ơng pháp tam giác
đạc?
Câu 4. Trình b y công tác chuẩn bị thi công mố trụ cầu? Nêu ph−ơng pháp sản xuất bê
tông?
Câu 5. Trình b y quá trình vận chuyển bê tông khi thi công mố trụ cầu?
Câu 6. Trình b y ph−ơng pháp đổ bê tông mố trụ cầu? Nêu mục đích v kỹ thuật độn đá
hộc v o bê tông?
Câu 7.Trình b y ph−ơng pháp xây dựng mố, trụ cầu bằng đá (yêu cầu về vật liệu, kỹ thuật
xây)?
Câu 8. Trình b y ph−ơng pháp thi công mố trụ cầu bằng ph−ơng pháp lắp ghép?
Câu 9. Trình b y khái niệm, yêu cầu v cấu tạo các bộ phận của đ giáo xây dựng cầu
dầm thi công theo ph−ơng pháp đổ tại chỗ?
Câu 10. Trình b y công tác cốt thép trong thi công dầm bê tông cốt thép: Yêu cầu, gia
công, lắp đặt cốt thép v o ván khuôn?
Câu 11. Trình b y ph−ơng pháp đổ bê tông kết cấu nhịp cầu dầm giản đơn, liên tục v mút
thừa?
Câu 12. Trình b y chiều cao kiến trúc của đ giáo? Nêu nguyên tắc hạ đ giáo? Vận dụng
các nguyên tắc đó để hạ đ giáo cầu dầm giản đơn, liên tục, mút thừa?
Câu 13.Trình b y ph−ơng pháp lắp dầm cầu bê tông cốt thép bằng cần cẩu chạy trên? Xác
định các thông số để lựa chọn cần cầu?
Câu 14.Nêu đặc điểm của công tác thi công lắp ghép dầm cầu bê tông cốt thép? Trình b y
ph−ơng pháp lắp dầm cầu bê tông cốt thép bằng cần cẩu chạy d−ới?
Câu 15.Trình b y ph−ơng pháp lắp dầm cầu bê tông cốt thép bằng giá long môn cố định
trên mố trụ?
Câu 16.Trình b y ph−ơng pháp lắp dầm cầu bê tông cốt thép bằng giá long môn di động
trên đ giáo?
Câu 17.Trình b y ph−ơng pháp lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép trên đ giáo?
Câu 18.Trình b y ph−ơng pháp lao dọc cầu thép trên con lăn?
Câu 20.Trình b y nội dung của đồ án thiết kế tổ chức thi công cầu? Nội dung của hồ sơ
ho n công cầu?
Phần II B i tập
Các dạng b i tập đ học
1

...
1
ðỀ CƯƠNG ÔN TP
M«n häc: X©y Dùng cÇu
I.PhÇn lý thuyÕt
C©u 1.Tr×nh bµy néi dung vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®o ®¹c, ®Þnh vÞ tim mè trô cÇu?
Nªu ph−¬ng ph¸p ®Þnh vÞ tim mè trô cÇu b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c trùc tiÕp?
C©u 2.Tr×nh bµy nh÷ng tµi liÖu ®Ó lµm n ®Þnh tim tcÇu? Nªu ph−¬ng ph¸p
®Þnh vÞ tim mè trô cÇu b»ng cÇu t¹m?
C©u 3. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c ®Þnh tim tcÇu b»ng ph−¬ng ph¸p tam gi¸c
®¹c?
C©u 4. Tr×nh bµy c«ng t¸c chuÈn thi c«ng trô cÇu? Nªu ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt
t«ng?
C©u 5. Tr×nh bµy qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bª t«ng khi thi c«ng mè trô cÇu?
C©u 6. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ®æ t«ng mè trô cÇu? Nªu môc ®Ých thuËt ®én ®¸
héc vµo bª t«ng?
C©u 7.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p x©y dùng mè, trô cÇu b»ng ®¸ (yªu cÇu vÒ vËt liÖu, kü thuËt
x©y)?
C©u 8. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p thi c«ng mè trô cÇu b»ng ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp?
C©u 9. Tr×nh bµy kh¸i niÖm, yªu cÇu cÊu t¹o c¸c phËn cña ®µ gi¸o x©y dùng cÇu
dÇm thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p ®æ t¹i chç?
C©u 10. Tr×nh bµy c«ng t¸c cèt thÐp trong thi c«ng dÇm t«ng cèt thÐp: Yªu cÇu, gia
c«ng, l¾p ®Æt cèt thÐp vµo v¸n khu«n?
C©u 11. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng kÕt cÊu nhÞp cÇu dÇm gi¶n ®¬n, liªn tôc vµ mót
thõa?
C©u 12. Tr×nh bµy chiÒu cao kiÕn tróc cña ®µ gi¸o? Nªu nguyªn t¾c h¹ ®µ gi¸o? VËn dông
c¸c nguyªn t¾c ®ã ®Ó h¹ ®µ gi¸o cÇu dÇm gi¶n ®¬n, liªn tôc, mót thõa?
C©u 13.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p l¾p dÇm cÇu bª t«ng cèt thÐp b»ng cÇn cÈu ch¹y trªn? X¸c
®Þnh c¸c th«ng sè ®Ó lùa chän cÇn cÇu?
C©u 14.Nªu ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c thi c«ng l¾p ghÐp dÇm cÇu bª t«ng cèt thÐp? Tr×nh bµy
ph−¬ng ph¸p l¾p dÇm cÇu bª t«ng cèt thÐp b»ng cÇn cÈu ch¹y d−íi?
C©u 15.Tr×nh y ph−¬ng ph¸p l¾p m cÇu bª t«ng cèt thÐp b»ng gi¸ long m«n ®Þnh
trªn mè trô?
C©u 16.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p l¾p dÇm cÇu t«ng cèt thÐp b»ng gi¸ long m«n di ®éng
trªn ®µ gi¸o?
C©u 17.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp trªn ®µ gi¸o?
C©u 18.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p lao däc cÇu thÐp trªn con l¨n?
C©u 20.Tr×nh bµy néi dung cña ®å ¸n thiÕt chøc thi c«ng cÇu? Néi dung cña
hoµn c«ng cÇu?
PhÇn II Bµi tËp
C¸c d¹ng bµi tËp ® häc
Đề cương ôn tập môn Xây dựng cầu - Người đăng: Bùi Ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Xây dựng cầu 9 10 880