Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thủy lực

Được đăng lên bởi chicuongcnc2105
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
HỌC PHẦN THỦY LỰC
1. Phân phối nội dung chương trình: 30 tiết, trong đó
- Lý thuyết: 28 tiết tại giảng đường
- Xemina chủ đề: 2 tiết về các lĩnh vực: (tại giảng đường)
+ Các vấn đề về thủy lực và ứng dụng thủy lực trong thiết bị
+ Các loại máy thủy lực phổ biến..
+ Kết cấu một hệ thống cấp chất lỏng qua lỗ, vòi, kênh và đập tràn..
+ Vấn đề điều khiển trong máy thủy lực.
+ Giải đáp các câu hỏi của sinh viên.
Bài tập về nhà: 10 tiết
2. CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP
1. Hãy nêu các tính chất cơ - lý cơ bản của chất lỏng, so sánh với chất khí ?
2. Hãy nêu các đặc điểm và tính chất chung của chất lỏng?
3. Sự khác nhau giữa chất lỏng thực và chất lỏng lý tưởng?
4. Hãy nêu các tính chất cơ bản của áp suất thủy tĩnh và chứng minh?
5. Áp suất thủy tĩnh của chất lỏng phụ thuộc các yếu tố nào ?
6. Hãy vẽ biểu đồ áp suất tuyệt đối và áp suất dư cho bể chứa nước thành đứng có P 0 =
Pa ?
7. Hãy thiết lập phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng (phương trình Ơle
– 1755)?
8. Thế nào là mặt đẳng áp? Các tính chất của mặt đẳng áp?
9. Hãy thiết lập phương trình cơ bản của thủy tĩnh học? Nêu ý nghĩa của phương trình
cơ bản của thủy tĩnh học?
10. Hãy nêu định luật Acsimets và chứng minh. Tính ổn định của vật nổi trong nước
phụ thuộc các yếu tố nào?
11. Hãy nêu những yếu tố thủy lực của dòng chảy?
12. Thế nào là độ dốc hình học, độ dốc đo áp, độ dốc thủy lực?
13. Nêu hai trạng thái chảy của chất lỏng? Mô tả thí nghiệm của Râynon?
14. Tổ thất dọc đường và tổn thất cục bộ phụ thuộc các yếu tố nào? Phân tích và lấy ví
dụ chứng minh?
15. Hãy nêu phương pháp tính toán cho hệ thống đường ống có áp nhánh hở?
16. Hãy nêu các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy qua lỗ?
17. Hãy nêu định nghĩa và phân loại đập tràn?
18. Hãy nêu các thông số cơ bản của máy thủy lực và phân tích mối quan hệ giữa chúng
?
19. Hiện tượng xâm thực trong máy thủy lực là gì ? Hãy nêu ảnh hưởng của hiện tượng
xâm thực đến khả năng làm việc của bơm ? Vì sao nói bơm hướng trục không bị
ảnh hưởng của hiện tượng xâm thực ?
20. Hãy nêu và thiết lập phương trình Ơle; Vì sao nói đó là phương trình cơ bản của
máy thủy lực cánh dẫn ?
21. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm ly tâm và bơm hướng trục, từ đó
nêu ...


 !"#$%&'( tiết, trong đó
)#*+#&,-tiếtti ging đưng
./01 234&, tiết v cc lnh vc&5ti ging đưng)

 !!
"#$%&'(#)*+,+-./!!
0#-1!
234#')5.!
 67#8947&(#+#
,:;<=>=?
6! 78.#9:;:3)'+55<-9=
>! 78.#?19#)'=
@! A-)#B)'';CD=
E! 78.#9:3)5#F=
G! H5#F)'#$#&=
I! 78J1#K5##%&5#C1)C<LM
N
O
M
)
=
P! 78/C:Q4:3)'4RSC:QTU
V6PGGW=
X! Y?Z=9)?Z=
[! 78/C:Q:3)F\=].#;F))C:Q
:3)F\=
6N! 78.##/^5U5!Y9)/ C<
#$#&=
66! 78.#B#&),3=
6>! Y$&Q\+$&+$&=
6@! ].#)3)'=_`39%)a4=
6E! Y \Cb $#$#&=M499
=
6G! 78.#C:9%&Cb&LD=
6I! 78.##&3CD,3(#)*=
6P! 78.#F)4/=
6X! 78.#`5&:3)49&(#)%B)c
=
6[! 7%Cde4Q=78.#3CD)%Cd
e4-3f%):=0Q5)L:C<-`
3CD)%Cde4=
>N! 78.#/C:QTUg0Q5)LLC:Q:3)
h=
>6! 78.###.;%):4:C<+iL
.#C#Cd15j*:L=
>>! ].#c;-5j:4:C<=
>@! 0Q5)D:4$c<':6N+@@=
>E! k14)$:LBC:=
>G! `5#%#5#):#$#&=
>I! 78.#`5&:3)19=C#Cd1)
195<h=
>P! 78.#'#)%&=]#.4)
'L=
>X! c;f5L5j&<=
Đề cương ôn tập thủy lực - Trang 2
Đề cương ôn tập thủy lực - Người đăng: chicuongcnc2105
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập thủy lực 9 10 780