Ktl-icon-tai-lieu

đề cương robot công nghiệp

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr-êng ®¹i häc kÜ thuËt c«ng nghiÖp
P1_[K]H¸t...M¸u

c©u hái tr¾c nghiÖm
(

Tªn häc phÇn: Robot C«ng nghiÖp
M· MH: MEC409
Sè tÝn chØ: 02
S-u TÇm^^

Xãm Bê Ao,TN Th¸ng 5/2012

K46KD08 P1[K]h¸t..M¸u vs K45CDT D©n ch¬i kinh b¾c

C©u 1: Víi c¸ch tiÕp cËn d-íi ph-¬ng diÖn to¸n häc, kÕt qu¶ cña bµi to¸n
®éng häc ng-îc dïng ®Ó:
A. Lµm ®Çu vµo cho bµi to¸n ®iÒu khiÓn.
B. Lµm ®Çu vµo cho bµi to¸n ®éng lùc häc.
C. X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ®Þnh h-íng kh©u thao t¸c cuèi.
D. C¶ A vµ B ®óng.
C©u 2: Ma trËn Jacobian h×nh häc dïng ®Ó:
A. X¸c ®Þnh vËn tèc…..
B……………………………….
C………………………………
D. X¸c ®Þnh cÊu h×nh ®Æc biÖt cña Robot
C©u 3 : ýnghÜa cña bµi to¸n ®éng häc Robot :
A. §Çu vµo cho bµi to¸n ®iÒu khiÓn trong kh«ng gian khíp.
B. §Çu vµo cho bµi to¸n ®iÒu khiÓn trong kh«ng gian c«ng t¸c.
C. X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ c¸c khíp khi co lùc hoÆc momen t-¬ng øng
t¸c ®éng.
D. X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ cña bµn kÑp khi cã lùc t¸c ®éng.
C©u 4 : Bµi to¸n ®éng lùc häc nghÜa lµ :
A. Cho tr-íc lùc t¸c dông.
B. Cho tr-íc lùc t¸c dông, x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ cña bµn kÑp.
C. Cho tr-íc chuyÖn vÞ c¸c khíp x¸c ®Þnh lùc hoÆc momen t¸c
®éng t-¬ng øng.
D. .......................................................
C©u 5 : C¸c kÕt luËn nµo ®óng vÒ ®éng n¨ng 1 kh©u cña tay m¸y :
A. Lµ 1 ®¹i l-îng v« h-íng.
B. Lµ 1 ®¹i l-îng vecto.
C. Lµ 1 ®¹i l-îng kh«ng thø nguyªn.
D. Tån t¹i d-íi d¹ng 1 vect¬ ®¹i sè.
C©u 6: ThÕ n¨ng träng lùc mçi kh©u cã b¶n chÊt lµ:
A. Lµ lùc t¸c dông lªn mçi kh©u.
B. §é lín träng lùc t¸c dông lªn kh©u ®ã.
C. Lµ 1 phÇn n¨ng l-îng cña kh©u ®ã.
D. Lµ c«ng cña c¸c lùc t¸c dông lªn kh©u ®ã.
C©u 7: ThÕ n¨ng träng lùc mçi kh©u cña tay m¸y ®Þnh nghÜa thÕ nµo?
A. Lµ lùc t¸c dông ®-a träng t©m kh¸c ®ã tõ gèc thÕ n¨ng chän tr-íc
vÒ vÞ trÝ ®ang xÐt.
B. Lµ ®é lín träng lùc ®Ó ®-a träng t©m kh©u ®ã tõ gèc thÕ n¨ng chän
tr-íc vÒ vÞ trÝ ®ang xÐt.

2

K46KD08 P1[K]h¸t..M¸u vs K45CDT D©n ch¬i kinh b¾c
C. Lµ c«ng cña träng lùc ®Ó ®-a träng t©m kh©u ®ã tõ gèc thÕ n¨ng
chän tr-íc vÒ vÞ trÝ ®ang xÐt.
D. Lµ c«ng cña träng lùc ®Ó ®-a träng t©m kh©u ®ã tõ vÞ trÝ ®ang
xÐt vÒ gèc thÕ n¨ng chän tr-íc
C©u 8: X¸c ®Þnh d¹ng ®óng cña ph-¬ng tr×nh Lagrange II cã thÓ ®óng cho
robot:
A……………………………
B.

C.

d
dt

T1

d
dt

T

qi

qi

Ti
qi

qi

T
qi

qi

i

Qi '' ;

Q1'' ;

T

D.

d
dt

T1
qi

Ti
qi

q

......;

C©u 10: Trong c¸c d¹ng ph-¬ng tr×nh sau ®©y d¹ng nµo lµ ph-¬ng tr×nh
lagrange d-íi d¹ng ma trËn:
A. m q q c q, q q g q
B. m qi qi c q, q q g q
C. mi qi q i ci qi , qi qi gi qi

i

D. TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 11: Nãi vÒ ý nghÜa viÖc nghi...
Tr-êng ®¹i häc kÜ thuËt c«ng nghiÖp
P1_[K]H¸t...M¸u
u hái tr¾c nghiÖm
(
Tªn häc phÇn: Robot C«ng nghiÖp
MH: MEC409
Sè tÝn chØ: 02
S-u TÇm^^
Xãm Bê Ao,TN Th¸ng 5/2012
đề cương robot công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương robot công nghiệp - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề cương robot công nghiệp 9 10 890